Ceistean mu thuiteam CNSA

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Ceistean mu thuiteam CNSA

Unread post by Gràisg » Sat Apr 02, 2011 3:02 pm

"Bha aig na buidhnean Gàidhlig uile ri taisbeanadh a dhèanamh mu choinneamh pannal a' Bhùird san Ògmhios an-uiridh, a' mìneachadh ciamar a cho-obraicheadh iad leis an ro-innleachd as ùire, ris an canar Ginealach Ùr na Gàidhlig. Cha deach le taisbeanadh CNSA/TAIC - neo Comhairle nan Sgoiltean Àraich, mar a theirte riutha uaireigin - 's a-nise feumaidh iad sgur a dh'obair air sàillibh dìth ionmhais.

Tha connspaid air ceann a thogail bho fhuaradh a-mach gun d'rinn Art MacCarmaig, cathraiche Bòrd na Gàidhlig, an tagradh dhan Bhòrd ás leth Fèisean nan Gaidheal, a' bhuidheann aige fhèin. Dh'aontaich am Bòrd taic a chumail ri obair nam Fèisean."

Tuilleadh air làrach an Albannach le Niall Macrath:
http://news.scotsman.com/gaelic/Ceistea ... 6744466.jpPost Reply