Tòraidhean / Conservatives

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
arronmark
Posts: 9
Joined: Wed Jul 22, 2015 4:21 pm
Language Level: Conversational
Corrections: Please correct my grammar
Location: Edinburgh

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by arronmark » Sun Jun 11, 2017 6:37 pm

Carson nach eil briathracas ùr/nuadh-aimsireil ainmeachadh na Tòraidhean ann an coimeas ris Pàrtaidh Làbrach no a' bheil aon ann? / Why is there no new terminology designating the Conservatives similar to that of the Labour Party or is there one?akerbeltz
Rianaire
Posts: 1773
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by akerbeltz » Sun Jun 11, 2017 6:55 pm

Gu dè? / Whit?

arronmark
Posts: 9
Joined: Wed Jul 22, 2015 4:21 pm
Language Level: Conversational
Corrections: Please correct my grammar
Location: Edinburgh

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by arronmark » Sun Jun 11, 2017 7:03 pm

Leithid Am Pàrtaidh Tèarmannach/Glèidhteach no eadar-theangachadh dìreach? / Such as the Conservative/Conserving Party or a direct tr*nsl*t**n?

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by ithinkitsnice » Sun Jun 11, 2017 7:04 pm

Chan eil mi dha-rìribh a' tuigsinn na tha thu airson, ach ’s e "Pàrtaidh Tòraidheach" an t-ainm oifigeil air 'The Conservative Party' sa Ghàidhlig, seach ann am Beurla, ma fhreagras siud an ceist agad.

I don't really understand what you're after, but "The Tory Party (Pàrtaidh Tòraidheach)" is the official name for 'The Conservative Party' in Gaelic, unlike in English, if that answers your question.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Conservatives

arronmark
Posts: 9
Joined: Wed Jul 22, 2015 4:21 pm
Language Level: Conversational
Corrections: Please correct my grammar
Location: Edinburgh

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by arronmark » Sun Jun 11, 2017 7:13 pm

Tha fìos agam ach tha mi ag iarraidh ma tha facal eile ann? Tòraidh às Tory agus Làbrach às Labour ach ... às Conservative? / I know but I wanted to know if there were another word for it such as Tòraidh coming from Tory and Làbrach from Labour but nothing from the actual word Conservative?

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by ithinkitsnice » Sun Jun 11, 2017 7:30 pm

Chan eil fhios a'm, tha mi a' creid gur e siud dìreach am facal Gàidhlig 'ceart' air "conservative" sa cho-theacsa seo, seach eadar-thangachadh litearail (a' cuimhneachadh gur ann à Meadhan-Ghàidhlig a thàinig am facal "Toraidh" anns a' chiad dol a-mach) ?

I don't know, I suppose that's just the 'correct' Gaelic word for "conservative" in this context, as opposed to a literal tr*nsl*t**n (remembering the word 'Tory' came from Middle Irish in the first place) ?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by GunChleoc » Mon Jun 12, 2017 9:06 am

Tha facal no dhà aig Dwelly ach chan eil sgot agam an cleachd duine iad tuilleadh

http://faclair.com/ViewDictionaryEntry. ... 43465B1E06

Dwelly has a few words but I have no idea if anybody is still using them
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1773
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by akerbeltz » Mon Jun 12, 2017 8:42 pm

Tachraidh e gu math tric nach bi cànain a-rèir a chèile. 'S toigh leinne, no le 'r n-inntinnean rudan a tha cothromach ach chan ann mar sin a dh'obraicheas cànan. / It's quite common for languages to be disaligned. We, or our minds, like stuff to be balanced but language doesn't work like that.

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1430
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Tòraidhean / Conservatives

Unread post by Níall Beag » Wed Jul 05, 2017 4:37 pm

Smaoin air ainmean-àite. Think about placenames.
Tha "Applecross" againn sa Bheurla air "A' Chomraich", agus thàinig sinn bho seann ainm "Obair Crosain" (sp?). Carson nach eil leithid "Comrie" air neo "The Sanctuary" againn sa Beurla?
We call "A' Chomraich" "Applecross", and that came from the old name "Obair Crosain" (sp?). Why don't we have something like "Comrie" or "The Sanctuary" in English?

Tha againn "Highlands" agus "Lowlands" anns a' Bheurla, ach "Gaidhealtachd" (="duthaich nan Gàidheal") agus "Galldachd" (="duthaich nan coigreach") anns a' Ghàidhlig.
We've got "Highlands" and "Lowlands" in English, but "Gaidhealtachd" (land of the Gaels) and "Galldachd" (land of the foreigners/lowlanders) in Gaelic.

Post Reply