Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Toraidhean an luirg

Seall na h-uile naidheachd air: Naidheachdan   -   News
 

Tha an cànan prògramachaidh Sratch ri fhaighinn sa Ghàidhlig


Tùs: Fòram na Gàidhlig
scratch-logo.png
 
Le Scratch, 's urrainn dhut na sgeulachdan, geamannan agus beòthachaidhean eadar-ghnìomhach agad fhèin a phrògramachadh -- agus is urrainn dhut na chruthaich thu a cho-roinneadh le càch sa choimhearsnachd air loidhne. Cuidichidh Scratch an fheadhainn òga gun smaoinich iad ann an dòigh cruthachail cruthachail is rianail agus mar a dh'obraicheas iad còmhla -- seo sgilean fìor chudromach airson beatha sa 21d linn.

With Scratch, you can program your own interactive stories, games, and animations -- and share your creations with others in the online community. Scratch helps young people learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively -- essential skills for life in the 21st century.
Chruinnich mi eisimpleirean de phròiseactan sa Ghàidhlig san stiùideo "Stuth sa Ghàidhlig". Gabhaidh na pròiseactan a leabachadh ann an làraichean-lìn cuideachd:

I have collected examples of Gaelic projects in a "Stuth sa Ghàidhlig" studio. The projects can be embedded in websites as well:'S e pròiseact aig buidheann Lifelong Kindergarten aig MIT Media Lab a th' ann an Scratch. Thathar ga sholar an-asgaidh. 'S urrainn dhut a chleachdadh air scratch.mit.edu. Taghaidh tu do chànan aig bonn na duilleige-lìn aca.

Scratch is a project of the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. It is provided free of charge. You can access it at scratch.mit.edu. You can select your language at the bottom of their webpage.

'S e obair mhòr a th' ann an làrach-lìn aca eadar-theangachadh, mar sin chan eil e coileanta fhathast agus feumaidh gu bheil mearachd no dhà ann. Ma lorgas tu tè, an innis thu dhomh mu dhèidhinn?

Firefox Ioma-chànanach - Multilingual Firefox


Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
firefoxlogo.png
 
A bheil daoine eile a' cleachdadh an coimpiutair agad cuideachd 's nach eil a' Ghàidhlig aca? A bheil thu ag ionnsachadh is dìreach airson feuchainn ris a' Ghàidhlig? Rinn mi video beag air mar a chuireas sibh barrachd air aon chànan air Firefox.

Are you sharing your computer with others who don't speak Gaelic? Are you still learning and only want to try some Gaelic? I have made a little video that shows you how to add more than one language to Firefox.
 1. Lorg airson "firefox download language pack".
 2. Tagh an toradh o https://addons.mozilla.org/firefox/language-tools/.
 3. Tagh is cuir ri Firefox an "Language Pack" is an "Dictionary" airson gach cànain a thogras tu. Bidh e nas fhasa ma dh'fhosglas tu gach ceangal ann an taba ùr le briogadh deas na luchaige.
 4. Cleachd an clàr-taice san oisean deas aig a' bharr gus na Tuilleadain inntrigeadh.
 5. Lorg airson "locale switcher".
 6. Stàlaich "Locale Switcher 3" agus tòisich Firefox às ùr.

 1. Search for "firefox download language pack".
 2. Pick the result from https://addons.mozilla.org/firefox/language-tools/.
 3. Choose and add to Firefox the "Language Pack" and "Dictionary" for each language you want. It will be easier if you open each link in a new tab using a right-click.
 4. use the menu on the top right to access the Add-Ons.
 5. Search for "locale switcher".
 6. Install "Locale Switcher 3" and restart Firefox.
Nuair a bhios seo dèanta agaibh, 's urrainn duibh an cànan a chleachdas sibh gus an litreachadh a dhearbhach a thaghadh cuideachd le briogadh deas san raon far a bheil sibh a' sgrìobhadh.

Once you have done this, you can also pick the language that you wish to use for spell checking by right-clicking on the field where you are writing.

Dearbhair ùr airson MS Office ri fhaighinn - New spellchecker for MS Office available


Tùs: Microsoft.
Air a lorg le: akerbeltz
Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
ms_office_logo.png
 
Chaidh dearbhair litreachaidh airson Microsoft Office fhoillseachadh. Gheibh sibh air an làrach-lìn aig Microsoft e. Gabhaidh faclair an Dearbhair Bhig a chur ris - gheibh sibh stiùireadh air iGàidhlig.

A spellchecker for Microsoft Office has been published. You can download it from Microsoft's website. You can extend this with the dictionary of the dearbahir Beag - instructions are on iGàidhlig.

Chaidh phpBB 3.1 Ascraeus fhoillseachadh - phpBB 3.1 Ascraeus has been published


Tùs: phpBB
Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
phpbblogo.png
 
Chaidh tionndadh ùr dhen bhathar-bhog phpBB gus bùird-bhrath a chruthachadh fhoillseachadh agus tha pacaid cànain sa Ghàidhlig ri fhaighinn. Seo am bathar-bog a chleachdas sinn fhìn airson na coimhearsnachd an-seo.

A new version of the phpBB software for creating messageboards has been published, and a Gaelic language pack is available. This is the software we are using here for our own community.
Às-earrann:
Today is a big day for the entire phpBB community and we hope you're excited! With the help of hundreds of volunteers, we have created the best and most modern version of phpBB yet: 3.1 Ascraeus. It features many improvements for users, administrators, and developers alike. Its new responsive theme takes phpBB into the modern mobile world, OAuth logins and Gravatars improve phpBB's integration into the social web, and a new notification system makes it easy to keep apprised of all that's going on.

With phpBB 3.1 Ascraeus' extension system, you can easily customize and extend your forum's functionality without modifying source code. The extension system makes updating phpBB and 3rd party code a breeze. Our Extensions Development Team is also actively developing a set of officially supported extensions, expanding upon phpBB's already rich feature-set with some separately maintained popular options. For example custom pages, Google Analytics integration, and detailed board rules.
'S urrainn dhuibh barrachd fiosrachaidh a leughadh mun fhoillseachadh agus am bathar-bog fhèin agus a' phacaid cànain fhaighinn air làrach-lìn phpBB.

You can read more and get the software itself and the language pack on the phpBB website.

Cunntas-bheachd aig Transifex air ionadaileadh - Survey by Transifex on localization


Tùs: Post-d
Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
'S e làrach-lìn a th' anns an Transifex a bheir goireasan taic do dh'eadar-theangaichean 's an luchd-prògramachaidh ach an cuir iad cànan eile air bathar-bog. Rinn iad cunntas-bheachd air an luchd-cleachdaidh aca san t-Sultain air dè na dùbhlanan a tha romhpa gus an obair aca a choileanadh.

Transifex is a website that supplies tools to translators and programmers to translate their software. They did a survey on their users in September about the challenges that they face to accomplish their work.
Às-earrann:
In September, we conducted the first annual Localization Benchmark Survey among Transifex users. What we found is not only interesting, it's downright inspiring. Take a look at what other Transifex users think about localization - the challenges, benefits and plans for investment in the future. Download your free report of the survey findings that includes charts, graphs and what we believe to be the biggest opportunities for Transifex customers.

Here are some of the highlights:
 • 51% of respondents report improved customer experience as a result of providing some level of localized content.
 • 55% of respondents identified translation quality and 47% cited translation consistency as the major challenges of localization efforts.
 • Web apps, documentation and mobile apps are the most important content to localize.
 • Investment in localization is expected to increase in the next 12-months.
 • The average number of languages supported will roughly double over the next 12 months - growing from less than 5 to approximately 10 languages.
'S urrainn dhuibh PDF le aithisg shlàn a' chunntais-bheachd a luchdadh a-nuas.

You can download a PDF with the full report.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2019 13:32:21