Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Unread post by Gràisg » Thu Dec 30, 2010 9:17 am

Fury over Gaelic School Taxi Bill

Gheibhear freagairtean bho Art agus feadhainn eile ach 's ann bragail a tha na h-aineolaich an turas seo. Ma tha mionaid agaibh a chàirdean gabh an sàs dheth.Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Unread post by Each » Tue Feb 01, 2011 10:31 pm

Nuair a chunnaic mi am pios naidheachd anns an Highland News aig am Nollaig, fhuair mi a-mach fiosrachadh mun comhdhail bun-sgoiltean bhon comhairle tron FOI.

Chi sibh gu bheil torr sgoiltean a cosg bharrachd airgead air comhdhail na tha BSGI, fuis ann an Gallaimh.

Tha agad an seo aireamh na sgoilearan a faighinn comhdhail sgoil, cosg bliadhnail agus cosg gach clan. Tha fiosrachadh agam airson gach sgoil sna Ghaidhealtachd, ach tha mi direach a toirt beagan criomagan thugaibh an drasda. Chuir mi an chorr ri am Bord.

Inverness/ross-shire/badenoch (selection)

Bun Sgoil Gaelic...............89.........£77,641.60.........£872.38

St Joseph's RC P..............42.........£62,508.10.......£1,488.29
Aviemore P...................15.........£41,756.30........£2,783.75
Strathpeffer P...............60.........£95,172.90.........£1,586.22


Caithness (all schools)

BOWER PRIMARY............13..........9,925.60...........763.51
CANISBAY PRIMARY.........39.........38,630.80...........990.53
DUNBEATH PRIMARY.........8.........14,308.90.........1,788.61
HILLHEAD PRIMARY.........73..........5,513.80.............75.53
KEISS PRIMARY..............17.........25,963.50.........1,527.26
LYBSTER PRIMARY..........30.........36,670.00.........1,222.33
NORTH PRIMARY............33.........41,781.00.........1,266.09
PULTENEYTOWN............17.........16,530.00............972.35
SOUTH PRIMAR...............0..............£0.00..............0.00
THRUMSTER .................8...........5,954.60...........744.33
WATTEN PRIMARY..........23.........24,597.40.........1,069.45
CASTLETOWN...............24.........36,088.60.........1,503.69
CROSSROADS...............35.........37,749.20.........1,078.55
HALKIRK PRIMARY..........33.........30,215.70...........915.63
MILLER ACADEMY..........14.........19,670.70.........1,405.05
MOUNT PLEASANT............0.........0.00
PENNYLAND PRIMARY......27.........24,139.50...........894.06
REAY PRIMARY..............43........39,765.10...........924.77

Bith sgeul aig gach sgoil airson an aireamhan eadar dhealachite agus chan eil mi airson sgaradh a deanamh eadarra ach direach a sealtainn gu bheil BSGI direach mar gach sgoil eile anns a sgire. Chan eil i cail aice neo-aibhaisteach.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Unread post by Gràisg » Wed Feb 02, 2011 9:38 am

'S math a rinn thu Eich a charaid. 'S e sin pìos rannsachaidh air leth feumail. Cha do chuir thu an àirde ach beagan den chunntas slan. Rinn mi tomhas dheth agus tha sin faisg air £584K. A-nis de an cosg air feadh na Gàidhealtachd agus ciamar a tha Bun Sgoil Inbhir Nis tighinn as a sin mar %?

ArtMacCarmaig
Posts: 46
Joined: Wed Feb 04, 2009 11:27 pm

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Unread post by ArtMacCarmaig » Wed Feb 02, 2011 9:48 am

Tha mi gu mòr an comain Each airson fiosrachadh mun seo.

Tha CnG a' cosg £12.131m gach bliadhna air còmhdhail agus tha sin a' ciallachadh gu bheil 0.63% air a chosg air BSGI.

Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Unread post by Each » Wed Feb 02, 2011 9:53 am

Tha am figurean seo riochdachail air an sgoiltean air feadh na gaidhealtachd.

Chi sinn gu bheil 75% na sgoiltean ghaidhealtachd air cosg barrachd air gach sgoilear a tha faighinn comhdhail sgoil na tha Bun sgoil Gaidhlig Inbhir Nis, fuis ann an Gallaimh.

Post Reply