Page 1 of 1

Peilearan tro shoidhne ùr da-chànanach ann an Gallaibh

Posted: Thu Sep 05, 2013 4:59 pm
by faoileag
Le peilearan an aghaidh shoidhneachan-rathaid! :mc:

Nach eil argamaidean aig Camp Rosie tuilleadh?

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/23959822

:mhoire:

Re: Peilearan tro shoidhne ùr da-chànanach ann an Gallaibh

Posted: Sat Sep 07, 2013 12:07 am
by Seonaidh
An do mhair e, no an deach a mhurtadh?

Am b' ann air sgàth 's gun robh Gàidhlig air a chaidh a losgadh, no am b' e tubaist a bh' ann, m.e. air sàillibh gun robh an soidhne faisg air raon losgaidh?