Page 1 of 1

"Bòrd na Gàidhlig should show some fire in its belly..."

Posted: Fri Jul 18, 2014 8:50 pm
by Gràisg
"It involves the voluntary relocation of Bòrd na Gàidhlig from its little language bubble in Inverness to somewhere such as Uist in the north-west, where its staff would be reminded on a daily basis why they exist and the enormity of the task before them"
Tuilleadh sa Phaipear Bheag: http://www.whfp.com/2014/07/17/editoria ... july-2014/

Re: "Bòrd na Gàidhlig should show some fire in its belly..."

Posted: Sat Jul 19, 2014 11:24 pm
by Seonaidh
'S dòcha gu bheil mi ceàrr, ach tha mi a' ceidsinn gu bheil BnaG eòlach air carson a tha iad ann. 'S dòcha gum b' fheàrr leotha prìomh ionad a stèidheachadh ann am Fìobha - ma bhios iad airson "enormity of the task" fhaicinn.