Òrain Runrig / Runrig Lyrics

Fòram na Gàidhlig > Goireasan / Resources > Òrain Runrig / Runrig Lyrics > Tir a' Mhurain

Tir a' Mhurain

, 1989

runrig-searchlight.jpg
 
Searchlight

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhut
Tìr a' mhurain

Fàilte gu mo dhàn
Sìol is meas nam bàrd
Am foghar bha feitheamh orm
Bho an là a bha mi òg

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhut
Tìr a' mhurain

Fàilte gu mo thìr
Eilean geal an iar
An t-àit a chì gach tuigse is fìrinn

Glaiste 'na mo chridhe

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhut
Tìr a' mhurain

Fàilte gu mo chainnt
Is i dh'ionnsaich mi 'nam phàisde
Cànan uasal mòr nan Gaidheal
Mar bhratach dhomh gach là

(Sèist)

Is ged a dh'fheuch iad ri cur às dhuinn
Chì mo theaghlach cnoc nan linn
Is ged tha ar cànan leòint le strì

'S an tìr seo bidh i beò
Ceann na duilleige
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 06:29:42
© 1989 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.

Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=92