Search found 315 matches

Return

Briathrachas Spòrs - Ball-coise, Rugby, Iomain, Badminton

Seo agaibh ceangal ri briathrachas a bhios MG ALBA a' cleachdadh sna prògraman spòrs aca. Tha e ann an cruth word, agus 's ann a tha am briathrachas stèidhichte air ball-coise, rugbaidh agus iomain. Ach cha chreid mi nach eil am briathrachas seo feumail ann an tòrr diofar spòrs eile.

Tha briathrachas Badminton ann am faidhle beag eile a chuir mi fhìn ri chèile. Thogadh na faclan bho aiste le Coinneach Urchardain ag innse mu na h-innleachdan as sìmplidhe a dh'fheumar airson badminton a chluich. Bha an aiste air foillseachadh ann an Gairm sna 1960an.

Here's a link to terminology which MG ALBA uses in its sports programmes. It's in word format and the terminology is based on football, rugby and shinty. However, I think that this terminology is useful for many other sports too.

There is another wee word file of Badminton terminology that I put together myself. I took the vocabulary from a piece written by Coinneach Urchardain about the most basic techniques necessary to play badminton. The essay was published in the Gaelic periodical '"Gairm" in the 1960s.

http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/cuspair/luth-chleas/
by An Gobaire
Sun Mar 21, 2010 1:16 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Ràdh na Seachdaine 9 - fuarachadh

Thòisich e air òl aig 4feasgar agus chan eil e a' fuarachadh idir!


Tha seo a' ciallachadh nach eil an t-òl aige a' fàs mall - tha e a' cumail a' dol ag òl na dibhe aig an aon astar is ìre 's a tha e bhon a thòisich e aig 4 feasgar!
An aithne dhut fhèin cuideigin mar seo?

Ràdh Beurla - He's not slowing down at all!
by An Gobaire
Sun Mar 21, 2010 11:05 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Doctor Who sa Ghàidhlig

'S math a rinn thu GC :moladh:
by Gràisg
Wed Mar 24, 2010 4:29 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Radio Gàidhlig - Dèanaibh fhèin e!

Seo agaibh Caoimhin O Donnaile a' bruidhinn mu dheidhinn Wordlink agus Multidict:

http://guthan.wordpress.com/2010/03/17/ ... y-project/
by Gordon Wells
Thu Mar 18, 2010 1:45 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Naidheachdan as Ùire mu Madaidhean-allaidh ann an Alasga

Tha daoine ann an èiginn as miosa nuair a thèid iad tarsainn air an t-sràid na bhiodh iad nan robh iad nan seasamh ri thaobh madadh-allaidh fann le acras. Sin an fhìrinn. Ach 's iad na madaidhean-allaidh a chuireas eagal air daoine. Tha mi fhìn gu math deidheil air madaidhean-allaidh. 'S e beathach air leth àlain a th'annta. Tha fhios gum faodadh iad a bhith cunnartach. Ach tha am beatha fhèin cunnartach. Cha leideadh tu do chuid clann cluich am meadhan rathad mòr an rìgh 's neo ri thaobh mhadadh-allaidh acrach.

Tha mi an dòchas gun shoirbhich leis an duine ann an Albha a tha airson madaidhean-allaidh a thoirt a-steachd a dh'Alba. Tha buannachd nan lùib ri thaobh na h-arainneachd. Cuiridh iad àireamhan nan fiadh (agus caorach) sìos. Nuair a bhios cus fèidh ann, ithidh iad suas na craobhan nuair a tha iad fhathast òg 's tha e doirbh coilltean stèidheachadh.
by Tearlach61
Sat Mar 27, 2010 7:23 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceannard

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceannard airson na buidhne a stiùireadh agus Plana Nàiseanta na Gàidhlig a chur an gnìomh. Tha sanasan a’ nochdadh ann am pàipearan naidheachd is eile agus tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn a’ Bhùird.

Tha dreuchd a’ Cheannaird air a bhith bàn bho Lùnastal 2008 agus am Bòrd a’ coimhead ri dòighean-obrach ùra agus a’ fastadh luchd-obrach ann an diofar dhreuchdan eile.


Tha an obair ga shanasachd aig tuarastal £64k gu £73k agus tha am Bòrd an dòchas neach fhastadh son na dreuchd cho luath sa ghabhas.

Thuirt Dòmhnall Màrtainn, Oifigeach Cunntachail a’ Bhùird: “Tha sgioba stiùiridh eadar-amail air a bhith a’ stiùireadh a’ Bhùird bho samhradh seo chaidh agus sinn a’ coimhead ri na structaran obrach agus an t-slighe air adhart. Tha sinn a-nis air na dreuchdan air fad a choileanadh agus tha an t-àm ceart airson a dhol a shireadh Ceannard ùr a ghluaiseas Bòrd na Gàidhlig air adhart chun ath ìre. Seo ’s dòcha an dreuchd as cudromaiche ann an saoghal na Gàidhlig, dreuchd a tha gu math dùbhlanach ach tarraingeach agus dha-rìribh sònraichte airson leasachaidh na Gàidhlig a lìbhrigeadh agus a stiùireadh. Tha sinn a’ sireadh Ceannard le sàr-sgilean conaltraidh, sgilean stiùiridh dearbhte; agus le comas cànan is cultar na Gàidhlig a riochdachadh aig iomadh ìre.”

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air: http://www.gaidhlig.org.uk/obraichean no bho Dhòmhnall Màrtainn, Oifigear Cunntachail a’ Bhùird air 07803 737 473 no air post-d aig: domhnallm@aol.com

’S e Dihaoine 23 Giblean 2010 an ceann-latha deireannach airson tagraidhean.
by *Alasdair*
Mon Mar 29, 2010 4:19 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Rèile na h-Alba - tionndadh Ghàidhlig air na treanaichea

http://www.digitalspy.co.uk/forums/show ... ?t=1237667

Seo dhut beachdan daoine eile - 's e a mhòr-chiud dhaibh a tha an aghaidh rudan dà-chànanach.
by *Alasdair*
Tue Apr 06, 2010 5:03 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Prògram air ùr nochdadh air BBC Alba

Chunnaic mi prògram ùr air an làrach BBC Alba 's thug mi sùil air 's feumaidh mi ràdh gur fiach coimhead air a'phrògram-sa gun teagamh. 'S Aifric a th'air a'phrògram. Cha robh for neo fios agam mu dheidhinn ron a seo ach a chiad rud a thàinig a-steach orm 's e nach robh na bilean a'gluasad buileach leis na faclan. Tha mi ag ràdh buileach air sgàth, aig amannan gu robh. 'S chuir seo iongnadh orm. Oir sa chiad dol-a-mach, shaoil mi gur e Beurla an cànan tùsail a'phrògram. Ach nan robh, cha bhiodh na faclan 's gluasad nam bilean còmhla uair sam bith. Cò ma-tha an cànan tùsail a'phrògram? Uill, lean mi orm coimhead air a'phrògram le sùil gheur air fianais sam bith a dh'innseadh dad dhen t-seòrsa. Uill, air balla na sgoille, chunnaic mi mapa na h-Èirinn. Ha, thuirt mi rium fhìn, 's ann à Èirinn a tha am prògram seo. 'S cuideachd bha corra soidhnichean ann an Gàidhlig na h-Èirinn sgrìobhte orra.

Tha am prògram àlainn ann an iomadach dòigh. Tha e a'còrdadh ri mo nighean. Bith i ag iarraidh coimhead air a'phrògram uair is uair. Agus leis gur ann à Gàidhlig na h-Èirinn a tha am prògram bho thùs, chanain gu bheil Gàidhlig a'phrògraim nas nàdraiche na biodh e nan robh Beurla cànan tùsail a'phrògram. Cuideachd, tha iomadach suidhichean làitheal anns a'phrògram 's tha e toirt toil-inntinn domh a bhith faicinn Gàidhlig ga cleachdadh san dòigh seo (seach aithris mar a chìthear nas trice air an rèideo neo air an telebhisean)
by Tearlach61
Tue Apr 06, 2010 3:40 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Cearcall Còmhraidh, Fìobha

Feasgar math,

Thòisich mi Cearcall Còmhraidh ann an Fàclann an-uiridh agus tha buidheann agam a' fàs beag air bheag. Tha buidheann ùr ann an Dùn Pharlain cuideachd agus bidh sinn ag obair comhla ri chèile airson Gàidhlig a leasachadh anns na coimhearsnachdan seo.

Le deagh dhùrachdan.
Anna

Cearcall Còmhraidh, Fìobha
“The Bruce”, Fàclann/Falkland
24mh an Giblean 2010 ( 2 - 4 pm)

Organizes a Gaelic Awareness Afternoon with information on Gaelic Medium Education, Funding, Careers, etc.
Oràin Ghàidhlig, bàrdachd agus cabadaich!

Contact : Anna (07825 222 840)
anndesseyn@hotmail.co.uk

Bidh an Cearcall Còmhraidh Dhùn Pharlain a' cruinneachadh air a' chiad agus an treas Luain sa mhios. The Glen Tavern (lounge), Pittencrief Street.
Bidh an ath choinneamh air 19mh den Ghiblein 19.30u. (airson sgilean leughaidh agus labhairt a leadachadh).
Cuir fios gu: doug@dougfraser.plus.com
by Fìobha
Tue Apr 06, 2010 8:37 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Iomairt gus amar-snàmh Inbhir Narann a shàbhaladh

Beagan Gàidhlig tighinn a-steach den ghnothach
http://farm5.static.flickr.com/4046/4496554325_c9eb59d172.jpg

neach togail fianais bruidhinn ri Ball-pàrlamaid den sgìre
http://farm3.static.flickr.com/2685/4497189744_d8ab9fe873.jpg

Gheibhear tuilleadh dealbhean an seo:
http://www.flickr.com/photos/gurnnurn/sets/72157623787316346/
by Gràisg
Tue Apr 06, 2010 9:36 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Leasachadh Gàidhlig air a phlanaigeadh ann an Glaschu

A rèir a' BhBC:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/glasgow_and_west/8605014.stm

A three-year action plan to increase the use of Gaelic throughout Glasgow is being launched by the city council.
The strategy will be unveiled at the first board meeting in Glasgow of Gaelic agency, Bord na Gaidhlig.
It will see the opening of a second Gaelic school in the city as well as wider use of the language on signs and official council communications.


Tha Art coir toilichte :priob: :

""I am delighted that Glasgow City Council is being so supportive of Gaelic and mindful both of the historical context and the potentially significant advantages of being involved in Gaelic development.
"There are many other towns and cities and local authorities which would do well to follow the example of Glasgow."
by faoileag
Wed Apr 07, 2010 9:48 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Running errands

Bha cuideigin ann roimhe air an fhòram ag iarraidh Gàidhlig air "running errands" sa Bheurla.
Someone previously was asking about the Gaelic for "running errands" in English.

Ged a bhios daoine ag ràdh "a' dèanamh nan gnothaichean" .....tha abairt eile ann cuideachd, 's dòcha nach eil cho cumanta an-diugh, ach air a bheil, ma dh'fhaoidte, seann daoine eòlach fhathast. (Ged nach eil fhios agam co-dhiù tha eòlas aig feadhainn air, gus nach eil)
[i]Although people say "a' dèanamh nan gnothaichean" .....there is also another phrase, which perhaps is not so common today, but which some old people still might be aware of. (Although I don't know whether there are any who are familiar with it, or not) [/i]

Gheibhear ann an Dwelly e fo " uireas ".
It can be found in Dwelly under "uireas".

Mar sin, dh'fhaodadh tu ràdh : " a' dol air tòir uireasan " - going for little family necessities - ach 's dòcha nach eil mòran ann a thuigeadh seo sa chiad dol a-mach leis mar a tha roinnean cleachdaidh is reimeannan na Gàidhlig air crìonadh.

So, you could say "a' dol air tòir uireasan" - going for little family necessities - but perhaps there aren't many who would understand this in the first instance due to the decline of environments in which Gaelic can be used, and its registers.
by An Gobaire
Fri Apr 23, 2010 10:33 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Ghàidhlig aig Comhairle na h-Eòrpa

A rèir a' BhBC, thug Mike Russell òraid ghioraid aig Comhairle na h-Eòrpa - a' chiad òraid sa Ghàidhlig an-sin:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/8676036.stm
by Thrissel
Fri May 14, 2010 3:29 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Gàidhlig ann am Fìobha : buidheann-ghnìomha

Execution of the National Plan for Gaelic in the Fife Council Area.

Nam biodh ùidh agaibh gun tèid Gàidhlig a leasachadh ann am Fìobha, leig fios dhuinn.
Please express your support of Gaelic Development in Fife (speak to all your friends and family).

If you have any evidence of requests for Gaelic education within the Fife Kingdom or any other Gaelic related matters since Gaelic become an official language, let us know. Bidh aig buidheann-ghnìomha fianais a chuir ri chèile airson na h-iarrtasan a rinn daoine Fìobhach tro na bliadhnaichean.

Contact : Anna (07825 222 840)
anndesseyn@hotmail.co.uk

Cearcall Còmhraidh Fìobha aims to raise awareness with Fife Council of increased demand for access to local Gaelic Education and Community Support in Fife - both for adults and children, by:
1. obtaining increased support from Fife Council, should reasonable demand for Gaelic Local Resources be proven.
2. increasing awareness with Gaelic Groups like BnaG, CnaG, Clì Gàidhlig,... that Fife should no longer be deprived from Gaelic language preservation or development due to its location outside the main Gaelic-speaking areas.
3. ending the isolation of Gaelic speakers in Fife.
4. exercising our right to educate our children in Gaelic within the Council Area.
5. ensuring funding for Gaelic Community Groups and Education within Fife.

(I am organizing this voluntarily on behalf of the interested parties)
by Fìobha
Sun Apr 25, 2010 1:25 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Stòras Uibhist gus cùrsa Gàidhlig a ruith

Airson "luchd-leantainn" Eairdsidh - tha e fhathast ris a' ghnothach...

http://guthan.wordpress.com/2010/05/28/ ... lic-class/

Cluinnear oileanach ùr aige an seo.
by Gordon Wells
Fri May 28, 2010 2:04 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Edinburgh Council back down on Gaelic pledges

Article in the Scotsman yesterday:

http://news.scotsman.com/scotland/Gaelic-language-pledges-scrapped.6334741.jp

The usal bigoted, ignorant comments below, with a few noble exceptions, till you get to our Arthur - I never fail to be impressed at how he keeps his temper and his wits about him, and posts sensible, transparent and persuasive arguments in the face of distinctly racist abuse.

:flur:

E.g.

Arthur Cormack,
Portree 03/06/2010 00:12:57

Gaelic speakers pay taxes too - including council tax in Edinburgh and why should they not have some of their money spent on their language?

I don't moan about paying for the trams in Edinburgh that I may never use, or for the National Galleries and Museums that I rarely get to visit.

Tolls were 40p on the Forth Bridge at the same time as those on the Skye Bridge were £5.70. I had to pay extortionate tolls for 9 years while a similar amount of taxpayers' money to that spent building the Skye Bridge was spent fixing the Kingston Bridge in Glasgow, from which I get little benefit.

My taxes are spent on many things I don't particularly care for but I accept that we live in a country where we live and let live, and accept that money has to go around and provide services for all. I don't see why spending on Gaelic is singled out as something unusual in that context.

Teachers, translators editors and writers in Gaelic all pay taxes too. If they didn't have jobs they would not pay taxes and would probably cost the country more than might currently be spent on them. No good road signs have been pulled down to be replaced with bilingual ones. The policy is to replace them when they need replaced anyway.

There is only one quango serving Gaelic's needs and it is in 29th place (in terms of budget) out of 35 Executive Quangos in Scotland, with a budget of £5.5m. Almost every other quango in Scotland gets a greater allocation than it does.

Quangos in Scotland spend 10 times Bòrd na Gàidhlig’s budget on tourism; 9 times its budget on sport; 11.5 times its budget on natural heritage; 4 times as much on the national library; nearly 7 times as much on the national museums; and almost 5 times as much on galleries. Scotland’s two National Parks get more money than the Bòrd, as does the Crofters Commission. Legal Aid costs 30 times as much as Gaelic, and training 37 times as much!
by faoileag
Fri Jun 04, 2010 7:12 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Gaelic insemination

Pios sgrìobhaidh a tha air leth inntinneach

http://nicaphlutes.wordpress.com/2010/0 ... emination/
by Gràisg
Sat Jun 05, 2010 9:59 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Bàs-chlàr ann am Pàipear Naidheachd Canadach

Wife, mother, compassionate nurse. Born Jan. 25, 1921, in Benacadie, N.S. Died Feb. 18 in Liverpool, N.S., of complications from pneumonia, aged 89.
Sadie was extremely proud of her Scottish heritage and her first language, Gaelic. Perhaps that was why she was so insistent about being born on Robbie Burns day. She loved to use her Gaelic, and was still quoting Gaelic poetry on her 89th birthday.

In February, when heaven exclaimed, "Ciad mile failte" (a hundred thousand welcomes) to Sadie, we on Earth sent, "Ae fareweel."

Gach là bithidh bas-chlar nas fhada air an darna duilleag dhen Globe and Mail, chunnaic mi seo nuair a leugh mi e maireach an-diugh: http://v1.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20100608.LIVES08SADIEGILLISATL/BDAStory/BDA/deaths S'docha gum bi e inntinneach do chuideigin. S'e pàipear uabhasach uabhasach mòr a th'anns an Globe and Mail, ged nach e 'fan' mòr a th'annam, tha mi'n dochas gun seallaidh e dhan dhùthaich gu bheil eachdraidh Gàidhlig - agus fiu's Gaidheal no dhà- againne cuideachd. Gu glè mi-fhortunach cha chanainnse gu bheil mòran Canadaich eolach gum b'e an treasamh cànan as mòtha ann an Canada a bh'innte nuair a thòisich e ann an 1867 agus gun robh i fiu's aig na dithis ciad prìomhairean againn...
by Neas Olc
Wed Jun 09, 2010 2:48 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Ceistean nach do chuir mi air APC agus Meg Bateman

Phàigh mi sia notaichean agus chaidh mi a-steach gus APC agus Meg Bateman fhaicinn aig Fèis Leabhraichean agus Ealain Inbhir Narann.
Aig an deireadh bha mi airson faighneachd dha,’An robh Gàidhlig an làthair an-diugh mar thaibhse?’ As dèidh dhomh a chuid colbh sa phàipear Bheag leughadh agus an nobhail ur aige, ‘Tilleadh Dhachaigh’.
‘S e tachartas snog snog a bh’ann mar a tha cha mhòr a h-uile càil aig a leithid fèis. Nam bheachdsa thàinig mòran a-steach a bha a frithealadh a uile ùghdar agus gu mì-fhortanach cha robh Gàidhlig aca. Chaidh cuisean a tòiseachadh le Gàidhlig agus chuir tè crìoch air a ghnothaich sa Ghàidhlig ach ‘s ann leis a Bheurla a bha priomachas. Thàinig Gàidhlig air a phasgadh sa bheurla. Ann an mar sin a bhios e don Ghàidhlig a h-uile turas ann an Inbhir Narann? Ann an grèim tiugh beurla ga thaisbeanadh ann an dòigh sàbhailte do luchd na Beurla, mura bheil mar thaibhse mar phrìosanach.
Bha APC agus MB a’ leughadh an cuid obrach sa Ghàidhlig agus bha APC feuchainn ri pìosan eile de Ghàidhlig a chuir a-steach ach mar a ghleus an gnothaich air adhart chuala sinn stuth arty-farty ann am beurla gu math pongail siubhlach an dà cuid bho Meg agus APC agus an luchd-frithealaidh. Chuala mi neach ionnsachaidh a tha mi eòlach air (duine le deagh chnap Gàidhlig) a’ cur ceist sa Bheurla. An uair sin bha mise a’ faireachdainn bha seòrsa dleastanas agamsa cuideachd a bhith bruidhinn Beurla, mar sin chum mi balbh.
Aig an deireadh bha cothrom cupa tì agus cèic a ghabhail ach cha do dh’fhuirich mi, ‘s e creutair gu math mì-shòisealta a th’annamsa sna làithean seo agus a bharrachd air sin cha robh mi airson tuilleadh beurla, tha i ri fhaighinn sa bhaile seo a h-uile latha. Cha do chuir cuisean dragh orm feumaidh mi a ràdh ge-tà, aig a cheann thall chòrd e rium, seadh bha Gàidhlig ann mar taibhse, dìreach mar a tha i anns an Leabhar aig APC ‘Tilleadh Dhachaigh’ mar eiseimpleir, ach cha robh mise sios an inntinn leis. Tha mi air fàs cleachdte ris. Tha làn fhios agam mar neach ionnsachaidh neach bi riamh fior choimhearsnachd Gàidhlig ri fhaighinn dhomhsa, dìreach criomagan siud ‘s a seo.
Ceist eile do Meg a bh’agamsa agus nach do chuir mi: ‘A bheil sibh a’ smaoineachadh gu bheil APC fada, fada ro throm air dualchainnt Sabhal mhòir Ostaig?’ Toradh eile bhon a bhith leughadh APC sa Phàipear bheag.

Dà bhideo goirid:
Meg Bateman aig Fèis Leabhraichean augs Ealain Inbhir Narainn
http://www.youtube.com/watch?v=i578T-1lDwo&feature=player_embedded

Aonghas Phàdraig Caimbeul aig Fèis Leabhraichean augs Ealain Inbhir Narainn
http://www.youtube.com/watch?v=5NOTK_GPH3A&feature=player_embedded
by Gràisg
Sat Jun 12, 2010 2:32 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Ceap Breatainn - bhideo beag ùr mu Ghàidhlig

'Gaelic Culture in Cape Breton'

http://www.youtube.com/watch?v=b7aDudgcC2I


Tha mòran bhideoan eile mu Cheap Breatainn air YouTube cuideachd, faic na ceanglaichean ri taobh a' bhideo seo.
by faoileag
Sat Apr 10, 2010 8:42 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Bliadhna nan Òran - làrach-lìn ùr BBC

This link is doing the rounds, and deservedly so.

Not really 100% new, as the material is drawn from previously available BBC sources, but now nicely all in one place, and relevant links to BBC audio and video recordings (incl. things like clips from Celtic Connections concerts) integrated.

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/

Site languages available: English and Gaelic

A lovely resource. Hope it stays permanently although it is intended for this Blaidhna na Òran. The daily songs are being added as it goes along.
by faoileag
Sat Jun 05, 2010 6:10 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Bilingualism to save minority languages

Not entirely news to us, but perhaps a new spin.

http://sify.com/news/bilingualism-can-check-decline-extinction-of-languages-news-international-kgzm4efeaca.html

Spanish researchers claim to have found a way to check the decline and the ultimate extinction of languages.

There are about 6000 different languages in the world, but only a handful, including English, dominate.

Some mathematical models have demonstrated how dominating languages can cause the decline and extinction of less popular languages.

Such models seem to explain, for instance, the crushing of Scottish, Gaelic and Welsh by English.

But according to Dr Jorge Mira of the University of Santiago de Compostela and colleagues, this isn't necessarily so.

They point out earlier mathematical models did not account for bilingualism, which allows two languages to co-evolve.

......................

Evans [another linguist] says a language is more likely to survive when it has a "specialised domain of use" - in Hungary, for example, Latin was used as the language of officials.

Evans, who has authored the book Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us, says, "It's important to have a clear context in which the choice of language is determined."

He adds, "The biggest impediment to the survival of small languages is the monolingual culture."

Evans says because large languages dominate the world economically, the speakers of those languages can afford to be monolingual, but he says monolingualism is a "historical aberration". (ANI)
by faoileag
Fri Jul 02, 2010 4:03 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Bilingualism to save minority languages

Seall air na lorg mi, tha e furasda gu leòr a lorg air loidhn:
http://www.antimoon.com/forum/t5080-0.htm
Nous voulons briser le silence sur la question linguistique.
Nous refusons que la mondialisation serve de prétexte à l’anglicisation.
Nous dénonçons et combattons le bilinguisme institutionnel.

Chaidh pìos de bhàrdachd a sgrìobhadh aig toiseach nan seachadan "Speak White" 's bha e gu math ainmeil nuair a bha mise ann. Tha e a'cur an cèill mar a bha Quebecois a'faireachdainn mu dà-chànanas.
http://membres.multimania.fr/poetesse/souvreine/poetes/hl/lalonde/lalonde01.html

Seo earran as:

speak white
de Westminster à Washington relayez-vous
speak white comme à Wall Street
white comme à Watts
be civilized
by Tearlach61
Sat Jul 31, 2010 7:25 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Riaghaltas a' sireadh buill ùra airson Bòrd na Gàidhlig

A bheil ùidh aig duin' agaibh a bhith air Bòrd na Gàidhlig?

Tha an riaghaltas a' sireadh buill ùra an-dràsta agus tha fhios agam gu bheil beachdan làidir aig cuid air an fhòram seo a dh'fhaodadh a bhith feumail don Bhòrd.

'S e Dihaoine 13mh Lùnastal an ceann-latha airson tagraidhean agus gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo:
http://www.appointed-for-scotland.org/Current-positions/Member---Bord-na-Gaidhlig/

Ma tha duin' agaibh airson bruidhinn rium gu neo-fhoirmeil faodaidh sibh fònadh thugam air an àireamh san litir a tha anns a' phasgan air-loidhne.
by ArtMacCarmaig
Sun Aug 08, 2010 8:37 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Cuairt ann am Fìobha anyone?

'S dòcha gum bi seo inntinneach:-
Sunday 5 September : In association with the Markinch Heritage Group, Dr Simon Taylor, University of Glasgow, author of the series The Place-Names of Fife will guide a walk through the parish of Markinch looking at its language- and landscape-history over the last thousand or more years through its place-names and other early historical records. START POINT: MARKINCH STATION at 2.30pm
Please bring stout footwear, warm clothing and a snack.
BOOKING ESSENTIAL - Tel: 01383 860220 or E-mail: st4taylor@btinternet.com
Tha mi air cluinntinn mu dheidhinn seo bho Chearcall Gàidhlig Fìobha cuideachd agus tha mi 'n dùil gum bi cothrom airson Gàidhlig a chleachdadh re na cuairt.
by Seonaidh
Tue Aug 17, 2010 9:35 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Lewis Lectures on Gaelic poets

Cothrom inntinneach dhan mhuinntir de Leòdhas - mura h-eil Gàidhlig gu leòr agad, tha goireasan eadar-theangachaidh ann.

http://www.stornowaygazette.co.uk/features/LEWIS-LECTURES-TO-DISCUSS-DISTINGUISHED.6477258.jp

Pairt:
Lewis lectures to discuss distinguished Gaelic poets 16 August 2010

A CHURCH of Scotland parish on Lewis is hosting a short series of lectures discussing the spirituality of the lives and works of distinguished Gaelic poets.
Members from Lochs-in-Bernera linked with Uig have organised the four sessions, entitled 'Spioradalachd nam Bard.'

The inaugural lecture on the 'pirituality of the Life and Poetry of Dugald Buchanan'will be delivered by Reverend Professor Donald MacLeod, from Edinburgh's Free Church College, on Friday 20th August 2010 at 7:30pm in Bernera Community Centre, Isle of Lewis.

Subsequent talks in the 2010-11 series shall be delivered by Ms Maletta upon her own spiritual poetry and Mr Donald MacDonald on 'he Spirituality of the Life and Poetry of John Malcolm Smith'

The concluding lecture on the 'pirituality of the Life and Poetry of MacDonald of Ferintosh'will be given by Reverend Professor Kenneth MacDonald

Barrachd an seo: http://www.stornowaygazette.co.uk/features/LEWIS-LECTURES-TO-DISCUSS-DISTINGUISHED.6477258.jp
by faoileag
Tue Aug 17, 2010 1:00 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Seann-fhacal Greugach 'sa Ghaidhlig

Fhuair mi freagairt math bho Dr. Aoibheann NicDhonnchadh am Baile Ath Cliath, Oilthigh Naiseanta na h-Eirinn. Tha e coltach gun deach na leabhraichean agus seann-fhacail aig Hippocrates a chuir dhan Gaidhlig anns na meadhan aoisean agus chuir i thugam am pios a bha dhi orm:

National Library of Ireland: G 8, page 29
Transcription of Bk 1.1 of Hippocrates Aphorismi.
Words contracted in MS are expanded silently.

[V]ITA BREUIS ARS UERO LONGA TEMPUS AUTEM ACUTEM EXPERMENTUM UERO
Fallax iudicium autem dificele oportet autem se ipsum non solum prebere que oportet facientem sed
egrotantem et presentes et ea que extrincecus sunt

.i o ata an ealadha co fada agus an beatha co
hudmhall agus aimser an leighis go prap agus na hurchuisg go fallsa agus breitheamhnus an leigis
go docamlach [agus: otiose) is eigin do[n] liaigh beith go feasac agus ac sduider co minic agus an
totar co humhal agus na huili ni imillach co himcubaidh do beara comfhortacht don othur.


Literal tr*nsl*t**n (words in square brackets not in text but to be understood)
Since the Art is long and life fleeting, and time for treatment quick, and experiments treacherous
and judgement of [appropriate] treatment difficult, it is necessary for the physician to be
knowledgeable and to study frequently, and for the patient to be obedient, and for all attendant
circumstances to be appropriate which will strengthen the patient.

Le suil air an eadar-theangachadh a chuir Dr. NicDhonnchadh thugam agus air na molaidhean eile chuir sibh thugam ron an seo tha mi air an seann-fhacal a sgriobhadh ann an Gaidhlig latha an diugh mar seo:

Is fhad an t-oilean,
Ged is geàrr am beatha,
Is duilich am breitheanas,
Agus an leigheas mì-chinnteach,
Is è dleasdanas an lighiche,
Bhith fòghlamaichte,
agus dìchealach

A bheil sibh smaoineachadh gun dean seo an cuis?
by an Siarach
Sun Sep 05, 2010 3:56 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: The Express expresses itself...again

In case they don't publish it, here's my response:
The total cost of the project is £5840, and the number of children it reaches is 2089. That means it costs £2.80 per child. Does Mr Herbert believe that this is particularly high in comparison to other teaching resources? If so, why did he not provide examples for comparison?

What could we get instead?

According to pressure group the Child Poverty Action group, school meals cost on average around £2. So that £2.80 equates to one-and-a-half school meals.

According to the Scottish government, there are 54,484 teachers in Scotland. That money could have given each of them a one-off bonus of 11p.

Newly qualified teachers start on a salary of £20,937 so we could get 27.89% of a teacher or 49% of a teaching assistant for one year.
I've just looked at the Channel 4 education website, and it turns out that one of their DVDs is around £40, so issuing one Channel 4 DVD to all the 63 schools would cost £2,520.

But Channel 4 are abnormally cheap -- the 17 minute program "Experiments with Water" from classroomvideo.co.uk is £25, so just an hour of material from them would be £75, and would cost £4725 to but for all 63 schools.

Really, there's just no story here.
by Níall Beag
Wed Sep 01, 2010 5:25 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Ùlpan ann am Fìobha - Gaelic courses in Fife

Ùlpan às t-fhoghar ann am Fìobha

Beginner Course
18/19 An t-Sultain Aonad 1 - 8
02/03 An Dàmhair Aonad 9 - 16
16/17 An Dàmhair Aonad 17 - 24

Post-Beginner Course
previous Ùlpan registration Units 1 - 72 required
25/26 An t-Sultain Aonad 25 - 32
09/10 An Dàmhair Aonad 33 - 40
06/07 An t-Samhain Aonad 41 - 48

Registration through Clì, funding available
Minimum 8 students required, Maximum 14
Venue: Cluny Clays, near Kirkcaldy

for further info on Gaelic classes in Fife and provisions for Gaelic Medium Education/Gaelic Playgroups, please contact Ann Desseyn
http://www.wix.com/Cearcall/Cearcall-Comhraidh-Fiobha
by Fìobha
Thu Sep 02, 2010 8:03 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Ainmean-àite - placenames - new resource

We do have rather a lot of sources for these, a good few drawing on each other, but the more the merrier, and this one seems to claim to be 'official'.

http://hebridestoday.com/2010/08/gazetteer-of-gaelic-place-names-goes-online/


In the form of an online database the gazetteer offers definitive forms which can be used by local authorities, the media, researchers, local communities, walkers and climbers or anyone with an interest in place-names. The gazetteer includes historical information, local sources and sound files to help with pronunciation.

Arthur: Arthur Cormack, Chair of Bòrd na Gàidhlig said: “The launch of the Gazeteer marks a significant point in the development of a vital element of Gaelic research and knowledge dissemination. A major resource like this with the authority and backing of many key agencies enables us to, take to a new level, the work being done in terms of people understanding why our environment is labelled and named in the way it is. The work done to date will be invaluable and I know that many people in Scotland will be much more well informed as a result.”

Although no link is given, I'm assuming they mean this:

http://www.ainmean-aite.org/
by faoileag
Fri Aug 20, 2010 12:53 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Wordlink, Textblender, Dropbox - furasta! ;-)

Tha POOLS-T air tighinn gu crìoch a-nist. Ach 's cinnteach gun cùm Caoimhín agus Kent orra leis an obair - gu h-àraid ma bhios beachdan ùra a' tighinn a-steach "bhon choimhearsnachd". Eisimpleirean an seo le Guthan nan Eilean:

http://guthan.wordpress.com/2010/10/01/ ... wordpress/
by Gordon Wells
Sat Oct 02, 2010 6:17 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Ag ionnsachadh fhacal ùra

Ma tha sibh airson ur cuid fhacal Gàidhlig mheudachadh, chì sibh gu bheil am program 'Voca' gu math feumail. Tha e ri fhaotainn an asgaidh aig http://www.oriente-voca.eu/.
Rinn mi fiadhle, 'litfac' mar ainm, le faclan às an sreath, 'Litir do Luchd Ionnsachaidh', agus tha i ri fhaotainn
cuideachd aig an aon larach-lìn.
`S urrainn dhuibh grunn fhacal a thaghadh agus, nuairsin, cuiridh Voca na faclan thugaibh, fear seach fear ann an ordugh tuairmeasach. Nan dèanadh sibh mearachd, gabhaidh Voca an aon fhacal a-rithisd dhuibh gus am faigh sibh ceart e!
by dughlas
Fri Oct 08, 2010 9:16 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Near 'racist' language of anti-Gaelic comments

Courier Inbhir Nis

'Near 'racist' language of anti-Gaelic comments
Published: 08 October, 2010
Sir, Robin Matthew writes an interesting anti-Gaelic letter (Courier 28.9.10).

If I wrote in similar tone about the Polish language, for example, or about people with disability, there would be an out-cry from every quarter.

Why do the anti-Gaelic Brigade use such near racist words as "minority", "Mafia", gravy train" etc? More important, why should they get away with their ignorant rants?

On a point of fact Mr Matthew, Gaelic was (is and always will be) the first language of Scotland.

Try some research, instead of such bigoted ignorant clap-trap.

Ailean Dòmhnullach'
by Gràisg
Fri Oct 08, 2010 5:54 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Donald Macleod (WHFP) agues well for Gaelic

Unfortunately not linkable to (online ed. is subscription only), but worth a read if anyone has access to the current ed. of the West Highland Free Press. A for him very calm, factual and bluster-free presentation of the cogent facts to the anti-Gaelic brigade.

The trigger for his 'more in sorrow than in anger' article is the recent blown-up compaints about wasting (gulp) TWO THOUSAND POUNDS on the translations for Gaelic audio-guides in the Scottish Parliament.

Among various other points and arguments he offers examples of more wasteful expenditure, e.g. the sums lost to the Exchequer through GiftAid to fee-paying schools.

And I like this bit:

The Gaidheal's problem is that we've been here too long and people can't understand why we didn't die off with the dinosaurs. Let's not be over-hasty to oblige.
by faoileag
Mon Oct 11, 2010 7:38 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Mulan

Halò,

Tha facal ann nach eil cho cumanta - " mulan " - air a mhìneachadh mar " a small stack, no haystack " ann an Dwelly agus air faclair.com

Ach, fhuair mi fiosrachadh bho Ghàidheal à Camas Cros, Slèite a dh'innis dhomh nach robh esan ga chleachdadh ach airson ultach feòir a bhiodh e no a sheanair a' toirt à cruach no coc gus toirt do na beathaichean mar bhiadh.

Cuideachd, b' e am fuaimneachadh a bh' aige air ach " muileann " mar gun robh an "l" caol, seach "mulan". Tha e inntinneach cuideachd gu bheil muinntir Chamus Cros a' fuaimneachadh "muileann (mill)" mar "mulan" agus "mulan (bundle of hay feed)" mar "mhuileann"!
by An Gobaire
Fri Oct 22, 2010 9:44 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Doigh ùr airson Gàidhlig a tharraing bho BPA...

Uell, ma tha thu airson gum bi na BPA a' bruidhinn Gàidhlig air beulaibh na chamara, nì seo an gnothach, a-réir coltais...
by Níall Beag
Tue Oct 26, 2010 8:23 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Gaelic academic files online

Link on the Facebook 'Gaelic' page: mòran taing for that.

http://www.edocfind.com/en/ebook/Scotti ... lic-1.html

Not actually all academic, but some interesting things all the same, and easy and free to download.
by faoileag
Tue Nov 09, 2010 12:00 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: KWordQuiz Vocabulary Files

Tapadh leibh faoileag/GunChleoc

Apologies for not posting in correct thread. I'll have a look at the site and ensure I post in correct one next time :-)

As to akerbeltz site, the forename on link supplied is going to take quite a bit of manual editing to get in correct format so is giong to take a while to update. I have managed to get surnames converted quite quickly although I've had to remove a few entries to fit in the file format. The link to it is here:

http://kde-files.org/content/show.php?content=134718
by alsaf
Tue Nov 09, 2010 10:52 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Developing new Gaidhlig Software!

If I could add an opinion to to this topic.

I too was thinking along the lines that Windigo was proposing. A number of factors changed my mind about this. The biggest factor was that I would not be able to devote a lot of time due to holding down a job and the simple fact I am learning the language and need to spend a bit of time get a refresher on my C++ coding skills. Another one was as mentioned, duplication where there are many pieces of software out there that perform part of what I wanted to achieve. The last factor that changed my mind from going it 'solo' was that I found the KDE Education project which has a language category. The email address is here:

http://edu.kde.org/applications/language

With this project, you have an active community who is willing to develop, test and host additional files for distribution like the vocabulary file that I mentioned in my other post. Another important thing to keep in mind that KDE is a large non-profit organisation who can give a lot of publicity to your software. It is no use if you can create a great program if nobody knows about it unless you want to devote a lot of time going from forums publicising it.

As a final thought, the KDE Education language category might be a small at the moment but maybe a program could be developed so that all these individual programs are linked to form a 'language immersion environment'?
by alsaf
Mon Nov 08, 2010 10:35 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Developing new Gaidhlig Software!

Do you speak Java? I came across an interesting project that appears to have stalled -- Nikamo. It's open source and it's nothing special, but you could create your app as an additional module, and maybe share images and words/phrases with the other modules.
by Níall Beag
Thu Nov 11, 2010 9:57 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Recordings of native-speaker Manx

with on-screen transcription first in modern Manx (English/Welsh style), then again with Gaelic-style transcription:

http://www.youtube.com/watch?v=NcIw7I8V ... e=youtu.be

Fascinating.
by faoileag
Sun Nov 14, 2010 4:11 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Mìosachan Gàidhlig 2011 - 2011 Gaelic Calendar

Dealbhan glè mhath! 'S math a rinn thu! :flur:
by Thrissel
Sun Nov 28, 2010 1:40 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Mìosachan Gàidhlig 2011 - 2011 Gaelic Calendar

Tha sin glè shnog! Mòran taing!
by poor_mouse
Mon Nov 29, 2010 3:27 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dearbhairean-litreachaidh

Agus air Thunderbird a-nis cuideachd:

https://addons.mozilla.org/en-US/thunde ... on/260204/

Sàbhail am faidhle 's dèan na leanas an uairsin:
1) Innealan/Tools
2) Roghainnean/Options
3) Tuilleadain/Addons
4) Rianach/Administer
5) Stàlaich/Install
6) Ceart ma-thà/OK

Sin agaibh e.
by akerbeltz
Tue Dec 07, 2010 4:23 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Sùil air a' mhearachd

Ok, taing to Google Streetview, seo ar neamhnaid às a' Ghearastan:

Image
by akerbeltz
Fri Dec 10, 2010 5:32 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?

Seo bhideo dhìom fhìn 's de mo nighean bheag a'cur crathadh air bunaitean na rìoghochd, buille as ùire airson saorsa le bhith coimhead air Pàdraig Post gun a bhith san Rìoghochd Aonaichte!


http://vimeo.com/17775151
by Tearlach61
Tue Dec 14, 2010 2:57 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Atharrachadh air foghlam fo aois na sgoile -Bòrding schools?

As dèidh Taic/CNSA seo an sealladh ùr a tha air fàire:

"Thèid suas ri ochdnar fhastadh làn-ùine agus pàirt-ùine fon phlana ùr a th' aig Bòrd na Gàidhlig son crathadh mòr a thoirt air seirbheisean foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig do chloinn fo aois na sgoile.

Tha iad a' toirt an airgid a bha a' bhuidheann TAIC (seann Chomhairle nan Sgoiltean Àraich) a' faighinn airson nan cròileagan, agus ga chur an-sàs ann an seirbheisean far am bi Bòrd na Gàidhlig iad fhèin aig an stiùir. "

Gheibhear tuilleadh air làrach BBC ALBA
http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naidheachdan/story/2010/12/101216_bnag.shtml
by Gràisg
Thu Dec 16, 2010 8:18 pm
 
Jump to forum
Jump to topic
cron