Search found 204 matches

by Tearlach61
Wed Oct 14, 2009 3:09 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Sgeul Beatha mu Tony Dilworth
Replies: 1
Views: 1149

Sgeul Beatha mu Tony Dilworth

Dh'eisd mi ris a'phrògram seo (tha dà phrògram ann leis an fhìrinn innse ach chan fhaighear a'chiad phrògram an ceann greis). Tha e gu math inntinneach. Fear a chaidh a thogail ann ann Dùn Èidinn 's chaidh e a Chille Chomainn nuair a bha e trì bliadhna deug. B'ann ann uair sin a dh'ionnsaich e Gàidh...
by Tearlach61
Sat Oct 10, 2009 7:04 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Tha an sgeulachd Ghàidhlig cho fallain 's a bha i riamh
Replies: 6
Views: 864

seo bho akerbeltz còir:

http://www.akerbeltz.org/faclair/toraid ... nnean=name

Lùb a' Gheòidh = parochial-ville = fictitous place name, the epitome of parochialism in Gaelic literature
by Tearlach61
Tue Oct 06, 2009 3:33 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Am Faclair Beag
Replies: 6
Views: 1170

Dè gu dìreach an rud a tha mi a'faicinn ann an sin? An e seòrsa de phròiseacht Wikipedia far am bi tòrr daoine ag obair còmhla? Ciamar am faigheadh cuideigin pàirt a ghabhail ann? Barrachd: thuige mi a-nis gur e seo pròiseacht agaibhse fhèin 's chan e pròiseachd faclair na Gàidhlig. Bith ùidh agam t...
by Tearlach61
Sun Oct 04, 2009 11:16 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Beachd ùr bho CNSA
Replies: 21
Views: 2307

An ceist a th'agamsa, 's e mura robh a leithid Eliazer Peelman 's an iomairt aca ann, cò a'phrìomh-chànan a bhiodh ann an Israel an latha an diugh? Cuiridh mi geall nach e Eabhra dhen t-seòrsa eile a bhiodh ann.
by Tearlach61
Sun Oct 04, 2009 5:01 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Rannsachadh Luchd-Ionnsachaidh /Gaelic learners Survey 2009
Replies: 11
Views: 2232

Rinn mi an rannsachadh. Saoilidh mi gur e deagh rannsachadh a th'ann. What courses are you taking now? None. How many courses have you taken? One one week long course. 'Hm chan eil seo do dhaoine a tha air a h-ionnsachadh mu thràth, dìreach an fheadhainn a tha ag ionnsachadh fhathast i.e. a' dol gu ...
by Tearlach61
Sat Oct 03, 2009 6:06 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Beachd ùr bho CNSA
Replies: 21
Views: 2307

Tha mi air a bhith leughadh leabhar a cheannaich mi an Anchorage nuair a bha mi ann o cionn cola-deug: Spoken Here, Travels among Threatened Languages le Mark Abley. Tha earrain ann a tha toirt ciall dhan chuspair seo 's 's e seo eachdraidh Eabhra mar a thàinig i gu bhith na prìomh-chànain do chòir ...
by Tearlach61
Fri Oct 02, 2009 3:33 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Beachd ùr bho CNSA
Replies: 21
Views: 2307

Chan eil e a'moladh ach na tha mi fhìn a' deanamh le mo chlann agam fhèin.

Saoilidh mi nan robh au-pairean ann aig a bheil Gàidhlig gun dh'fhaodadh sin a bhith na chuideachadh do dh'Fhionnlagh còir san amas a th'aige.
by Tearlach61
Tue Sep 29, 2009 5:30 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Inverness Gaelic 'hub' proposals up for debate.
Replies: 5
Views: 776

Uill, shaoil mise gur e deagh bheachd a bh'ann. Tha seòrsa de choimhearsnachd ann mar tha 's an sgoil ann. Bhiodh e gu math nàdarach nan robh buidhnean Ghàidhlig eile ann faisge air làimh. Air rèir coltais, an aon laigse a th'ann 's e gu bheil busaichean a dhìth. Uill, dè nas fhasa, sgoile a ghluasa...
by Tearlach61
Sun Sep 27, 2009 2:18 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Tormod MacGill-Eain BBC Alba
Replies: 4
Views: 1919

A bheil dòigh sam am prògram seo a chlàradh? Chan urrainn dhomh fhaighinn idir leis nach mi a'fuireach ann an Alba. Bithinn gu mòr an commun ri duine sam bith a dheanadh clàr dhen phrògram seo dhomh neo gu dearbh prògram sam bith eile. Bhiodh a chuid fuaim ceart gu leòr cuideachd mur a ghabhar am bh...
by Tearlach61
Fri Sep 25, 2009 5:45 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Club Leughaidh Fòram na Gàidhlig 2009/10?
Replies: 25
Views: 3551

Biodh ùidh agamsa pàirt a ghabhail ann agus tha leabhar agamsa agus tha mi ann gu ruige sia uairean feasgair ann an Alba. Mar as àbhaist, thèid sinn dhan eaglais 's 's ann air 9 uairean sa mhadainn a dh'fhàgas sin an taigh ann an Alasga.
by Tearlach61
Sun Sep 20, 2009 4:21 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Meaning of a proverb
Replies: 3
Views: 774

You're on the right track.
by Tearlach61
Sat Sep 05, 2009 7:41 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Seisean chiùil faisg air SMO?
Replies: 4
Views: 1808

Nuair a bha sinne an Sabhal Mòr Ostaig ann an 2007, chaidh sinne dhan Taigh Seinnse an Eilean Iarmainn 's 's e fear dhen àitichean far an d'fhuaireadh Gàidhlig ann gu math furasda. Cha chuireadh e cus iognadh orm nan robh tachartasan Gàidhlig ann.
by Tearlach61
Thu Sep 03, 2009 6:48 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Budding
Replies: 5
Views: 1153

What about 'actairean dòchasach' neo 'cleasaichean dòchasach'?

Chuck
by Tearlach61
Sun Aug 30, 2009 2:46 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 'Am fear a chaidh a dhùnadh a-mach á Sabhal Mòr Ostaig'
Replies: 8
Views: 1170

'S iongtach gun do nochd e idir ann san Albannach. Feumaidh nach eil Gàidhlig aig an deasaiche thall ann an sin.
by Tearlach61
Sat Aug 29, 2009 5:05 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 'Am fear a chaidh a dhùnadh a-mach á Sabhal Mòr Ostaig'
Replies: 8
Views: 1170

'S ann mar dràma-sreath a chìthear air an telebheisean. A h-uile dhuine a-mach air a chèile. Ag àmannan, tha e ceart cho math dhut do thost a chumail.