The Creative Impulse

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

The Creative Impulse

Unread post by poor_mouse » Sat Mar 15, 2014 9:12 am

'S iad earrainnean den sgeul ghoirid le Somerset Maugham a b' fheàrr leam eadar-theangachadh.
Tha mi a' tòiseachadh a-nis...

I'd like to tr*nsl*t* fragments from the short story by Somerset Maugham.
Now, I am beginning...


 1. Cha chreid mi nach ann ach gann aig a bheil fhios air ciamar a thànaig Bana-Mhaighstir Albert Forrester air Ìomhaigh Aichill a sgrìobhadh; agus a chionn ’s gu bheilear ag ràdh gur i tè de na h-ùirsgeulan as barraichte a tha innte an-diugh, chan eil mi ach an dòchas gum biodh aithris ghearr air na cùisean as coireach rithe inntinneach do gach fìor sgoilear an litreachais; agus ma mhaireas an leabhar seo gu dearbh mar a bhios luchd-sgrùdaidh ag ràdh, ’s dòcha gum bi eachdraiche an ama ri teachd a’ coimhead ris an aithris bheag a leanas an-seo, agus nach eil feumail do chur-seachad a-mhàin, mar bun-nòta neònach a dh’eachdraidh nan làithean seo.
 2. Nach eil fhios gu bheil cùimhne aig gach duine air a’ bhuaidh a fhuair Ìomhaigh Aichill às dhèidh fhoillseachadh.
 3. B’ ann mìos às dèidh mìosa a bha clò-bhualadairean trang ri clò-bhualadh is nasgairean ri nasgadh, deasachadh às dèidh deasachaidh; agus cha mhòr nach deach aig foillsichearan an dà chuid na Sasainn agus nan Stàitean Aonaichte air na òrduighean faochnach leis na leabhar-rèiceadairean a choileanadh.
 4. Chaidh an ùirsgeul eadar-theangachadh gu gach cànan Eòrpach anns a’ bhad, agus dh’inniseadh o chionn goirid gum bi i ri faotainn san Seapanais agus san Ùrdu a dh’aithghearr.
 5. Ach nochd i roimhe seo mar lean-sgeul ann na irisean air dà thaobh den Chuan Shiar, agus ’s ann às na deasaichean sin a dh’fhàisg am fear-ionaid aig B-Mhgr A.F. an t-suim air nach toir duine iomradh ach mar uabhasach mòr.
 6. Chaidh an ùirsgeul seo na dealbh-chluich a bha air a ruith seusan ann an Nuadh Eabhrac, agus gheibh an dealbh-chluich seo gun teagamh dìreach an aon bhuaidh nuair a thèid e air àrd-ùrlar ann an Lunnainn.
 7. Bha còirean air fiolm air an reic air a’ phrìs mhòir. Bha còirean an fhiolm air an reic aig prìs àrd.

 1. I suppose that very few people know how Mrs Albert Forrester came to write The Achilles Statue; and since it has been acclaimed as one of the great novels of our time I cannot but think that a brief account of the circumstances that gave it birth must be of interest to all serious students of literature; and indeed, if, as the critics say, this is a book that will live, the following narrative, serving a better purpose than to divert an idle hour, may be regarded by the historian of the future as a curious footnote to the literary annals of our day.
 2. Everyone of course remembers the success that attended the publication of The Achilles Statue.
 3. Month after month printers were kept busy printing, binders were kept busy binding, edition after edition; and the publishers, both in England and America, were hard put to it to fulfil the pressing orders of the booksellers.
 4. It was promptly translated into every European tongue and it has been recently announced that it will soon be possible to read it in Japanese and in Urdu.
 5. But it had previously appeared serially in magazines on both sides of the Atlantic and from the editors of these Mrs Albert Forrester’s agent had wrung a sum that can only be described as thumping.
 6. A dramatization of the work was made, which ran for a season in New York, and there is little doubt that when the play is produced in London it will have an equal success.
 7. The film rights have been sold at a great price.
Last edited by poor_mouse on Mon Mar 17, 2014 8:36 am, edited 2 times in total.


Eilidh -- Luchag Bhochd

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: The Creative Impulse

Unread post by Seonaidh » Sun Mar 16, 2014 2:09 am

Obh, tha mi sgìth, luchaidh-pùs agus chan eil mi eòlach air obair Somerset Maugham. Mar sin dheth, chan eil ach rud no dhà ann an seo.

"ciamar a thànaig Bana-Mhaighstir Albert Forrester": Sa chiad dol-a-mach "thàinig". Chan eil mi cinnteach idir a thèid "Mrs Albert Forrester" eadar-theangachadh chò litricheil mar a rinn thu. Oir 's e nòs na Beurla a th' ann "Mrs" + ainm a duine. Sa Ghàidhlig, b' fheàrr leamsa rudeigin coltach ri "Peigi Forrester" (chan eil fios agam air a h-ainm co-dhiù).

"Bha còirean air fiolm air an reic air a’ phrìs mhòir.": b' fheàrr leamsa "Bha còirean an fhiolm air an reic aig prìs àrd." Chan fheumar alt an seo. Mar seo:-

at the school - aig an sgoil
at school - aig an sgoil
at a school - aig sgoil

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: The Creative Impulse

Unread post by poor_mouse » Sun Mar 16, 2014 6:48 pm

Mòran taing, a Seonaidh!

Tha sin gu math inntinneach; chan eil fhios 'am dè an t-ainm a bha air Mrs A.F. Tha fhios gun robh Albert air a duine, agus sin uile e.
Tha e coltach gum feum mi "Mrs" a sgrìobhadh ma-thà, mar a tha sin sa Bheurla, oir cha chreid mi gun robh daoine a' cur "Peigi" oirre no rud mar sin.

Seadh, cha robh mi cinnteach mu dheidhinn còirean agus prìs idir. Ceartaichidh mi iad.

Agus dè do bheachd mu dheidhinn "thànaig"?

It's very interesting; I do not know the first name of Mrs A.F. Her husband's name is Albert, and that's all.
I think that I ought to write "Mrs" as in Englis, because they hardly call her "Peggy" or any other nice name.

Yes, I didn't at all feel certain about rights and price. I'll correct this.

And what do you think about "came"? (The first sentence).
Last edited by poor_mouse on Mon Mar 17, 2014 8:47 am, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: The Creative Impulse

Unread post by poor_mouse » Mon Mar 17, 2014 8:40 am

A bheil seo ceart: "na òrduighean faochnach leis na leabhar-rèiceadairean" -- the pressing orders of the booksellers?

Nach biodh "na òrduighean nan leabhar-rèiceadairean" no "na òrduighean bho na leabhar-rèiceadairean" na b' fheàrr?
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: The Creative Impulse

Unread post by poor_mouse » Tue Mar 18, 2014 6:03 pm

Agus dè mu dheidhinn: "...ciamar a thachair gun do sgrìobh Mrs Albert Forrester Ìomhaigh Aichill" ?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Zwalla28
Posts: 54
Joined: Thu Feb 14, 2013 1:45 am
Language Level: Tha mo ionnsachadh gun deireadh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Canada
Contact:

Re: The Creative Impulse

Unread post by Zwalla28 » Sun May 11, 2014 7:46 pm

Bha mi a' bruidhinn ri fear às Na Hearadh, agus dh'innis e dhomh sgeul a thachair sa' bhaile aige fhèin, agus san robh boireannach air an robh an t-ainm, gu simpleir, "a' Bhean Iain... etc". 'S dòcha gum b' urrainn dhut "A' Bhean Albert Forrester" a chleachdadh?
Bhiodh gaol agam oirbh gu bràth, ma cheartaicheadh sibh na mearachdan sa' phost os cionn!
Sgeul aigeantach mòr ri linn,
Gu'm bi neart, agus ceart, mar ri treòir,
Do'n fhear sheasas còir an rìgh.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: The Creative Impulse

Unread post by poor_mouse » Sat May 17, 2014 7:21 pm

Mòran taing!
Chan eil fhios 'am; dè ur beachdan, a charaidean?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: The Creative Impulse

Unread post by Seonaidh » Sun May 18, 2014 12:12 am

Came - "thàinig"

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: The Creative Impulse

Unread post by poor_mouse » Mon May 19, 2014 11:41 am

Ceart, ach chan urrainn dhomh a chur ceart mu thràth... :(
...ciamar a thàinig...
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply