Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard BnG

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard BnG

Unread post by Gràisg » Sat Dec 18, 2010 4:25 pm

agus ‘s e sin a bhith a’ toirt solas an là air na iad a’ dèanamh air cùl dhorsan dùinte
Uill, smaoineachd mi gun robh cogadh air briseadh a mach eadar BnG agus taic/CNSA mu thràth ach nach eil sinn ach toiseach-toiseachaidh fhaicinn gu ruige seo?
Seo an sanas naidheachd slan bho taic/CNSA


Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard Bhòrd na Gàidhlig

Tha Cathraiche TAIC, Alasdair MacMhaoirn, ag iarraidh air Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh, deasbad poballach a dhèanamh air maoineachadh TAIC. Tha Bòrd na Gàidhlig airson 100% den mhaoineachadh a tha iad a’ toirt dha TAIC a thoirt air falbh, agus na buidhnean a tha a-nis fo TAIC a ghabhail thairis. Tha an co-dhùnadh air càineadh làidir fhaighinn an dà chuid bho phàrantan is eile ann an Alba fhèin, agus bho eòlaichean eadar-nàiseanta air feadh an t-saoghail. Gu ruige seo, cha tug Bòrd na Gàidhlig seachad adhbhar sam bith a th’ air cùl a’ cho-dhùnaidh aca.
Thuirt an t-Ollamh MacMhaoirn, “Gu ruige seo, cha d’ fhuair mi-fhìn no am bòrd againn mìneachadh soilleir mun cheum seo. Dh’ fheuch mi bruidhinn ris a’ Bhòrd aca leò fhèin agus chaidh mo dhiùltadh, thàinig Iain Aonghas MacAoidh dha Bòrd TAIC ach cha tug e seachad mìneachadh sam bith , dh’iarr mi orra tìde a barrachd airson gnothaichean a dhèanamh gu cothromach agus chaidh mo dhiùltadh. ‘S e ceum air ais a th’ ann, agus ceum a bhios a’ cur leasachadh na Gàidhlig ann an cunnart. Tha TAIC a’ riochdachadh phàrantan, agus gu ruige seo ‘s iad na pàrantan agus luchd-iomairt a phut leasachadh na Gàidhlig air adhart bho thùs. Càit robh na daoine a tha a-nis os cionn Bhòrd na Gàidhlig anns na bliadhnaichean dhen t-sabaid sin? Agus a-nis tha iad airson làimh an uachdair fhaighinn! Mar chathraiche TAIC, chan eil ach an aon slighe romham, agus ‘s e sin a bhith a’ toirt solas an là air na iad a’ dèanamh air cùl dhorsan dùinte. Air an adhbhar sin, tha mi ag iarraidh air Iain Aonghas MacAoidh a’ chùise a dheasbad gu poballach, ro dheireadh a’ Ghearrain, aig a’ chàr as fhaide.“

The Chairman of TAIC, Alasdair Mearns, has challenged the head of the Gaelic Language Board, John Angus Mackay, to a public debate about the future of TAIC’s funding. The Board is to cut the funding they presently offer to TAIC by 100%, effectively closing the organisation down, and taking over TAIC’s community groups itself. The Board’s decision has been heavily criticised by parents and others throughout Scotland, as well as by international experts throughout the world. So far, no clear explanation for the decision has been given.
Dr. Mearn’s has said, “So far neither our directors nor I have been given a clear explanation for the Board’s decision. I’ve offered to speak to the Gaelic Board’s Directors and was refused, John Angus Mackay attended TAIC’s recent quarterly meeting but offered no explanation. I’ve asked them for more time to sort things out and even this was refused. It is a backward step and one which puts Gaelic development in danger. TAIC represent’s parents throughout Scotland, and in the last thirty years it has been the parents and activists who have driven Gaelic forward. Where were the people presently in charge of the Gaelic Board during those thirty years of struggle? Now they want to take charge! As TAIC’s chairman I have only one choice ahead, and that is to bring to public attention what they are trying to do behind closed doors. For that reason, I am asking John Angus Mackay to debate the issue publically, before the end of February at the latest.”Níall Beag
Rianaire
Posts: 1431
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard

Unread post by Níall Beag » Sat Dec 18, 2010 5:49 pm

Dé Gàidhlig air "FFS"?
Agus de an Gàidhlig a th' air "self-important"?

Tha foghlam ro aois na sgoile na phàirt de obair na roinn poblach. Nach eil e rud math gu bheil foghlam Gàidhlig a-nis anns an àite far am bu choir dha bhith?

Thalla, TAIC.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4595
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard

Unread post by GunChleoc » Sat Dec 18, 2010 8:51 pm

Tha obair cruaidh aig Rob cho fad 's a bhios beachdan cho làidir a th' agadsa ann, a Nèill :lol:

Ge b' e dè bhios tu a' smaoineachadh air a bhuidhinn, tha iad airidh air mìneachadh co-dhiù, nach eil? Nuair a bhruidhinn mi ri Alasdair an turas mu dheireadh bha e a' faireachdainn mar Don Quixote.

Thòisich na croileagan aig CNSA bliadhnaichean ro na sgoiltean-àraich aig na comhairlean, agus thèid barrachd pàistean ann fhathast. Nach biodh e na b' fhèarr nam biodh a h-uile duine ag obair còmhla? :?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard

Unread post by Gràisg » Sat Dec 18, 2010 10:41 pm

Tha fhios agam nach eil thusa measail air Fionnlagh Nèill ach cuir nad chuimhne nuair a thuirt thu ‘thall..’ ‘s e sin teachdaireachd don fheadhainn eile a tha ceangalite le Taic agus saoilidh mi gum bi cuid dhiubh gu math sìos an inntinn leis a h-uile cail a tha seo. Agus Fionnlagh uill, ge b’e do bheachd air, ‘s e sin duine a bhios gun chosnadh nuair a thig 2011. Smaoinich air aig an àm seo den bhliadhna. Ceart no ceàrr no craicte a tha e – cò a rinn a bu mhotha airson Gàidhlig gu ruige seo– Fionnlagh no ainm sam bith a dh’fhaodadh tu ag innse dhomh bhon bhòrd?
Saoilidh mi gur e rud tamailteach a th’ann nach robh dòigh eile ann a bhith deileigeadh ris.

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1431
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard

Unread post by Níall Beag » Sun Dec 19, 2010 12:35 pm

Tha móran daoine air obair a chall no gu obair a chall. Tha mi ag obair le companaidh a bhios ag obair gu tric leis na riaghltasean agus buidhnean eile sa roinn poblach.

Bidh sinne a cuir daoine a-mach san bliadhna seo tighinn, tha mi cinnteach, air sgàths nach bi obair gu leòr air ar son. Ach chan eil sinn a' sgriobhadh rudan mu dheidhinn mi-ceartais no deasbaid phobalach.

'S truach nuair a bhios daoine air an leigeil gun obair, ach chan eil seo an doigh ri sian a' dheanamh ach sgrios.

But the thing about doing things for the good of others is that you don't always get rewarded for it. But human nature means that charity work often leads to a sense of self-entitlement. Notice all the scandals of charity chairmen who've awarded themselves generous contracts or signed off exorbitant expense receipts to reward themselves or their guys for the good they've done.

CNSA was doing something that should always have been done in the public sector, and the continuance of CNSA would have indicated a failure in its attempts to improve the status of Gaelic. Sad as it may be for the guys involved, Gaelic is now getting (most of) the support it deserves from the public sector, and we don't need an additional layer of bureacracy in the middle.

It's quite ironic actually that Fionlay's first reaction was to attack the Bòrd with the old "unelected quango" when in effect that's what TAIC must be if they can't survive without public funding.

TAIC's old website talks about having resources available. Are these commercially viable? Could TAIC continue, in a smaller form, as a publisher of educational resources? Not if they burn their bridges.

Will the shifting of responsibility to councils mean that councils need Gaelic preschool managers? If so, then surely the employees of TAIC are the best candidates for the job -- but again not if they burn their bridges. And if not, then that means that they were unnecessary costs to the public purse, and any job protection would leave BnaG open to cries of "Gaelic mafia", even though it would come out of a fixed Gaelic budget at the cost of other services that would be more useful.

In fact, TAIC's employees should be looking at the TUPEE legislation quite closely just now, because there's a good chance they can demand that their contracts be transferred to the new providers (the councils) with no loss of pay, conditions or length of service. Once TUPEEed into an organisation, they can't be summarily made redundant -- there has to be a fair and even redundancy process that disregards that the personal was transferred in and looks at everyone employed in the same department.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4595
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard

Unread post by GunChleoc » Sun Dec 19, 2010 4:05 pm

Níall Beag wrote:Bidh sinne a cuir daoine a-mach san bliadhna seo tighinn, tha mi cinnteach, air sgàths nach bi obair gu leòr air ar son. Ach chan eil sinn a' sgriobhadh rudan mu dheidhinn mi-ceartais no deasbaid phobalach.

'S truach nuair a bhios daoine air an leigeil gun obair, ach chan eil seo an doigh ri sian a' dheanamh ach sgrios.
Chan eil seo an aon phuing a th' aca co-dhiù, ach cuideachd an dèan na Comhairlean an ath rud a rinn iadsan. Mura h-eile airgead sònraichte ann a gheibh na comhairlean a bharrachd air am maoineachadh àbhaisteach, am bi e comasach dhaibh na seirbheisean a lìbhrigeadh? Thuir am Bòrd an dràsda gum bi airgead ann an-dràsta, ach cha robh fios againn gum biodh seo ann. Chì sinn dè thachras a-nis, cha chreid mi gun tèid an co-dhùnadh air atharrachadh anns a h-uile dòigh.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Cathraiche TAIC ag iarraidh deasbad poblach le Ceannard

Unread post by Gràisg » Sun Dec 19, 2010 11:21 pm

Seadh a Nèill ‘s e suidheachadh truagh truagh th’ann don luchd-obrach, chan e a-mhàin am broinn TAIC ach gheibhear an dearbh rud ann an mòran àiteachan eile ann an 2011. ‘S ann leis a roinn poblach an t-àite as fhearr? Uill, feumaidh mi a radh aig an dearbh am a tha seo tha Comhairle na Gaidhealtachd a’ cur moran de na dleastanasan aca a-mach dhan roinn phrìobhaideach. Aon uair ’s gu bheil foghlaim Gàidhlig fo aois na sgoile air a gabhail os làimh leotha de cho fad 's a dh’fhuiricheas e san roinn ud? Tha fiù ’s obair aig na CABs a’ dol a-mach don chùmhnant as saoire. Rudeigin eile a the ri fhaicinn, cha mhòr nach eil a’ Chomhairle ud tuiteam as a chèile leis na dùbhlain a tha romhpa. Leis a h-uile càil a tha a’ dol as an uinneig, saoil am bi Gàidhlig an rud as cudromach (fiù ‘s aig an cuid chomhairlichean taiceil) nuair a tha an luchd-bhotaidh a’ dèanamh ùpraid air a h-uile càil a tha a’ tachairt sna coimhearsnachdan aca? San t-suidheachadh chunnartach a tha seo b’ fheairrde leis a’ bhòrg feitheamh gus am bi iad cinnteach gum bi fhathast comhairle air fhàgail san t-seagh a tha sin cleachdte ris.

Fionnlagh a’ gearain? Uill chan eil mise faicinn ach an t-Ollamh MacMhaoirn ceangailte ris an t-sanas-naidheachd a tha seo agus ‘s e sin duine nach robh mi eòlach gus an do leugh mi a bheachd. Saoil am bi feadhainn eile a’ dèanamh deiseil gus na sràidean digiteach a ghabhail orra? An tèid TAIC chun a’ chladha gu socair sìtheil no am bi guthan agus tàirneanach agus dealanach agus crith-thalmhainn na chois. Ann an ùine nach bi fada bidh sinn a’ faighinn a-mach de co làidir daingeann ‘s a tha freumhan TAIC agus ciamar a than a pàrantan agus luchd-iomairt aca faireachdainn mun chuis. Tha am Bòrd airson corp craoibhe uir a nòdachadh air na freumhan ud. An gabh na freumhan ris?

Aig a’ char as lugha ma dh’fhaoidte gur e cothrom a th’ann do Shoillse oileanach Phd eile fhastadh? Air sgath ’s gun robh an òraid aig Rob coir gu mòr air Mgr Fishman (agus feadhainn eile a rinn tuilleadh rannsachadh stèidhichte air obair Fishman) agus thathar a radh gu bheil Mgr Fishman air a chuid taic a leigeil do THAIC, ‘s e cothrom a tha sin beagan rannsachaidh a dhèanamh san àm ri teachd air ciamar a chaidh cùisean as deidh a chaidh TAIC dhan t-sitig. ‘S e sin ri radh co a tha a’ toirt urram as motha do Fishman nuair a thig e gun h-aon ‘s gu dha, TAIC no am Bòrd?

Post Reply