A' sealltainn naidheachd a-mhàin

Co-chomhairle Soidhnichean Dà-chànanach - Bi-lingual signage


Tùs: Comunn na Gàidhlig.
Air a lorg le: Coinneach Cìr
Tha Comunn na Gàidhlig an-dràsta dèanamh rannsachadh air am buaidh a th' aig soidhnichean dà-chànanach aig ionadan sgithidh Albannach. Bhiodh e fìor mhath ur beachdan fhaighinn.

Comunn na Gàidhlig is currently carrying out research on the impact of bi-lingual signs at Scottish skiing centres. It would be excellent to get your opinions.

http://www.cnag.org.uk/soidhnichean