Search found 27 matches

by Cùl a’ Bhìogais
Mon Apr 01, 2013 5:02 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: An Tuairisceoir
Replies: 1
Views: 2125

Re: An Tuairisceoir

Ged a tha m'Ghaeilge truagh gun ire is g'eil i gun fheum, chord an larach sa rium. Caite bheil iad a' sireadh dhaoine le Gaidhlig?

Atharrachadh: Fhuair mi e, 's mi tha fas dall!
by Cùl a’ Bhìogais
Sun Mar 17, 2013 10:43 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig
Replies: 24
Views: 16439

Re: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig

Sin a tha mi ag radh - tha a mhòr-mhòr cuid de Ghoill ann an Alba ag radh is dhen bheachd gur e Beurla a th'iad a' bruidhinn, chan i cànan eadar-dhealaichte. Tuigidh mi dè tha thu ag radh ge-tà, is g'eil e dìreach a-rèir beachdan pearsanta. Ach dhòmhsa dheth, taigh na galla le Beurla nan Gall ;)
by Cùl a’ Bhìogais
Fri Mar 15, 2013 8:22 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig
Replies: 24
Views: 16439

Re: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig

Tà, san Nirbhigh, san Danmhairc agus san t-Suain th’iad uile ag aithneachadh gur ann à Lochlannais a thàinig an cànan, is gur e cha mhòr an aon chànan a th’ac’ an-diugh (ged a tha muinntir na Danmhairc a’ bruidhinn gu h-eadar dhealaichte an coimeas ris a’ chòrr). Tha seo a’ tighinn bhon eachdraidh a...
by Cùl a’ Bhìogais
Fri Mar 15, 2013 7:41 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 42797

Re: Facail Co-Cheangailte

Àilleachd :farmad:
by Cùl a’ Bhìogais
Thu Mar 14, 2013 1:24 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach
Replies: 14
Views: 4801

Re: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach

Gun teagamh. Tha e nadarra gun tachradh rudan mar seo ann an cogadh, nuair a dh'fhasas riaghaltas is sluaghan "jingoist", mar a chanas iad, ach nuair a tha sliochdan eadar-dhealaichte san duthaich, 's ann a tha e ga dheanamh nas cunnartaiche buileach. 'S e rud eile mu dheidhinn seo g'eil e coltach g...
by Cùl a’ Bhìogais
Thu Mar 14, 2013 12:18 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach
Replies: 14
Views: 4801

Re: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach

Ach tha trioblaidean air a bhith againne san Roinn-Eòrpa cuideachd ron 20 linn is gu h-àraidh aig toiseach na linne ud - an dà chogadh mòr a dh'adhbharaich sinn is a thug sinn dhan t-saoghal air fad. Is an uairsin an cogadh fuar nach robh fuar idir taobh a-muigh an t-saoghail shiaraich is an Ruis. ...
by Cùl a’ Bhìogais
Thu Mar 14, 2013 12:10 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Geamannan ùra / new games
Replies: 7
Views: 9211

Re: Geamannan ùra / new games

Tha geamannan ùra ri fhaighinn sa Ghàidhlig. There are new games available in Gaelic. Freeciv, Tetris, Geama Matamataigs. Gheibh sibh iad uile air duilleag "Geamannan" . You will get them all on the "Games" page . Chord Freeciv rium gu mor - 's math a rinn sibh, ge bi co bha ga h-eadar-theangachadh!
by Cùl a’ Bhìogais
Thu Mar 14, 2013 12:07 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig
Replies: 24
Views: 16439

Re: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig

Chan eil sa Bheurla Ghallda ach dualchainnt co-dhiu, nam bheachd sa... 's cinnteach nach b'abhaist dhith bhith mar sin, ach cha d'choinnich mise duine sam bith a chanainn a bha a' bruidhinn canan eile, ann an Glaschu, Dun Eideann neo Obar Dheathain. Ged a chanainn g'eil na Tirisdich a' bruidhinn can...
by Cùl a’ Bhìogais
Thu Mar 14, 2013 12:04 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 42797

Re: Facail Co-Cheangailte

Deise
by Cùl a’ Bhìogais
Tue Mar 12, 2013 1:58 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 42797

Re: Facail Co-Cheangailte

(Uill, nach e slighe cunnartach a ghabh seo...)

Leathair
by Cùl a’ Bhìogais
Wed Mar 06, 2013 11:25 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 42797

Re: Facail Co-Cheangailte

Cadal
by Cùl a’ Bhìogais
Mon Mar 04, 2013 6:58 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 42797

Re: Facail Co-Cheangailte

bruthadh
by Cùl a’ Bhìogais
Sun Mar 03, 2013 12:03 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach
Replies: 14
Views: 4801

Re: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach

Dhomh fhìn, tha mi a' dol leat a thaobh cothroman deasbad is còmhraidh sa Ghàidhlig air taobh tha muigh an teaghlach, an oilthigh neo Radio nan Gàidheal - tha gainnead dhan a' leithid air BBC Alba, agus tha a' Ghàidhlig a' fulang leis am beàrn a th'ann a dh'fhàg Gairm agus An Gàidheal Ùr. Càite am f...
by Cùl a’ Bhìogais
Sat Mar 02, 2013 4:04 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach
Replies: 14
Views: 4801

Re: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach

Ann an Libya, chanainn nach robh àite cho mòr aig na h-Ioslamaich - gu h-àraidh an coimeas ri muinntir Thunisia is na h-Èiphit. Ann am Mali, b'e Al-Qaeda dha-rìribh a bh'ann - mura robh a' Fhraing air càil a dhèanamh, bhiodh iad air smachd fhaighinn air Mali gu lèir, agus bhiodh Afghanistan eile (an...