Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Tha TAIC air gluasad - TAIC has moved


Tùs: Gàidhlig-B
Tha TAIC (an làrach-lìn leasanan is gràmair) air gluasad is gheibhear e aig http://taic.me.uk a-nis. Ma tha trioblaid agad leis an cuid programachadh, seo ceangal dìreach dha na leasanan dhut.

TAIC (the lessons and grammar site) has moved. You will now find it at http://taic.me.uk. If you have problems with their programming, here's a direct link to the lessons.

Faclair air loidhne ùr - New Online Dictionary


Tha faclair air loidhne ùr, Am Faclair Beag air cruthachadh. Tha Dwelly ann agus, gu ruige seo, Faclair nan Gnàthasan-cainnte cuideachd san aon àite, agus bidh e a' fàs san àm ri teachd.

There's a new online dictionary, Am Faclair Beag. At the moment it incorporates Dwelly and Faclair nan Gnàthasan-cainnte, and it will continue to grow.
Tha am Faclair Beag a' sìor fhàs agus tha iad a' toirt cuireadh air iarrtasan son cunntasan bhòtaidh bho dhaoine aig a bheil Gàidhlig on ghlùn.

Tha dùil aca ri clàir ùra chruthachadh cuideachd - ma nì sibh rannsachadh son "water", chì sibh air an taobh chlì na tha fa-near dhaibh.

'S e na rionnagan am feart ùr as cudromaiche. Gheibhear mìneachadh iomlan an-seo ach gu goirid, tha na rionnagan buidhe ag innse dhan luchd-chleachdadh dé na faclan a tha "beò" agus dé an fheadhainn nach eil cho beò. Ma tha cunntas aig cuideigin, chì iad sreath de rionnagan eile cuideachd, na rionnagan bhòtaidh leis a chuireas iad an céill dé na faclan air a bheil iad-san eòlach agus théid na rionnagan buidhe a stéidheachadh air a-sin.

Cuiribh sùil air an duilleag chuideachaidh cuideachd, tha iomadh feart ùr eile ann - 's ma tha ruideigin ann nach eil soilleir, leigibh fios dhaibh.

Cuideachd, ma tha Gàidhlig agaibh on ghlùn agus ma tha ùidh agaibh sa phròiseact seo, cuiribh post-d thuca agus cuirear cunntas (saor an-asgaidh) air dòigh dhuibh.

Ceanglaichean ùra - New links


Air a lorg le: Alasdair
Tha mi air ceanglaichean ùra a chur ri duilleag Gràmair, Faclairean is Cùrsaichean. Taing do dh'Alasdair airson an lorg! - I have added some new links to the Grammar, Dictionaries and Courses page. Thanks to Alasdair for finding them!
Bizesize Higher Gaelic - Revision materials for the Gaelic Highers: Reading, Listening, Literature, Writing, Speaking, Grammar.

Bizesize Higher Gàidhlig - Ath-sgrùdadh airson na Highers: Leughadh, Sgrìobhadh, Èisteachd, Litreachas.

Colin Mark's Dictionary @ Google Books - Faodar làrach Google Books a chleachdadh gus lorg anns an fhaclair an dà chuid bho Ghàidhlig gu Beurla is bho Bheurla gu Gàidhlig. Cha seallar na h-uile duilleag, ach ma bhios am faclair seo agad is urrainn dhut àireamh na duilleige a chleachdadh gus coimhead air an leth-bhreac a th' agad nuair a bhios tu a' lorg faclan na Beurla. - You can use Google Book's search function to search the dictionary in both directions. Not all pages are available for display, but if you own the dictionary you can use the page number to check in your copy when searching for English words.

One Minute Gaelic - A new online course teaching the basics of Gaelic. It's in form of a podcast with one minute per lesson.

Ceanglaichean Ùra - New Links


Tha ceanglaichean ùra ann air an duilleig Gràmair, Faclairean is Cùrsaichean.

There are new links on the Grammar, Dictionaries and Courses page.

Faclair Dwelly air loidhne a-nis - Dwelly's Dictionary now on-line


Gheibh sibh faclair Dwelly air loidhne a-nis:

http://www.dwelly.info

Tha iad airson na duilleige a sgioblachadh fhathast, ach tha a h-uile sian ag obair mu thràth.

Dwelly's dictionary is now available on-line:

http://www.dwelly.info

They are still planning to clean up the interface a bit, but it is already working.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2020 16:30:38