Òrain Runrig / Runrig Lyrics

Fòram na Gàidhlig > Goireasan / Resources > Òrain Runrig / Runrig Lyrics > Faileas Air An Airigh

Faileas Air An Airigh

, 2003

runrig-proterra.jpg
 
Proterra

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Tha faileas air an àirigh
Faileas air an àirigh
Tha 'n long a-muigh 'ceann a bhàigh
Air madainn Chèitean tràth

Tha grian ar cuimhne ag èiridh
Grian ar cuimhne ag èiridh
A' siubhal sràidean dùthaich ghalld'
Tro bhailtean saoghal chèin

Tha 'm feasgar ciùin 's na siantan blàth
Tha grian 's an iar mar mheall de'n òr
An cuan mar sgathan gorm gun sgleò
Is bu mhòr mo mhiann bhi 'n Uibhist leat

Togaidh sinn ar fonn an àrd
Togaidh sinn ar fonn an àrd
'S ged' tha mi fada bhuat
Cha dhealaich sinn a' chaoidh
Ceann na duilleige
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:37:10
© 2003 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.

Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=67