Cha deach an duilleag a lorg

Cha deach duilleag 35 a lorg.