Treòraichean / Guides

Fòram na Gàidhlig > Goireasan / Resources > Treòraichean / Guides > Gnè / Gender

Gnè    -    Gender

,

Gnè - boireann no fireann?

Gender - masculine or feminine? (Explanations in English on Page 2)

ClĂ r-innse


A rèir crutha - fireann

Bidh ainmear fireann ma bhios e a' criochnachadh ann an ath-leaschain sònraichte:

A rèir crutha - boireann

Bidh ainmear buireann ma bhios e a' criochnachadh ann an ath-leaschain sònraichte:

A rèir brìgh - fireann

Tha mura-bhithean anns na riaghailtean seo. Cleachd na riaghailtean a rèir crutha an toiseach.


A rèir brìgh - boireann

Tha mura-bhithean anns na riaghailtean seo. Cleachd na riaghailtean a rèir crutha an toiseach.


A rèir feise

Mar as trice, bidh gnè an ainmeir a' leantainn feis nan daoine no ainmhidhean:


Leathann no caol

Is urrainn dhut sùil a thoirt air a' chonnrag mu dheireadh an fhacail. Tha a' mhòr chuid (mu 80%) de

Measgachadh

Uaireannan, chan eil gnè facail soilleir.


Meòmhrachadh

Ciamar a chuireas tu gnè aig facal sònraichte nad chuimhne? Cha dèan 'an doras' (f) no 'an deise' (b) a' chùis idir nam bheachd-sa. Cleachdaidh mi an tuiseal ginideach le alt agus cuiridh mi ainmear gnìomhaireach ris:Le sin, bidh trì rudan agam:


TĂąsan


Beagan Spòrs

Geama "Fireann no Boireann".

According to Form - Masculine

A noun is masculine when it ends in a certain suffix:

 • diminutive noun, -an - the a in -an is pronounced as [a]

  • am balachan


 • abstract noun, -as, -ad

  • an dĂ nadas, an giorrad


 • noun of function, occupation or role, -ach, -iche, -air, -amh, -adair, -aire, -ear

  • an clèireach, an stiĂąiriche, an dorsair, am britheamh, am fuaradair, an teachdaire, an t-Ă rdaichear


 • an adjective used as a noun

  • an dall


 • verbal nouns, -adh

  • bualadh

According to Form - Feminine

A noun is feminine when it ends in a certain suffix:

 • diminutive noun, -ag - the a in -ag is pronounced as [a]

  • an nìghneag


 • abstract noun, -achd

  • a' bheannachd


 • noises ending in -ich (there are exceptions)

  • bha e a' bragadaich 's a' snagadaich
  • but: 'glaodhaich' is masculine


 • abstract noun identical to the comparative form of an adjective

  • an doille


 • verbal nouns, -airt

  • tachairt

According to Meaning - Masuline

There are exceptions to these rules. Use the rules according to form first.

 • the elements

  • an teine, an t-uisge


 • the seasons

  • an geamhradh


 • days of the week

  • DimĂ irt


 • colours

  • an gorm


 • grains

  • an t-eòrna


 • vegetables

  • an curran


 • drinks

  • an t-uisge-beatha


 • wood

  • an giuthas

According to Meaning - Feminine

There are exceptions to these rules. Use the rules according to form first.

 • countries

  • an Fhraing


 • musical instruments

  • a' chlĂ rsach


 • celestial bodies

  • a' ghrian


 • illnesses

  • a' bhreac
  • but: 'an cnatan' is masculine

According to Sex

More often than not, the gender of a noun will correspond to the male/female sex of a human or an animal:

 • masculine:
  • an t-athair
  • am mac
  • am fear
  • am bodach
  • an tarbh


 • feminine:
  • a' mhĂ thair
  • an nighean
  • an tè
  • a' chailleach
  • a' bhò

 • but: 'am boireannach' is masculine

Broad or slender

You can look at the last consonant of the word. This rule of thumb works for about 80% of all nouns:
 • broad nouns are masculine
 • slender nouns are feminine

Mix-up

Sometimes, the gender of a word is not clear.

 • The same word can be masculine or feminine according to dialect

  • an dĂ imh (masculine or feminine), an dealbh (masculine or feminine)


 • The same word can have a different gender according to case (from the old neutral case)

  • am muir (nominative/common case, masculine), na mara (genitive/possessive case, feminine)

Memorising

How do you remember the case for a certain noun? I don't find 'an doras' (m) or 'an deise' (f) useful at all. I prefer using the genitive case with the article, and I'll add a verbal noun to it:

 • doras, fosgladh an dorais - an = masculine
 • deise, cruth na deise - na = feminine


This way, I even get 3 for 1:

 • the gender of the word
 • the genitive form of the word
 • a useful expression

Sources

 • Byrne, Michel (2004): GrĂ mar na GĂ idhlig, 2nd edition, Stòrlann-acair, Cearsiadar.
 • Calder, George (1923): A Gaelic Grammar, Gairm, Glasgow.
 • Cox, Richard (2010): Class notes for GĂ idhlig 2 at Sabhal Mòr Ostaig.
 • Klevenhaus, Michael (2010): Lehrbuch der Schottisch-Gälischen Sprache, Buske, Hamburg.

A Bit of Fun

Geama "Fireann no Boireann".
An deasachadh mu dheireadh: 30mh dhen Fhaoilleach 2013 20:17:40

Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=114