Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pieces

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Wed Nov 21, 2012 3:34 pm

Sorry, I didn't see Lewis' correction. Now you have two :lol:

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where)
Tha an càr agam anns a' gharaids. Càite bheil bhur càr? Tha e anns a' gharaids.


15. My brother has a dog. It's brown and white.
Tha cù aig mo bhràthair. Tha i donn agus geal. (duinne is the comparative form)

16. The dog's tail is very long.
tha Earball a'choin glè fada.

17. My prents have two cats and three goldfishes. The cats are big and lazy.
Tha dà chat is trì òr-èisg aig mo pàrantan. Tha na cait mòr agus leisg. (plural of iasg is èisg)

18. Do you have a pet? - Yes / No
Am bheil peata agad? - Do you want a stab at yes/no?

19. Aren't pets nice? - Yes, usually.
nach eil peatachan laghach?

20. Now I have a sore head!
Gabh mi cnuachd creuchd an-duigh. -> This means you took a wound to your forehead. Better: Tha an ceann goirt orm a-nis (illnesses are always "on" you in Gaelic)


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Teddie
Posts: 31
Joined: Mon Oct 01, 2012 4:16 pm
Language Level: Beginner-Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: St Andrews
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Teddie » Thu Mar 21, 2013 1:47 am

Hello again, so i've been away for a while and unfortunately i can't continue my Gaelic lessons anymore due to time constraints :( So, i'll see if i can motivate myself to do some self-study. I hope nobody minds if i try and re-do this to get some practice :)

1. I am from .... (name of place)
Tha mi à Malaig.

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha mi a' fuireach ann an Cill Rimhann. Tha e ann am Fiobha

3. Where are you living?
Caite a' bheil thu a' fuireach?

4. That's interesting. Is it near the sea? - Yes /No.
Tha sin inntinneach. Am bheil e faisg air a' mhuir?

5. I'm learning Gaelic, but sometimes it's difficult.
Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig, ach 's doirbh air uairean.

6. I was in (place) in the summer.
Bha mi ann an Florida ann an t-samhradh. Chaidh sinn gu stiùideosan uileach!

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Tha e glè mhòr
Tha e glè brèagha
Tha e glè bheag
Tha e glè fhuar
Tha e glè theth

8. Where were you in the summer?
Caite an robh thu ann an t-samhradh?

9. I like (ice-cream / coffee etc)
Is toil leum tì

10. I don't like .....
Cha toil leum cofaidh

11. Do you like....? - Yes / No.
An toil leat tì?
Is toil.

12. I have a car (bike etc). Do you have a car (etc)? - Yes / No.
Tha càr agam. Am bheil càr agad?
Tha. Gabh mi mo deuchainn o choinn dà seachdainean!

13. My car is red(etc). It was cheap / expensive.
Tha mo càr gorm. Cha fios agam de an phris. Cha rinn mi ceannaich e. :priob: :lol:

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where)
Tha mo càr anns a' gharaid. Caite a' bheil ur càr?

15. My brother has a dog. It's brown and white.
Tha cù aig mo bràthair. Tha e donn is geal.

16. The dog's tail is very long.
Tha earball a' choin glè fhada.

17. My parents have two cats and three goldfishes. The cats are big and lazy.
Tha dà chat agus tri òr-eisg aig mo phàrantan. Tha na cait mòr agus leasg.

18. Do you have a pet? - Yes / No
Am bheil peata agad? Tha. Tha cù agam. Tha e glè leasg ach seòlta.

19. Aren't pets nice? - Yes, usually.
Nach eil peataichean snòg?

20. Now I have a sore head!
Tha goirt cnuachd agam a-nis!
Please check my Gaelic for mistakes :)

Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Thu Mar 21, 2013 10:38 am

1. I am from .... (name of place)
Tha mi à Astràilia-a-Deas.

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha mi beò ann Adelaide. Tha i ann Astràilia-a-Deas.

3. Where are you living?
Cò as beò sibh?

5. I'm learning Gaelic, but sometimes it's difficult.
Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig, ach tha i deacair uaireannan.

6. I was in (place) in the summer.
Bhi mi ann Adelaide ann an samhradh.

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Bhi i glè mhòr/?/bheag/fhuar/theth.

8. Where were you in the summer?
Cò bhi sibh ann an samhradh?

12. I have a car (bike etc). Do you have a car (etc)? - Yes / No.
Tha an càrn orm. A bheil an càrn oirbh? Tha/ chan eil.

13. My car is red(etc). It was cheap / expensive.
Tha an càrn agam basgluaidhe. Bhi I air bheag/mhòr prìs.

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where)
Tha an càrn agam ann am bùth. Cò tha an càrn agaibh? Tha i aig an taigh.

15. My brother has a dog. It's brown and white.
Tha an cù aig an brathair agam. Tha e donn agus geal.

18. Do you have a pet? - Yes / No
Tha an peata agaibh? Tha/ chan eil.

19. Aren't pets nice? - Yes, usually.
Nach eil an peata poncail? Tha, gu minig.

20. Now I have a sore head!
Tha an cràdh-cinn orm a-nise!

I left a couple that I had no idea about. Please correct all the mistakes I'm sure to have made - tell me what I did wrong and how to fix it.
from Raghnaid.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Thu Mar 21, 2013 7:53 pm

I'll join! The more practice the better. :D

1. I am from .... (name of place)
Tha mi às na Stàitean Aonaichte.

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha mi a' fuireach ann an Illinois. 'S e anns na Stàitean Aonaichte.


3. Where are you living?
Tha mi a' fuireach ann an Illinois


4. That's interesting. Is it near the sea? - Yes /No.
Tha sin inntineach. A bheil e faisg air am muir? Chan eil.


5. I'm learning Gaelic, but sometimes it's difficult.
Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig, ach tha i duilich uaireannan.


More later!

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Thrissel » Thu Mar 21, 2013 9:19 pm

2. Cill Rìmhinn, Fìobha.
3. Càite (or càit', or càit, all are used)
4. A bheil (am bheil is outdated spelling)
5. tha e doirbh uaireannan (adjective follows => tha)
6. ann am Florida (f follows), anns an t-samhradh (article follows), Stiùideosan Uileach (it's a name! :priob: )
7. Bha e (past tense), glè bhrèagha
8. Càite, anns an t-samhradh?
9. Is toil leam
10. Cha toil leam
12. A bheil, o chionn, dà sheachdainean (two lenites and singular follows)
13. mo càr - an càr agam, Chan eil fios agam dè a' phrìs a tha aige. Cha rinn mi ceannaich e. - cha do cheannaich mi e
14. an càr agam, càit, an càr agaibh
15. mo bhràthair (mo, do, and a=his lenite, a=her and the rest don't)
17. trì òr-èisg, leisg
18. A bheil, leisg
19. snog?
20. Tha goirt cnuachd agam - tha ceann goirt orm; I don't know whether cnuachd is still used.

More, as Màiri says, later. (Slyly hoping someone will beat me to it. :priob: )

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 22, 2013 12:40 pm

Teddie, that's fine. We're glad to help. Here's some corrections for you - mostly spelling (watch those accents) and a bit of grammar. Let us know if you have any questions.

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha mi a' fuireach ann an Cill Rìmhinn.

3. Where are you living?
Càite ...

5. I'm learning Gaelic, but sometimes it's difficult.
ach tha e doirbh air uairean.

6. I was in (place) in the summer.
ann am Florida anns an t-samhradh / san t-samradh / as t-samhradh

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Bha ...

8. Where were you in the summer?
Càite an robh thu anns an t-samhradh / san t-samradh / as t-samhradh?

9. I like (ice-cream / coffee etc)
Is toil leam ...

10. I don't like .....
Cha toil leam ...

12. I have a car (bike etc). Do you have a car (etc)? - Yes / No.
Ghabh mi mo dheuchainn o chionn dà seachdain! - meal do naidheachd! - congratulations

13. My car is red(etc). It was cheap / expensive.
Tha an càr agam gorm. Chan eil fios agam dè na bha e. Cha do rinn mi fhìn an ceannach / Cha do cheannaich mi fhìn e. :priob: :lol:

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where)
Tha an càr agam anns a' gharaid.

17. My parents have two cats and three goldfishes. The cats are big and lazy.
òr-èisg ... leisg.

19. Aren't pets nice? - Yes, usually.
snog

20. Now I have a sore head!
Tha ceann goirt orm a-nis!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 22, 2013 12:50 pm

Corrections for Raghnaid:

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha mi a' fuireach ann an Adelaide. Tha i ann an Astràilia-a-Deas.

3. Where are you living?
Càite a bheil sibh a' fuireach?

5. I'm learning Gaelic, but sometimes it's difficult.
tha i doirbh uaireannan.

6. I was in (place) in the summer.
anns an t-samhradh etc.

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Bha ...

8. Where were you in the summer?
Càite an robh sibh anns an t-samhradh?

12. I have a car (bike etc). Do you have a car (etc)? - Yes / No.
Tha càr agam. A bheil càr agaibh?

13. My car is red(etc). It was cheap / expensive.
Tha an càr agam ... Bha e saor / daor.

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where)
Tha an càr agam ann am bùth. Càite a bheil an càr agaibh?

15. My brother has a dog. It's brown and white.
Tha cù aig mo bràthair.

18. Do you have a pet? - Yes / No
A bheil peata agaibh?

19. Aren't pets nice? - Yes, usually.
Nach eil peataichean snog?

20. Now I have a sore head!
Tha ceann goirt orm a-nise!

Which dictionary are you using? I'd recommend http://www.faclair.com/
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 22, 2013 12:51 pm

And for Màiri:

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha e anns na Stàitean Aonaichte.

4. That's interesting. Is it near the sea? - Yes /No.
A bheil e faisg air a' mhuir?

Rinn sibh uile glè mhath! :moladh:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Teddie
Posts: 31
Joined: Mon Oct 01, 2012 4:16 pm
Language Level: Beginner-Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: St Andrews
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Teddie » Fri Mar 22, 2013 4:51 pm

Thanks for the corrections, i've had a look and thet mostly seem logical. One thing i'd like to ask is the difference between 'mo' and then e.g. 'an càr agam' why can't i just say 'mo càr' ? I was under the impression that mo is general possessive word. Just like my in english, but it now seems like it's more relational as opposed to possessive? e.g. if i say 'mo dheuchainn' it is because it was the test that i took, rather than the test in my possession. is this correct?
Please check my Gaelic for mistakes :)

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Thrissel » Fri Mar 22, 2013 4:59 pm

There is a difference indeed, but a somewhat different one. A good explanation is here:
http://akerbeltz.org/index.php?title=Po ... n%C3%A8amh

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Fri Mar 22, 2013 7:27 pm

GunChleoc wrote:And for Màiri:

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha e anns na Stàitean Aonaichte.

4. That's interesting. Is it near the sea? - Yes /No.
A bheil e faisg air a' mhuir?

Rinn sibh uile glè mhath! :moladh:
Tapadh leibh, GunChleoc. :D

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Sun Mar 24, 2013 10:31 pm

Thrissel wrote:There is a difference indeed, but a somewhat different one. A good explanation is here:
http://akerbeltz.org/index.php?title=Po ... n%C3%A8amh
Tha sin inntinneach!

That's interesting!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 27, 2013 10:30 am

And once you've mastered that, it gets even more complicated: http://akerbeltz.org/index.php?title=Ai ... vered_head

It's a bit much to learn all at once, so by all means read this link, but then practice the mo X / an X agam discinction first (Thrissel's link).
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Tue Apr 02, 2013 9:47 pm

GunChleoc wrote: It's a bit much to learn all at once, so by all means read this link, but then practice the mo X / an X agam discinction first (Thrissel's link).
Ceart gu leòr! Bidh mi a' dèanamh sin, ma-tha.

Great! I'll do that, then.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Fri Apr 12, 2013 7:15 pm

Here's my "more later"...a little more, much later...

6. I was in (place) in the summer.
Bha mi ann an Pàirc Yellowstone ann an t-Samhraidh.

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Bha i glè mhòr agus glè bhrèagha.

8. Where were you in the summer?
Càit' gun robh sibh ann an t-Samraidh?

Post Reply