Page 1 of 1

Campa Òigridh ¦ Youth Camp

Posted: Thu May 26, 2011 9:07 am
by Coinneach Cìr
Fiosrachadh bho Chomunn na Gàidhlig;

Campa nan Deugairean: 1mh – 5mh An Lùnastal 2011

Tha Campa nan Deugairean fosgailte do dhaoine òga sam bith – balaich agus clann-nighean, bho air feadh Alba, aig am bheil an comas Gàidhlig a bhruidhinn agus a tha aig ìre àrd-sgoil (aoisean 12 – 17 bliadhna). Ged nach eil leithid air a bhi ann ’s a Ghàidhlig chun seo, thathas air a bhi a’ cur campaichean mar seo air dòigh fad na deicheadan de bhliadhnachan, is tha iad air a bhi gu math soirbheachail – toirt toileachas mòr dha na ceudan is na mìltean de dh’òigridh na dùthcha.

Tuilleadh an seo - http://www.cnag.org.uk/fiosrachadh/camp ... ean_11.php

Information from Comunn na Gàidhlig;

Youth Camp: 1st to 5th August 2011

The Teenagers’ camp is open to any young person – male or female, from anywhere in Scotland, who has the ability to speak Gaelic and is of high school age (12 – 17 years). Although this type of camp has not happened in Gaelic before now, camps of this nature have been taking place for many decades, and they have been very successful – bringing much happiness to hundreds and thousands of young people all round the country.

More details here - http://www.cnag.org.uk/fiosrachadh/camp ... ean_11.php