Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Sgleog a' tighinn gu crìoch


Tùs: Sgleog.
Air a lorg le: faoileag
Chrìochnaich a' chùmhnant aig Sgleog le MG ALBA aig deireadh an Dàmhair agus gu mì-fhortanach chan eil an t-airgead aig MG ALBA a-nis airson a chumail a' dol.

Tha gus deireadh a' Ghearrain aig Sgleog airson rannsachadh a dhèanamh airson faighinn a-mach dè tha a' còrdadh ris na daoine mun làrach agus dè nach eil agus airson cothrom a thoirt dha taic airgid a lorg às àiteigin eile.

Tha iad a' sireadh freagairtean air ceisteachan goirid.

Maoineachadh Ùr - New Funding


Tùs: Government News.
Air a lorg le: Gràisg agus faoileag
'S e meudachadh air àireamhan de luchd-labhairt Gàidhlig an dòigh air a' Ghàidhlig a dhèanamh tèarainte sam àm ri teachd.

Anns an òraid bhliadhnail aig Sabhal Mòr Ostaig mhìnich Mìcheal Ruiseal, a tha a-nis na Rùnaire a' Chaibineit airson Foghlaim, mar a dh'fhaodadh Alba ginealach ùr de luchd-labhairt Gàidhlig a chruthachadh.

A' bruidhinn ris an luchd-èisteachd sa cholaiste Ghàidhlig ann an Slèite san Eilean Sgitheanach thuirt e gum bi e deatamach cudrom a chur air foghlam aig ìrean sgoile, ro-sgoile, inbheach agus coimhearsnachd gus stad a chur air a' chrìonadh anns an àireamh de dhaoine a tha a' bruidhinn a' chànain. Thuirt Rùnaire a' Chaibineit cuideachd gum feum sinn obrachadh còmhla gus dèanamh cinnteach gum bi na structairean lìbhrigidh anns na roinnean sin ag obrachadh gu h-èifeachdach.

Gus taic a thoirt don seo tha Mgr Ruiseal air £50,000 a ghealltainn do MG Alba, ag obair còmhla ri Bòrd na Gàidhlig, airson làrach-lìn ùr le tuilleadh ghoireasan agus taic do luchd-ionnsachaidh Gàidhlig. Chuir Rùnaire a' Chaibineit fàilte cuideachd air a' chom-pàirteachas rannsachaidh ùir - Soillse - a dh'ainmich Comhairle Maoineachaidh na h-Alba agus a chuireas gu mòr ri ath-bheothachadh na Gàidhlig an Alba.

tuilleadh...

Aiste mu Shoillse air a Bheeb


Scotland's new Cabinet Secretary for Education has set out his vision for how Scotland can create a new generation of Gaelic speakers.

Delivering the annual Sabhal Mòr Ostaig lecture at the Gaelic college in Sleat, Skye he said that a focus on early years, school, adult and community learning will be vital in halting the decline in the number of people speaking the language. The Cabinet Secretary added that we must work together to ensure delivery structures in these areas are operating effectively.

To support this Mr Russell has committed £50,000 for MG Alba, working with Bòrd na Gàidhlig, to provide a new website providing extra resources and support for Gaelic learners. The Cabinet Secretary also welcomed the Scottish Funding Council's announcement of a new research partnership - Soillse - which will make a significant contribution to the revitalisation of Gaelic in Scotland.

read more...

Article about Soillse at the Beeb

Urgent request from a Gaelic nursery


Air a lorg le: Gordon
Croileagan Bogha Frois Comar Nan Allt is looking for a person to interact with pre-school children in Gaelic.

The venue is in the Cumbernauld village hall and the times are on Wednesdays and Fridays from 1-3pm (while their parents have their Gaelic class).

If you are interested, please email carolehenderson@googlemail.com.

UNESCO Do U-Turn on Manx Gaelic Status


Tùs: isleofman.com.
Air a lorg le: faoileag
The global cultural body UNESCO has agreed to change its classification of the Manx Gaelic language as 'extinct' following protests from the Island led by Chief Minister Tony Brown MHK.
Às-earrann:
The global cultural body UNESCO has agreed to change its classification of the Manx Gaelic language as 'extinct' following protests from the Island led by Chief Minister Tony Brown MHK.

The 2009 edition of the organisation's Atlas of World Languages in Danger listed Manx as effectively dead, prompting a letter from the Chief Minister setting out the various reasons why the language should not be so regarded.

Mr Brown wrote, "I would like to register the serious concern and disappointment of the Isle of Man Government, on behalf of the Manx people - especially those who have made such great efforts to keep our language and culture/heritage alive - with regard to UNESCO's categorising the Manx language as extinct."

The Chief Minister's Office has now received a letter from UNESCO's Assistant Director-General for Culture, accepting the points made on behalf of Manx and confirming that its classification will be changed from 'extinct' to 'critically endangered', with an indication that it is in the process of revitalisation.

© 2009 isleofman.com.

Seicichean Gàidhlig - Gaelic Cheques


Tùs: Bòrd na Gàidhlig.
Air a lorg le: Alasdair
Bòrd na Gàidhlig a' cur fàilte air seicichean Gàidhlig leis a' Bhanca Rìoghail

Bòrd na Gàidhlig welcomes progress of Gaelic cheques with RBS
Às-earrann:
Chuir Bòrd na Gàidhlig fàilte air dearbhadh gu bheil Banca Rìoghail na h-Alba deònach gabhail ri seicichean le briathrachas Gàidhlig.

Sgrìobh Cathraiche a' Bhùird Art MacCarmaig gu Ceannbhair a' Bhanca Rìoghail Stephen Hester ag iarraidh air cead a thoirt a bhith a' gabhail ri leithid de sheicichean. Nis, an dèidh coinneachadh ri riochdairean bhon Bhanca Rìoghail ann an DunEideann còmhla ri Ball Pàrlamaid nan Eilean Siar Alasdair Allan, tha am Banca air leigeil fhaicinn gu bheil iad deònach gabhail ri seicichean le briathrachas Gàidhlig.

Tuilleadh air làrach a' Bhùird


Bòrd na Gàidhlig, the Gaelic development agency, has welcomed confirmation from the Royal Bank of Scotland that they will accept cheques written in Gaelic.

The Bòrd's Chair Arthur Cormack recently wrote to Royal bank of Scotland Group Chief Executive Stephen Hester to sanction the use of Gaelic in the writing of cheques and following a meeting held in Edinburgh this week, attended by Bòrd and Bank officials, along with Alasdair Allan MSP, The Royal bank has clarified its position and will now be accepting cheques written in Gaelic.

More on the Bòrd's website


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 17mh dhen Dùbhlachd 2019 07:55:31