Naidheachdan   -   News

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Gruth is Uachdair


An dèidh pròrgam An Là feasgar an-dè faodaidh sibh coimhead air Gruth is Uachdair bho na leabhraichean aig Fionnlagh I. Dòmhnallach air loidhne. 'S e prògram glè mhath a th' ann is ma bhios sibh taobh a-muigh an Riodhachd Aonaichte cha bhi e ri fhaighinn ach an-diugh.

BBC An Là

Bliadhna Mhath ùr!