Search found 35 matches

by Raghnaid NicGaraidh
Sun Jun 04, 2017 9:04 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: What Went Wrong?
Replies: 3
Views: 2701

What Went Wrong?

Recently I posted the following paragraph on Facebook: Tha mi ag iarraidh an cèist seo a chur bho chionn cùplan mìoson. Am faod sinn duilleag facebook air an Còisir a dheanamh? Along with this tr*nsl*t**n: I've been meaning to ask for a while, but could we make a facebook page for the Choir? Someone...
by Raghnaid NicGaraidh
Wed Mar 29, 2017 10:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig
Replies: 10
Views: 11577

Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig

If you can work out how to say 'total fire ban' in Gaelic, that would be an amusing thing to put in. "Casg-tèine dearbh", perhaps, but that doesn't fit the metre.
by Raghnaid NicGaraidh
Wed Mar 29, 2017 10:50 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig
Replies: 10
Views: 11577

Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig

Basically, I'd like each couplet to rhyme... "Teine de samhradh teth" - "fire of the hot summer", I think. Something like that. It's bushfire season, and it's really hot, that's basically what I was trying to say. "Madainn mhath/ fad' an lath' [/Nollaig, Nollaig Chridheil" - "good morning"/"all day ...
by Raghnaid NicGaraidh
Wed Mar 29, 2017 7:19 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig
Replies: 10
Views: 11577

Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig

Seo mise a-rithist! Tha mi ag eadartheangachadh òran Astràilianach na Nollaig. Seo na faclan ‘s a Bheurla: Sun gleam bright, Hearts are light, Merry, merry Christmas! Bells ring out, Children shout, Merry, merry, merry Christmas! Sheep in fold, Shine like gold, As the day is dawning; Riding by, Stoc...
by Raghnaid NicGaraidh
Tue Aug 30, 2016 10:29 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò à Dùn Èideann
Replies: 3
Views: 7308

Halò à Dùn Èideann

Mòran fàilte dhaibh a Raibeairt.

Seo droch ghòth: Dùn Èideann ann an Alba, no Dùn Èideann ann an Sealainn Nuadh?
by Raghnaid NicGaraidh
Wed Jun 01, 2016 1:12 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil-Gheamhraidh Nàiseanta - Bris Beinn, Astràilia
Replies: 1
Views: 6803

Sgoil-Gheamhraidh Nàiseanta - Bris Beinn, Astràilia

Bidh an Sgoil-Earraich Nàiseanta 2016 anns a' Gheamhradh am bliadhna (mar sin: Sgoil-Gheamhraidh Nàiseanta) agus bidh e aig deireadh na seachdaine 15-17 July anns a’ Bhris Beinn, Dùthaich nam Bannrighinn. Bidh sgoil glè mhath ann, le leasanan, òrain, agus cairdean ùr. ‘S e native speaker no fluent l...
by Raghnaid NicGaraidh
Mon May 09, 2016 3:03 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 282700

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha mi a' smaoineachadh gun robh sneachd ann an Glaschu ann an January, nach robh? I thought there was snow in Glasgow in January, wasn't there? Cha robh an t-samhradh ro teth, ach cha robh moran uisge ann geamhradh an-uiridh agus bha samhradh uabhasach tioram. Cha robh uisge gu leor againn airson n...
by Raghnaid NicGaraidh
Mon May 09, 2016 2:35 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 36439

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

‘S e oileanach a th’ annam. Tha mi ag ionnsachadh diadhachd (eòlas-Dhè) agus na cànanan Bioballach. I'm a student. I'm studying theology and Biblical languages. Ach tha mi a’ smaoineachadh gun ionnsaich mi teagasg an àth-bhliadhn’. But I think I will study teaching next year. ‘N uair a bha mise ann ...
by Raghnaid NicGaraidh
Mon May 09, 2016 2:21 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 67998

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Cò às a tha mi? Chan eil mi cinnteach... Rugadh mi ann an Àdalaidh, ann an Astràilia-a-Deas. Tha mo phàrantan às Alba agus bha sinn a’ fuireach ann an Gearasdan ‘n uair a bha mi òg (tha mi a’ smaoineachadh gun robh e Gearasdan, co-dhiùgh). Ach thogadh mi ann an Astràilia-a-Deas agus thòisich mi buns...
by Raghnaid NicGaraidh
Fri Mar 11, 2016 12:46 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò as Astràilia-a-Deas/ Hello from South Australia!
Replies: 24
Views: 18639

Re: Halò as Astràilia-a-Deas/ Hello from South Australia!

Cha d’ fhuair mi tòraidhean math an t-earrainn agus feumaidh mi an t-errainn a-rithist a’ dèanamh an ath-bhliadhna. ‘S ann brònach a tha mi. :gulach:
by Raghnaid NicGaraidh
Fri Dec 11, 2015 12:39 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig
Replies: 10
Views: 11577

Re: Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig

So, attempt the second: Tha a’ ghaoth a’ cuireadh ris an àil’; Tha a’ mholl ruadh air a’ bhail’; Tha sinn ag èisteachd ri gealbhonn; Agus tha feur nan achadh donn; Togaibh bhur guthan as àrd, èirigh! Seinnibh òran do Chrìosd an Rìgh! Tha na eòin liath fo na h-anainn; Tha sinn a’ snàmh anns an abhai...
by Raghnaid NicGaraidh
Fri Dec 11, 2015 12:19 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)
Replies: 8
Views: 9321

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Uill, chaidh mise dhan Sgoil anns a' chàr – dhraibh sinn deich uairean a’ Mheall Bùirn agus deich uairean dhachaidh! Ach bha an Sgoil glè glè glè mhath co-dhiugh! Cha robh an Sgoil cho mòr ri an Sgoil an-uiridh – cha robh ach fichead no còig-is-fichead daoine ann am bliadhn’. Ach an-uiridh bha h-uil...
by Raghnaid NicGaraidh
Sat Dec 05, 2015 11:12 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig
Replies: 10
Views: 11577

Òran Astràilianach na Nollaige anns a’ Ghàidhlig

Tha mi a’ deuchainneach an t-òran Astràilianach na Nollaig seo a eadar-theangachadh. Ach chan eil mi cinnteach mu dheidhinn a-nis. I’m trying to tr*nsl*t* this Australian Christmas carol, but I need a second (and third, and fourth…) opinion. Here it is so far. Does this make sense? Is it grammatical...
by Raghnaid NicGaraidh
Thu Nov 05, 2015 10:44 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hi! New beginner here
Replies: 8
Views: 4448

Re: Hi! New beginner here

Madainn mhath! Tha mise a' fuirich ann an Astrailia-a-Deas - chan eil e cho fada as Auckland! Bha mo sheanmhair as Dun Eideann (ach dh'fuirich ise anns an Alba) agus tha co-ogha agam anns an Eaglais-Criosda. Bidh an Sgoil-Naiseanta ann an 20-22mh November anns a Mheall Buirn, mur a bheil uidh agaibh...
by Raghnaid NicGaraidh
Thu Oct 15, 2015 10:04 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seachdain na Gàidhlig ann an Dùn Èideann 18-24.10.15
Replies: 1
Views: 5616

Re: Seachdain na Gàidhlig ann an Dùn Èideann 18-24.10.15

Tha mi an dochas... If only. Looks brilliant, but. Tha mi cinnteach gum bi seachdain uabhasach math ann.