A' sealltainn naidheachd a-mhàin

BBC Alba a' tighinn gu Freeview - BBC Alba to be shown on Freeview


Tùs: MG Alba.
Air a lorg le: Níall Beag
Às-earrann:

MG ALBA A' CUR FÀILTE AIR AN NAIDHEACHD GUM BI BBC ALBA AIR FREEVIEW

Tha a' cho-bhanntachd eadar am BBC agus MG ALBA a tha a' ruith BBC ALBA an-diugh air fàilte a chur air co-dhùnadh Urras a' BhBC an t-seanail a chur air Freeview.
Às-earrann:

BBC Alba to be shown on Freeview

The Gaelic language service BBC Alba will be available on Freeview in Scotland following a review by the BBC Trust.