Naidheachdan   -   News

Fòram na Gàidhlig > Naidheachdan / News
Ceann na duilleige

Intergaelic - Faclair 's inneal eadar-theangachaidh o Ghaeilge gu Gàidhlig 's Gaelg

6mh dhen Mhàrt 2016 14:28:38
Tùs: Intergaelic
Roinnean-seorsa: Briathrachas is Gràmar  - Words and Grammar
intergaelic-logo.gif
 
Ma tha thu airson facal eadar-theangachadh o Ghàidhlig gu Gàidhlig na h-Èirinn no Eilein Mhanainn, cha bhi feum agad air a' Bheurla tuilleadh on a tha am faclair ùr Intergaelic againn.
intergaelic-screenshot.png
 
'S urrainn dhut a chleachdadh mar fhaclair àbhaisteach, ach tha inneal eadar-theangachaidh ri fhaighinn cuideachd a sheallas an teacsa tùsail agad dhut còmhla ris an eadar-theangachadh. Tha seo feumail ma tha thu ag amas taic fhaighinn le corra facal a thuigsinn san aon dòigh a chuidicheadh Wordlink thu. Chaidh Intergaelic a chlàradh le Wordlink mar-thà, mar sin 's urrainn dhut an eadar-aghaidh sin a chleachdadh cuideachd ma thogras tu. Cleachd an ceangal seo gus an duilleag seo a leughadh le taic Wordlink agus fheuchainn.


Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=35