Page 1 of 1

Ailean Dòmhnullach Powerful summary of BBC ALBA

Posted: Fri Jan 30, 2015 1:40 pm
by Gràisg
Sgrìobh e litir sa Phàipear Bheag an diugh (30/01/2015) Nam bheachd fhèin 's e litir glé mhath a th' innte. Laidir, ach cothromach! 'Thoir sùil air an seo air làrach Gàidhlig TV:

http://www.gaidhlig.tv/post/10949017751 ... h-bbc-alba

Re: Ailean Dòmhnullach Powerful summary of BBC ALBA

Posted: Fri Jan 30, 2015 7:49 pm
by Níall Beag
A bheil fhios aig duine sam bith có tha os chionn an làrach ud? Chan eil "contacts" idir ann.