Search found 87 matches

by Each
Sat Jun 30, 2012 4:01 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Taigh Iain Ghròt orra!
Replies: 1
Views: 1359

Re: Taigh Iain Ghròt orra!

S math gun tagh iad gaidhlig a cleachdadh gu h araid nan soar thoilich agus iad air suidhachadh ann a ghaillamh.

Ardhartas ga riribh agus bu choir dhuinn taic thoirt dhuibh!
by Each
Fri Jun 08, 2012 7:08 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Wavversock!
Replies: 3
Views: 1724

Re: Wavversock!

Tha mi duilich ga chluintinn. Tha mi an dochas nach do chuir e cuis dragh ort. Se' an dleastanas aig gach chomharle choimhearsneachd a bith tarrairng a steach agus a cumail fa-near beachdan na choimhearsneachd anns an fharrsaingeachd - chan e direach son a cuir air adhart an amasan na chomhairliche ...
by Each
Mon Apr 30, 2012 10:18 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceannard BSGI gun Gaidhlig
Replies: 8
Views: 3267

Re: Ceannard BSGI gun Gaidhlig

Uill, bha duil agam air upraid as deidh an naidheachd ach chan eil ann ach samhach.

Caite a bheil Bord na Gaidhlig ?

Lathean dorcha a tha romhainn gun teagamh!
by Each
Wed Jan 25, 2012 9:59 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Neart na Gàidhlig
Replies: 10
Views: 3173

Re: Neart na Gàidhlig

Tha mi an dochas gun teid e a leaschaidh agus bith failte mhor orra.

Bith iad nas feumail na barrachd rannsachaidh academigeach.
by Each
Wed Mar 16, 2011 2:36 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh
Replies: 15
Views: 4631

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Se mo bheachd gur e Tim Armstrong a bha mi-cothromach. Tha obair gu math eadar dhealichte aig a chunntas sluagh na tha aig soillse. Fhuair Tim agus Soillse cnap mhor argaid co-dhui airson rannsachadh a deanamh air Gaidhlig na cleachadh. Tha e beagan bragail aus mi-resusanta ma tha duil aige gum biod...
by Each
Sun Mar 13, 2011 9:48 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh
Replies: 15
Views: 4631

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Mar a chanas iad air an radio, chan eil an ceist mun comas a th'agad, direach ma tha gaidhlig (sam bith) agad. S docha nach bith fiosrachadh ceart tighinn as ceist simplidh. Bith aithne aig dhaoine gu bheil an aireamh nan t-sluagh aig a bheil gaidhlig nas motha na bha duil againn ri linn an chomhair...
by Each
Fri Feb 11, 2011 9:32 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cha leig iad as
Replies: 2
Views: 2395

Re: Cha leig iad as

Rinn thu fior mhath a Art.
Taing airson sin
by Each
Thu Feb 10, 2011 5:03 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cha leig iad as
Replies: 2
Views: 2395

Cha leig iad as

Tha iad a mach air an busachain sgoil a rithist !
Ann an chataibh an turas seo - caraid a Dierdre Mackay tha mi smaointinn.

http://www.northern-times.co.uk/news/fu ... frame.html
by Each
Wed Feb 02, 2011 9:53 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)
Replies: 4
Views: 1904

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Tha am figurean seo riochdachail air an sgoiltean air feadh na gaidhealtachd.

Chi sinn gu bheil 75% na sgoiltean ghaidhealtachd air cosg barrachd air gach sgoilear a tha faighinn comhdhail sgoil na tha Bun sgoil Gaidhlig Inbhir Nis, fuis ann an Gallaimh.
by Each
Tue Feb 01, 2011 10:31 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)
Replies: 4
Views: 1904

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Nuair a chunnaic mi am pios naidheachd anns an Highland News aig am Nollaig, fhuair mi a-mach fiosrachadh mun comhdhail bun-sgoiltean bhon comhairle tron FOI. Chi sibh gu bheil torr sgoiltean a cosg bharrachd airgead air comhdhail na tha BSGI, fuis ann an Gallaimh. Tha agad an seo aireamh na sgoilea...
by Each
Thu Dec 30, 2010 8:50 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: TAIC a' togail guth san Albannach
Replies: 4
Views: 1559

Re: TAIC a' togail guth san Albannach

As deidh greis mhor air beachdachadh air, thainig e a steach orm gu bheil feum mhor againn air deasbaid beothail. Mothaich mi gu bheil cuisean a fas nas miosa agus chan eil brath ri fhoatainn ach an loinne oifigeach. S e co-aonta chlumhaidh a th'ann eadar an buidhnean a fas chomhfhurtail anns an poc...
by Each
Fri Dec 10, 2010 4:32 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Strì Chultarach?
Replies: 31
Views: 5664

Re: Strì Chultarach?

Sann airson canan beothail a tha mi a mach. B'fhearr leinn a lorg fuasglan ri duilgheadasan gniomchas agus choimhearsnachd a tha ag iarradh a toirt cothrom do dhaoine Gaidhlig a cleachdadh gu nadarrach ach tha h-uile cnap starra gam bacadh. Cuisean deantach. Ach chan eil oifigear leasachaidh ri fhao...
by Each
Fri Dec 10, 2010 10:13 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Strì Chultarach?
Replies: 31
Views: 5664

Re: Strì Chultarach?

Tha e doirbh ag creidsinn gu bheil am pios aig Mgr Dunbar airson piseach a toirt dhan cairdeas eadar an oilthigh agus coimhearsneachd. Chan eil cail ann ach "positioning statement" (mar a canas iad), rud politigeach, a deasachadh an slighe airson plana ur. Tha mi amharrasach gun e iomart cronail a t...
by Each
Thu Dec 09, 2010 5:51 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Strì Chultarach?
Replies: 31
Views: 5664

Re: Strì Chultarach?

Cha robh mi dimeasach idir - 's e puingan reasanta a th'agam. Tha grunn piungeann cudthromach moralta a tighinn as cuideachd... Am meud airgead airson gaidhlig a dol dhan oilthighean ann an aite na choimhearsneachd... De an luach air obair nan soar-thoileach ? No a bheil iad gu bith nan traill dhan ...
by Each
Thu Dec 09, 2010 5:11 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Strì Chultarach?
Replies: 31
Views: 5664

Re: Strì Chultarach?

Sin agaibh e ! Cnag na cuise Nach eil dleastanas aig luchd eolas feuchainn ri chuir saoilneas gu deuchainn... Nach bith feum aca dol an sas leis a choimhearsneachd airson sin a deanamh... Gu mi fhortanach, cha teid, chan eil uidh aca... b'fhearr leotha choimhead aig astar agus a toirt ordugh do dhao...