Search found 8 matches

by Car Chugallach
Thu Feb 21, 2013 1:56 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Carson a tha sibh ag ionnsachadh Gaidhlig?
Replies: 9
Views: 6416

Carson a tha sibh ag ionnsachadh Gaidhlig?

Failte oirbh uile! :D Am faod mi faighneachd carson a tha sibh uile ag ionnsachadh Gaidhlig? Air mo shon fhein tha mise ag ionnsachadh a' chànain a bha aig mo shinn-seanairean. Cha d' ionnsaich mo pharantan no mo sheanairean facal sam bith de'n Ghaidhlig oir bha mo shinn-seanairen de'n bheachd gum b...
by Car Chugallach
Wed Feb 20, 2013 2:49 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Leabhraichean le Teipean?
Replies: 14
Views: 10249

Re: Leabhraichean le Teipean?

Tha Fasachadh An-Iochdmhor Ratharsair le Calum MacLeòid mar seo cuideachd ged nach eil CD leis. S'e leabhar glé mhath agus glé inntinneach a tha ann an leabhar seo. Tha Gàidhlig agus Beurla aghaidh ri aghaidh air na duilleagan agus tha a' chainnt gu math soilléir agus an sgeul glé inntinneach. Tha a...
by Car Chugallach
Wed Feb 20, 2013 2:17 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 225203

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Moran taing airson a' ceartachadh mo mhearachdan GunChleoch
Feumaidh mi a bhi nas cùramach 'nuair a tha mi a' sgriobhadh.

Many thanks for correcting my mistakes GunChleoch
I must be more careful when I am writing
by Car Chugallach
Sun Feb 17, 2013 3:16 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Leabhraichean le Teipean?
Replies: 14
Views: 10249

Re: Leabhraichean le Teipean?

Fo Sgail a Swastika le Domhnall Iain MacDhomhnaill (Leabhar ann an Gaidhlig agus Beurla agus da CDn) S e leabhar gle inntinneach agus a bharrachd air an leabhar cluinneadh tu an sgriobhadair fhein air na CDn. Tha an sgeulachd gle mhath agus gle fheumail airson luchd ionnsachaidh Under the Shadow of ...
by Car Chugallach
Sun Feb 17, 2013 2:57 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 345
Views: 167591

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Chan eil e cho dona ri sin an so ach aig an aon am chan eil gle mhath. 'S e baile beag, iomallach a tha ann an Ceann Loch Goibhle agus ged a bha Gaidhlig gle chumanta an so aig aon am chan eil duine eile an so a nis aig am bheil comas a bhi bruidhinn ann an Gaidhlig (Cho fads a tha fios agam)
by Car Chugallach
Fri Feb 15, 2013 11:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 225203

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha moran sneachda an so air diciadain agus bha e gle cunnartach air an rathad a mach as a' bhaile agam ach tionndaidh e gu uisge trom re na h-oidhche. Bha uisge trom an de agus tha beagan uisge an so an diugh cuideach. There was a lot of snow here on Wednesday and it was very dangerous on the road ...
by Car Chugallach
Fri Feb 15, 2013 11:09 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 345
Views: 167591

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Halo Is mise Martain MacUilleam agus tha mi a' fuireach ann an Ceann Loch Goibhle ann an Earra Gaidheal. Tha mi da fhichead bliadhna a dhaois agus tha mi air cosg corr is da bhliadhna ag ionnsachadh Gàidhlig gus an là an diugh. Gabh mo leisgeul ma tha mo Ghàidhlig beagan chugallach. Chan eil moran t...