Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sat May 25, 2013 3:36 am

Halò a h-uile duine! 'S fhada bhon dà latha sin!

Bha mi ag iarraidh cum Mìos Ghàidhlig agus chuir mi romham sgrìobhadh na postaichean Facebook agam anns a Ghàidhlig. Tha mi fèir mar tha mi ceart anns na postaichean agam. Am biodh dragh ort dèanamh léirmheas air iad seo mas e do thoil e?

Hello everyone! It's been a long time!

I was wanting to observe Gaelic month and I decided to write my Facebook posts in Gaelic. I was wondering if my posts are right. Would you critique these please?

 1. A bheil seo Hipster Jesus? Tha mi meadhanach dearbh gu bheil e Hipster Jesus.
  Is this Hipster Jesus? I'm fairly certain he is Hipster Jesus.
  [Link]
 2. Tha sia bhliadhna aig Noah is an falt fiadhain aige an-diugh!
  Bha e a dathadh madainn anns na leabhraichean-dathadh gun robh an t-antaidh aige air rabhagach dha.
  Noah and his wild hair are six today! He was colouring this morning in the colouring books his aunty gave him.
  [Link]
 3. Bidh gin a' dol do'n spòrs Grandfather Mountain?
  Will anyone be going to the Grandfather Mountain games?
  [Link]
 4. Thoir dùbhlan do'n sgòr (20 930) agam. Tha seo glè craic!
  Challenge my score (20,930). This is very fun!
  [Link]
  [/br]
 5. Chan eil gearan annam gu bheil an "fòn 3:00" agam cuisean bheag. 'S docha leam cluig-rabhaidh doras dìonach ri teine no tuileachadh fad sam bith.
  I have no complaint that my "3:00 AM Phone calls" are small matters. I prefer watertight door alarms to fire or flooding any time.
  [Link]
 6. Mar bu dual dha bha a' chiad fón agam air Delaware mì-ghoireasach. Tha mi duilich, a Chaitlin.
  True to form, my first call on Delaware was inconvenient. I'm sorry, Caitlin.
  [Link]
 7. Rinn cuideigin film gnìomh-bheò de Ruroni Kenshin? Is tha e math?? An diabhal mise! Carson nach tuirt e dhomh?
  Someone made a live action film of Ruroni Kenshin? And it's good?? Damn! Why wasn't I told?
  [Link]
 8. Par avion? De ràinig anns a' phuist an-diugh? 'S e an CD Mànran ùr agam! Bha e air soidhnichte les an còmhlan! Tapadh leibh gillean!
  Air mail? What arrived in the post today? It's my new Mànran CD! It was signed by the band! Thanks guys!
  [Link]
 9. Tha gaol agam air George Takei! Ach... chan air an dòigh sin. Ciamar a chanas thu "platonic" anns a Ghàidhlig?
  I love George Takei! But... not that way. How do you say platonic in Gaelic?
  [Link]
 10. Bha e tubaisteach ach dhearbh mo caol-dùirn barrachd air an ceiling fan agam.
  An facal do'n là: briste
  It was an accident but my wrist proved stronger than my ceiling fan.
  The word of the day: broken

  [Link]
 11. Ged tha mo Ghàidhlig gann bidh e air sàilleibh Slighe nan Gaidheal agus Scottish Society of Tidewater gu bheil mi a sgrìobhadh cho math ri seo. Móran taing dhuibh! Suas leis a Gàidhlig!
  Although my Gaelic is lacking, it is because of Slighe nan Gaidheal and Scottish Society of Tidewater that I am writing as well as this. Many thanks to you all! Up with Gaelic!
  [Link]
 12. Beathaichean neartmhor.
  Powerful animals.
  [Link]
 13. 'S lugha orm Di-Luain!
  I hate Monday!
  [Link]
 14. Dògan! Bitheadh seo a sàbhaladh airgid ach cha robh e furasta dhomh ruigsinn air. Cha marcach mise a dh'aon chuid.
  An facal do'n là: tòimhseachan
  Bugger! This would save money but I can't afford it. I'm not a rider anyway.
  The word for today: Conundrum

  [Link]
 15. Bi long sàmhach long taibhseach.
  A silent ship is a ghostly ship.
  [Link]
 16. Uill, tha mi air gabhail an àithne air Long NOAA DELAWARE II an diugh. Tha seo a' fàgail gu bheil mi an oifigear deireannach an cois de an long le NOAA.
  Well, I took the command on NOAA Ship DELAWARE II today. This means that I am the last officer in charge of the ship with NOAA.
  [Link]
 17. Bha mi a falbh an taigh sa mhadainn nuair thuirt Aislin "A Dadaidh, tha sinn a gabhail an car." Tha e geama chluichamaid ach bha i ceart an uair seo. Dhìochuimhnich mi.
  I was leaving the house this morning when Aislin said "Daddy, we are taking the car." It is a game we would play but she was right this time. I forgot.
  [Link]
 18. Tha seo foirfe. Saor is àigheach.
  This is perfect. Free and happy.

  [Link]
 19. An facal do'n là: blialam
  The word of the day: gobbledygook
  [Link]
 20. Tha an t-acras orm. Cuin a tèid sinn do'n grìos Anndra? A bheil thu anns an gàrradh-shoithichean an-diugh?
  I'm hungry. When will we be going to the grill Andrew? Are you in the shipyard today?
  [Link]
 21. Uill, chan eil mi a deanamh gle mhath leis an ùrachadh. Gheibh mi rud-eigin mu do a sgriobhadh.
  Well, I'm not doing very well with the updates. I shall find something to write about.
  [Link]
 22. Bush sinn air an rathad gu goirid do Charleston.
  We will be on the road to Charelston shortly!
  [Link]
 23. Tha sin naidheachd mu thimcheall GalGael air BBC An-Là. Tha mi an dòchas gum bidh mi ag obair aona latha leotha.
  This is a news piece about GalGael on BBC An-Là. I hope to be working with them one day.
  [Link]
 24. Am faod mi iarr cabhair bho seisean Gàidhlig agam? Am cuidicheadh sibh orm a' ceardachadh mo Gàidhlig mas e do thoil e?
  May I ask for help from my Gaelic peers? Would you help me correct my Gaelic please?
  [Link]
 25. Tha Céitean Mios na Gàidhlig is bidh mi a sgrìobhadh moran fiosain agam anns an Gàidhlig. Bidh mi eadar-theangaich gu Beurla cuideach, coma leibh mar tha sibh rù-rà.
  May is Gaelic Month and I will be writing many of my posts in Gaelic. I will tr*nsl*t* to English too, so don't worry if you're mixed up.
  Cuideach, an facal do'n là: chuisil-ì chuisil-ò
  Also, the word for the day is: 'whale song' (onomatopoeia)
  [Link]faoileag
Maor
Posts: 1500
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by faoileag » Sat May 25, 2013 10:07 pm

Ooops, rather a lot at once! :mc:
Wish you'd thought of posting them here earlier on, in small doses! :spors:

Well done for deciding to celebrate Gaelic Month in that way, though - 's math a rinn thu! :moladh:

In fact you're basically trying to tr*nsl*t* quite complex English grammar you haven't had yet in Gaelic - my general advice would be to try to express yourself as simply as possible, using constructions you've learned so far.

Here's a start, just picking out a couple of things.

1. Grammar points:
's e (=the assertive verb or 'copula construction') versus tha (Look it up. :priob: )
An e HJ a tha seo? Tha mi gu math cinnteach gur e. (= gu + 's e)

2. am falt fiadhaich a th' air (hair, like clothes, is 'on' you, not 'at' you.)
Relative clause: which his auntie gave him = a thug antaidh dha.

Over to someone else now! :lol:

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by Seonaidh » Sat May 25, 2013 11:05 pm

Nae language/grammar points from me at present (do far too much of that elsewhere...). A good tip, perhaps - do it in Gaelic first. That is, if you find some weird relative pluperfect subjunctive impersonal or garbage like that in what you want to say, think of another way of saying it that you can do in Gaelic.

Agus a-nis seo mi a' feuchainn ri eadar-theangachadh a chur air na sgrìobh mi...
And now here's me trying to tr*nsl*t* what I wrote...

Chan eil dad a thaobh gràmair no cànain dhomhsa an-dràsta (tha cus agam ri fhaotainn an àiteachan eile...) 'S dòcha gum bi seo na dheagh bheachd - dèan sa Ghàidhlig sa chiad dol-a-mach e. Sin e, ma lorgas tu rudeigin àraidh le structar gle dhoirbh ann na tha thu airson a ràdh, smaoinich air dòigh eile dha as urrainn dhut dèanamh sa Ghàidhlig.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by GunChleoc » Tue May 28, 2013 7:30 pm

Seo fear eile dhut:

3. An tèid duine sam bith dha na geamaichean aig Grandfather Mountain?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by An Gobaire » Wed May 29, 2013 1:00 pm

That last example from GunChleoc is the immediate tense. Carries a sense of immediacy and also of the speaker "wanting" people to go.

Using the verbal noun with the future of "tha" is more likely, I'd say. 'S e an gnìomhair "dol" agus riochd teachdail de "tha" as coltaiche.

"Am bi gin agaibh a' dol do Spòrsan Grandfather Mountains?

"gin" often comes with the compound preposition of "aig + thu/sibh" as you are asking people directly.

Different words for "games" in Gàidhlig depending what type. Most common is "Geamaichean" these days, but "Spòrsan", "Cluichean" are all possible here.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Thu Jun 20, 2013 4:07 am

faoileag wrote:Ooops, rather a lot at once! :mc:
Wish you'd thought of posting them here earlier on, in small doses! :spors:
He he, tha mi duilich! I was worried I'd start the thread then not make it back to post anything. Wanted to make sure I had somethng of value before I put it out there.

Tapadh leibh, a h-uile duine! I appreciate having even a few of these looked at. I am using some grammar I haven't had yet, but I've had a decent amount of higher grammar as well, just not using it all properly. Still; I am going a bit beyond where I am right now and my writing is way far out from of my ability to hold a conversation. I'm gonna re-prioritize on that point.

faoileag
Maor
Posts: 1500
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by faoileag » Thu Jun 20, 2013 11:54 pm

One more:
15.Bi long sàmhach long taibhseach.
A silent ship is a ghostly ship.
Basic Gaelic concept:

There are two verbs 'to be'. IS (assertive, for asserting things) and THA (descriptive, for describing things).


Assertive verb - IS:


If you say one thing IS another (A=B), you use the assertive verb , which conveniently in Gaelic is 'IS':
IS comes in various forms.

Is mise Anna. I am Anna (I = Anna)
Short form > 's mise Anna.

Apart from telling people your name, with two nouns or noun and pronoun you usually use a roundabout construction nowadays, saying something is 'in me' (it's the essence of what I am):

I am a doctor = it's a doctor that's in me - 'S e dotair a th' annam.
Mary is a doctor = it's a doctor that's in Mary - 'S e dotair a th' ann am Màiri.

So> 's e long taibhseach a th' ann an long sàmhach.


BUT:

in more formal, older, more literary and more proverbial Gaelic (NOT in modern everyday Gaelic), you find the neater form:

Is A B ( A: general category = B: particular item)
Is iasg bratan - a salmon is a fish.


So > Is long taibhseach long sàmhach is also possible.


Descriptive verb - THA:
You describe what someone/something is like, what they are doing, where they are, etc.

Tha mi sgìth.
Tha Màiri ag obair ann an ospadal.
Cuin a tha thu aig an taigh?
Càit a bheil thu a' fuireach?


Check them out in a grammar book or online. :D

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Mìos Ghàidhlig anns Facebook

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Fri Jun 21, 2013 1:47 am

Tapadh leibh, a faoileag! Tha sin a' dèanamh tùr.

Post Reply