A' sealltainn naidheachd a-mhàin

Faclair Dwelly ga ùr fhoillseachadh - Dwelly's Dictionary is being republished


Tùs: Schottisch-gaelisch.de
Tha am faclair aig Dwelly ga fhoillseachadh às ùr. 'S e cruth digiteach a chleachdas iad is mar sin bidh e mòran nas fhasa ri leughadh na na ath-fhoillseachaidhean a bh' againn gu ruige seo. Is urrainn dhuibh òrdugh ro-làimh a chur a-steach air Amazon.uk.

Dwelly's Dictionary is being republished. They used a digital version rather than facsimile, so it will be a lot easier to read. You can preorder at Amazon here: Amazon.uk

Taing do dh'Akerbeltz a-rithist a tha a' cumail trang gus stuth feumail a thoirt dhuinn!