Naidheachdan   -   News

Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Warning: Google translated e-books are appearing on Amazon now


Tùs: Facebook
google-translate-fuadain.jpg
A screenshot of e-book "translations" that have been done into various minority languages by using Google Translate has been posted on Facebook as a warning. So, if you are a learner looking for a Gaelic translation of a book that you're familiar with, you have to be careful - best check with Comhairle nan Leabhraichean or Sìol Books first to make sure that the translation is legitimate.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Tha Struileag a' sireadh airgead gus ceòl ùr a chlàradh - Struileag needs your help to record new music


Tùs: Struileag/Shore to Shore @ Facebook.
Air a lorg le: virtualvinodh
struileag_logo.jpg
'S e pròiseact a th' ann far an tàinig luchd-ciùil cruinn gus òrain ùr Gàidhlig a sgrìobhadh 's a chlàradh a th' anns an Struileag. Tha airgead a dhìth orra co-dhiù gus an còrr dhe na h-òrain a chlàradh 's nach toir sibh taic dhaibh? 'S urrainn dhuibh èisteachd ri cuid dhe na h-òrain a chlàraich iad gu ruige aeo air Soundcloud. Mas toil leibh iad, nach tadhail sibh air an Kickstarter aca?


Struileag is a project where musicians came together to write and record new Gaelic songs. They are lacking funds though to record the ramaining songs, so why not help them? You can listen to part of the songs they have recorded so far on Soundcloud. If you like them, please visit their Kickstarter.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Ceartachadh air a' mhìosachan 2014 - Calendar Corrections


miosachan2014.jpg
Fhuair mi post-d o Mhuileach ag innse dhomh nach robh a h-uile ainm-àite mar bu chòir. Tha mi duilich mu seo is chuir mi gu ceart iad:

I got an e-mail from a Muileach telling me that not all placenames were correct. I apologise for that and I have corrected them:

Gorstan -> Goirstean
Loch Donn -> Loch Dona
An Salen -> Sàilean Ruadh Chaluim Chille

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Mìosachan 2014 - 2014 Calendar


Eilean àlainn mo chridhe 's tu Muile mo ghràidh
An tìr tha fo choilltean le beanntan cur sgàil ...
miosachan2014.jpg
Seo mìosachan 2014 sa Ghàidhlig dhuibh an-asgaidh. Cha leig sibh leas ach a luchdadh a-nuas is a chlò-bhualadh. Tha dealbhan de Mhuile ann an turas seo. Tha mi 'n dòchas gun còrd e ruibh!

Here's a free Gaelic Calendar for 2014 for you. It's pictures from Mull this time. You only have to download and print it. Enjoy!

Faigh Mìosachan 2014 - Get 2014 Calendar (pdf, 1.6 MB)

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Fèis Rois nan Oileanach Gàidhlig Gearran 2012


Tùs: Post-d
'S e cothrom air leth a tha seo, deireadh-sheachdain a chur seachad le sàr luchd‐ciùil is luchd-ealain ag ionnsachadh mu dhannsa‐ceum, dràma, òrain Ghàidhlig agus ceòl traidiseanta tro mheadhan na Gàidhlig anns a' bhaile bheag bhòidheach ‐ Ulapul.

Thèid Fèis Rois nan Oileanach a chumail eadar - Dihaoine 24mh - Didòmhnaich 26mh Gearran 2012.

Gu ruige seo, tha fhios againn gum bi Mairead Stiùbhart a' teagasg òrain Ghàidhlig agus Artair Donald a' teagasg dràma. Thèid luchd-teagasg airson obair chòmhlain is dànnsa-ceum a dhearbhadh sa bhliadhna ùr.

Thèid an Fhèis seo a chumail tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin mar sin, feumaidh comas labhairt aig ìre gu math àrd a bhith aig oileanaich is iad comasach air deireadh-sheachdain a chur seachad às aonais Beurla.
Às-earrann:
Cosgais
Cosgaidh an deireadh-sheachdain seo £50 an urra. Tha seo a' toirt a-steach; teagasg agus roghainn de chlasaichean cultarail, àite-fuirich air Dihaoine agus Disathairne (le bracaist), dìnneir agus cèilidh air oidhche Shathairne agus lòn air Disathairne agus Didòmhnaich - Abair bargan!

Clàr-ama:
• Oidhche Haoine - Sèisean is deochan anns a' Cheilidh-Place
• Disathairne - Roghainn de chlasaichean ciùil, dràma agus dannsadh
• Oidhche Shathairne - Ceilidh ann an Talla a' Bhaile
• Didòmhnaidh - Roghainn de chlasaichean ciùil, dràma agus dannsadh

Cuimhnichibh, gun e tachartas nàiseanta a tha seo agus bhiodh e air leth math buidheann de dh'oileanaich bho gach oilthigh fhaicinn! 'S e cothrom a tha seo saoghal nan oileanach Gàidhlig a neartachadh leis an toirt còmhla ann an àrainneachd neo-eisimleach agus neo-fhoirmeil.
Bidh mini-bus a' dol suas bho Oilthigh Ghlaschu le oileanaich à Glaschu agus Dùn Eideann. Ma dh'fhaodte gum biodh cudeigin aig SMO deònach a' mhini-bus agaibh fhèin a thoirt ann?
Thig barrachd fiosrachaidh thugaibh mu dheidhinn seo tràth sa bhliadhna ùr nuair bhios cothrom ann àite a bhucadh tron làrach-lìn Fèis Rois ach san eadar-ama, ma bhios ceistean sam bith agaibh, bhiodh fàilte oirbh sgrìobhadh gu Fiona Dunn aig Oilthigh Ghlaschu: Fiona.Dunn@glasgow.ac.uk

Teisteanas bho an-uiridh le Linda NicLeòid, Oilthigh Ghlaschu
Chòrd Fèis Rois nan Oileanach Gàidhlig rium gu mòr! Bha luchd-teagaisg air leth ann agus leis gun e deireadh-sheachdain neo-fhoirmeil a bh' ann, bha a h-uile duine aig fois agus thug seo cothrom dhuinn eòlas a chur air a chèile is abair gun robh spòrs againn! Bha e math coinneachadh ri oileanaich bho oilthighean eile agus mholainn e do dhuine sam bith a bha beachdachadh air a dhol ann.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2020 16:30:38