Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Nov 01, 2007 9:50 am

Bha caraid agam a' gluasad agus chuir mi taic oirre. Cha d' rinn mi ach cadal an-dè, bha mi cho sgìth ris a' chù.
A friend of mine was moving and I helped her. I did nothing but sleep yesterday, I was dog tired.

Nise, nuair a thèid mi a-mach gun bogsa làn de stuth nam làimhean, bidh mi a' faireachdainn lom :P
Now, when I go outside without a box full of stuff in my hands, I feel naked.


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Nov 08, 2007 11:01 pm

Halò! :)

Tha mi ag èisteachd ri ceòl air Radio nan Gaidheal: Rapal
I am listening to music on Radio nan Gaidheal: Rapal.

Tha sin eagallach math!
It is very good!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Nov 09, 2007 8:39 am

Cha bhi mi ag èisteachd ri Rapal gu tric. Is toil leam e co-dhiù.
I don't listen to Rapal often. I like it though.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Anna-Ealasaid
Posts: 9
Joined: Fri Nov 09, 2007 8:27 pm

Unread post by Anna-Ealasaid » Fri Nov 09, 2007 8:57 pm

Tha mi ag èisteach ri beagan cèol ach 's dòcha gum bidh mi a coimhead air an film ann mionaid no dha.
Dè an seorsa film an toil leibh?

I'm listening to a bit of music but might be watching a film in a min or two. What sort of film does evryone like?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Nov 09, 2007 10:44 pm

Is toil leam science-fiction agus fantasy. Dè an film a tha thu a' coimhead air?
I like s-f and fantasy. What film are you watching?

Tha mi ag èisdeachd ri Runrig agus a' dèanamh biadh.
I'm listening to Runrig and making some food.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Anna-Ealasaid
Posts: 9
Joined: Fri Nov 09, 2007 8:27 pm

Unread post by Anna-Ealasaid » Fri Nov 09, 2007 11:58 pm

Uill, Chan eil mi a coimhead air an film, smaoinich mi gum bi e nas fheàrr ma toisich mi beagan revision airson na measaidhean. Ach tha mi ag èisteach ri cèol. Seorsa cèol native american.

Not watching film. Thought it'd be better to start revising for exams! But listening to some native american music.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sat Nov 10, 2007 1:42 am

Tha mi a'deanamh rudan ann an Fraingis air Wikipedia. Chan eil fhios agam ma tha iad math idir co-dhiu, tha Wikipedia uabhasach airson m'obair! Cuideachd, tha mi ag eisteachd ri chèol gun deanamh dad mu m'obair oiltigh.

(doing things on wikipedia France, of dubious value. Wikipedia's awful for my work! Also listening to music, without doing anything about uni work)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Nov 10, 2007 8:56 am

Is toil leam Wikipdeia coudeachd. Tha e glè fheumail.
I like Wikipedia too. It's very useful.

Tha mi air cupa cofaidh a ghabhail.
I just had a cup of coffee.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Nov 12, 2007 2:59 am

S'toil leam cofaidh, agus tha "tim hortons card" agam (tha mi a'dol an-sin gach là). S'ro bheag leam ti. An-drasd tha mi ag eisteachd ri cheòl. Tha mi air a'tighinn bho Ottawa agus a-nis tha mi ann an Toronto a-rithist.

Like coffee, have Timmy's card (go there aevery day). Hate tea. Listening to music now, back in Toronto. (yay for minimalist sentences)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Nov 12, 2007 8:45 am

Bhruidhinn mi air Skype an-dè. Bhruidhinn mi ri Nìall Beag, Alasdair, An Gobaire agus duine às a' Ghearmailt. Rinn mi comhradh ri Coinneach an-raoir. Chòrd e rium glan!

I talked on Skype yesterday. I talked to Nìall Beag, Alasdair, An Gobaire, and somebody from Germany. Last night, I chatted with Coinneach. It was great!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Mon Nov 12, 2007 8:53 am

Bha mi air Skype an-dè cuideachd. Ach bha mi air ro thràth. Cha robh duine an sin!

I was on Skype yesterday too. But I was on too early. Nobody was there!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Nov 12, 2007 11:24 am

'S bochd sin. Bha mi trang a' dùsgadh nuair a bha thu ann gun teagamh :lol:
That's bad. I was probably busy waking up when you were there
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Nov 12, 2007 5:51 pm

Tha mi a' dèanamh mòran obair-dachaigh a-nis! Spòrs...
I'm doing lots of homework now! Fun...

Fraingis, Cruinn Eòlas, Spàinntis 's Gearmailtis! :roll:
French, Geography, Spanish and German.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Nov 13, 2007 7:41 pm

Ghluais mi am bòrd-sgrìobhaidh agam an-diugh agus ghlan mi e. Abair obair. :obair: Chan eil càil a fhios agam cò às a thàinig a h-uile sgudal a bha air an-siud. Tòrr de phàipear agus cuisean nach eil feum agam air. :chachreid:


I moved my desk today and I cleaned it. Lots of work. I have no idea where all that trash came from that was on there. Tons of paper and stuff I don't need.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Wed Nov 14, 2007 12:40 am

Tha mi a'chluidhinn air mIRC an-drasd, ann am Beurla. Bha mi a'chluidhinn an Frangais ach tha duine gun dad Frangais ann a-nis agus tha e ag-iarraidh a'bhith a' (toiggal?? understand??)

Talking on IRC, in English, was talking in French, non francophone here now.

Post Reply