A' sealltainn naidheachd a-mhàin

Co-fhaclair ùr agus Dwelly's an clò a-rithist


Tùs: GAIDHLIG-B
Tha co-fhaclair ùr ri fhaighinn an asgaidh. Cuideachd, tha Comhairle nan Leabhraichean a' reic an tionndadh ùr aig Dwelly's.

There's a new thesaurus available for free. Also, The Gaelic Books Council is now selling the new version of Dwelly's. If you would like a copy of the thesaurus, write to the e-mail address below. You will need to pay for shipping only.
Às-earrann:
A chairdean,

_Fiosrachadh mu dà leabhar ùr_

Tha Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd `s nan Eilean agus Ionnsachadh agus Teagasg Alba air Co-fhaclair Gàidhlig fhoillseachadh mar phàirt de cho-obrachadh nàiseanta airson Gàidhlig a bhrosnachadh. Tha Comhairle nan Leabhraichean a' sgaoileadh an co-fhaclair seo air fileantaich agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha an co-fhaclair saor `s an-asgaidh, ach feumar pàigheadh cosgaisean-postachd far a bheil sin iomchaidh. Chì sibh na cosgaisean-postachd mar a tha iad a' freagairt air diofar dhùthchann gu h-ìosal.

An Rìoghachd Aonaichte - £3
An Roinn-Eòrpa - £7
An còrr den t-saoghal - £12.

Ma tha ùidh agaibh anns an leabhar seo, cuiribh post-d thugam.

Cuideachd, tha Akerbeltz air tionndadh ùr den /Fhaclair Gàidhlig agus Beurla le Dealbhan/ le Dwelly fhoillseachadh, a tha fhathast na stòras iongantach de dh'fhaclan aig a bheil àite sònraichte ann an saoghal na Gàidhlig. Tha am faclair ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean aig prìs £55.

Le deagh dhùrachdan,

Shelagh

Shelagh Chaimbeul

Oifigear Reic is Margaideachd
*Comhairle nan Leabhraichean *
32 Sraid Achadh a' Mhansa
Glaschu G11 5QP

+44 (0)141 337 6211

shelagh@gaelicbooks.net

http://www.gaelicbooks.org