Naidheachdan   -   News

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Tha Struileag a' sireadh airgead gus ceòl ùr a chlàradh - Struileag needs your help to record new music


Tùs: Struileag/Shore to Shore @ Facebook.
Air a lorg le: virtualvinodh
struileag_logo.jpg
'S e pròiseact a th' ann far an tàinig luchd-ciùil cruinn gus òrain ùr Gàidhlig a sgrìobhadh 's a chlàradh a th' anns an Struileag. Tha airgead a dhìth orra co-dhiù gus an còrr dhe na h-òrain a chlàradh 's nach toir sibh taic dhaibh? 'S urrainn dhuibh èisteachd ri cuid dhe na h-òrain a chlàraich iad gu ruige aeo air Soundcloud. Mas toil leibh iad, nach tadhail sibh air an Kickstarter aca?


Struileag is a project where musicians came together to write and record new Gaelic songs. They are lacking funds though to record the ramaining songs, so why not help them? You can listen to part of the songs they have recorded so far on Soundcloud. If you like them, please visit their Kickstarter.