A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by GunChleoc » Mon Aug 13, 2012 3:44 pm

Dè rinn sibh as t-samhradh?

What did you do during the summer?


Bha mi fhìn air saor-làithean anns a' Ghearmailt agus ann an Alba.

I myself was on holiday in Germany and in Scotland.


Chòrd e rium glan.

I really liked it.


Bha mi ann an Ìle agus chunnaic sinn eòin an siud. Chuala agus chunnaic sinn trèan-ri-trèan!

I was on Islay and we saw birds over there. We heard and saw a corncrake!


Chan eil mòran dhiubh ann tuilleadh.

There aren't many of them left.


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by iolair » Mon Aug 13, 2012 8:03 pm

Tha sinn air saor-laithean an-dràsta fhèin, mu dheireach thall! Tha sinn a' cur greis seachad ann an New Hampshire (anns na Stàitean). 'S math dhuinn gun a bhith ag obair. Tha sinn a' fuireach faisg air an lochan bhrèaga.

We are on vacation right now, finally! We are spending some time in New Hampshire (in the States). We are staying near a pretty small lake.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 14, 2012 11:49 am

faisg air lochan brèaga.

Dè na h-ainmhidhean a tha ann? A bheil mòran chraobhan ann?

What animals are there? are there a lot of trees?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by iolair » Tue Aug 14, 2012 2:58 pm

A GhunCleoc,

Mòran taing airson "faisg air lochan brèagha". Uaireannan tha mi a' fulaing air galar 'lenite everything".

Tha mi air torr de craobhan mar giuthas agus darach fhaicinn. Tha mòran "chipmuncks" ann timeachall air an larach againn. Tha tunnagan air an lochan. Tha fios gu bheil mathan anns a' choille anns an sgìre seo, ach chan fhaca mi fhathast iad.

---------------------

GunCleoc

Thank you for the correction. Sometimes I suffer from "lenite everything" disease.

I have seen many trees like pine and oak. There are many chipmuncks around our site, There are ducks on the pond. There certainly are bear in the woods in this area, but I haven't seen them yet.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 14, 2012 5:13 pm

Is dòcha gum faic thu mathan fhathast!
Maybe you will still see a bear

de chraobhan
làrach
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by iolair » Tue Aug 14, 2012 5:42 pm

'S dòcha gum faic mi mathan neo dhà am measg nan craobh a dh'aithghearr. Tha iad a' tighinn faisg air na taighean air sgath 's gu bheil iad a' lorg biadh.
Tha torr de chraobhan faisg air an taigh againn anns a' bhaile, ach de diofar seorsa. Tha mi a' smaoineachadh gur e a' chuid mhòr dhiubh "maple".

===============

Perhaps I will see a bear or two among the trees soon. They are coming close to the houses because they are searching for food. There are a lot of trees near our house in town, but of different kinds. I think that most of them are maple.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by GunChleoc » Thu Aug 16, 2012 10:06 am

Dè an t-sìde a th' agaibh an-diugh?
What's the weather you've got today?

sgàth
de dhiofar

.. gur e "maple! a th' anns a' chuid mhòr dhiubh.
maple = malpas no mèibeal
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sat Aug 18, 2012 8:25 pm

Faodaidh mi a dhol air saor-làithean as t-samhradh. Cha gabh mi uiread gu leor bho obair.

I ought to take vacations in the summer. I don't take enough time away from work.

Rhach mi fhìn sgioba camanachd Éireannach. Cum sinn cleachdadh dà uair san t-seachdain.

I myself joined a hurling team this summer. We hold practice twice a week.

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by faoileag » Sat Aug 18, 2012 10:02 pm

Bu chòir dhomh..... I should / ought to (Faodaidh mi = I may, am allowed to)

Cha ghabh mi ùine gu leòr dheth - I don't take enough time time off

Ghabh mi fhìn ann an sgioba camanachd / iomain E. - I myself signed up for..

Bidh trèanadh againn dà thuras san t-seachdain. ('cleachdadh' literally means 'use', so not so appropriate here as it would be for language practice etc.)


Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu uabhasach trang! Obair agus trèanadh!

I think you are very busy - work and training!

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Adelheid » Sun Sep 02, 2012 10:06 am

Bha sinn anns am Fhraing as t-samhadh. Bha uìne againn trì seachdean. An sin bha sinn a’cur an teanta againn . Bha am biadh glè bhlasta. Is toil leinn an càise agus am fion anns am Fhraing. :blasda:

During the sommer we were in France. Three weeks we had time. There we have pitched our tent. The food was very tasty. In France we like the cheese and the wine .

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Seonaidh » Mon Sep 03, 2012 6:01 pm

Adelheid wrote:Bha sinn anns am Fhraing as t-samhadh. Bha uìne againn trì seachdean. An sin bha sinn a’cur an teanta againn . Bha am biadh glè bhlasta. Is toil leinn an càise agus am fion anns am Fhraing. :blasda:

During the sommer we were in France. Three weeks we had time. There we have pitched our tent. The food was very tasty. In France we like the cheese and the wine .
1) "anns an Fhraing"
2) "as t-samhradh"
3) "Bha sinn an sin dha trì seachdainean", "We were there for three weeks"
4) "Chuir sinn an teanta againn suas an sin", "We pitched our tent there"
5) "We like the cheese and wine in France" (anns an Fhraing)

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by faoileag » Mon Sep 03, 2012 7:19 pm

I'm not familiar with 'dha' used this way, a Sheonaidh, though that needn't mean too much :priob: :

3) "Bha sinn an sin dha trì seachdainean", "We were there for three weeks"

I've only come across 'fad' or 'airson' , or no preposition at all:

Bha sinn ann trì seachdainan.

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Tue Sep 04, 2012 5:26 am

Is toil leam obair air uairibh!
I like work some times!

Sheòl mi bàta-suirbhidh againn dhan loc canail Great Bridge. Tha seo an ionad éiginn air an bàtaichean againn  NOAA.
I sailed our survey boat to Great Bridge canal lock. This is the emergency location for NOAAs boats.

Bha an turas e ceithir-fichead mìle min cuairt. Bha i glè theth ach bha e oiteag snog.
The trip was 24 miles round trip. It was very hot but there was a nice breeze.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Seonaidh » Tue Sep 04, 2012 6:45 pm

Aidh Fhaoileag - nas fheàrr "fad trì seachdainean".
Is toil leam obair air uairibh!
I like work some times!

Sheòl mi bàta-suirbhidh againn dhan loc canail Great Bridge. Tha seo an ionad éiginn air an bàtaichean againn NOAA.
I sailed our survey boat to Great Bridge canal lock. This is the emergency location for NOAAs boats.

Bha an turas e ceithir-fichead mìle min cuairt. Bha i glè theth ach bha e oiteag snog.
The trip was 24 miles round trip. It was very hot but there was a nice breeze.
If it is really "I like work", with "work" as a noun without any sort of article, Gaelic would have "Is toil leam AN obair", with a definite article. As for "sometimes", what is "uairibh"? To me it looks like an ancient dative plural, which may well be technically correct for Shakespearean Gaelic (if you know what I mean), but nowadays most folk would probably say (and write) "uaireannan" instead of "air uairibh".

Now, if your showing possession by using "at-us" (againn), you also need to put in the definite article, viz "Sheòl mi AM bata-suirbhidh againn. As for "to Great Bridge canal lock", you have correctly surmised that, if you reversed the English, you'd need to say to THE canal lock of Great Bridge". However, just as English only uses the definite article (if there is one) at the start of a chain of "'s" genitives (e.g. "the driver's mother's sister's bus", not "the driver's the mother's the sister's the bus", so Gaelic only uses the definite article (if there is one) at the end of a chain of genitives, e.g. "bus puithar màthair an dràibheir", not "am bus a' phiuthar a' mhàthair an dràibheir" (and only the last one is actually in the "genitive case"). So, when you put £Great Bridge canal lock" into Gaelic (bearing in mind the English is really a modern version of "Great Bridge's canal lock"), there is no definite article before "loc canail". So "to..." would be "do" or "dha" or "a" (or even "gu"), depending on how "formal" you want to be, but never "don" or "dhan" or "chun".

As for "This is...", it's probably best to start just "Seo", maybe "Seo ionad èiginn bàtaichean NOAA" (another "genitive chain"). Not quite sure why "againn" crops up here: did you forget to put in the English that they are "our" boats?

Not sure what's happened with the round trip - I might have said something like "B' e 24 mìle an turas mun cuairt". And if you wanted to write 24 miles in Gaelic, probably best "ceithir mìle air fhichead" or "fichead 's a ceithir mìle".

"It was very hot but there was a nice breeze" - "Bha i glè theth" - no problem there, spot on. As for "There was a nice breeze", Gaelic tends to say "A nice breeze was in it", or "Bha oiteag shnog ann" (note feminine and that sn- DOES mutate).

Not bad - and the English was spot on!

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Adelheid » Tue Sep 04, 2012 9:12 pm

Bha sin mearachdan ghòrach ! :mc:
Thank you for the correction , it helps me a lot.

A Seonaidh -
Why did you write "suas an sin (4.)" ? I think that means up / upstairs .

Post Reply