Search found 192 matches

by iolair
Thu Jan 07, 2016 8:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha mi gad thuigsinn, a Ghun Chleoc. Tapadh leat. Ged a bha a grianach nuair a dh'fhàg mi an taigh sa mhadainn, tha e sgòthach an-dràsta. Agus tha e fuar a-rithist. 'S fheàrr leam an samhradh. I understand, GunChleoc. Thanks. Although it was sunny when I left the house this morning, it is cloudy now...
by iolair
Wed Jan 06, 2016 9:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Glè inntinneach gu dearbh, a Mhairc.
Bu choir dhomh "phrasal verbs" rannsachadh san fhaclair mus sgrìob mi iad anns na posts agam!

Very interesting indeed, Marc.
I should look up phrasal verbs in the dictionary before using them in my posts!
by iolair
Wed Jan 06, 2016 8:56 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tapadh leat, a Mhairc! Feumaidh mi aideachadh gur e "guess" a bha "coimhead suas". Agus mòran taing airson a' cheangail. Tha mi a' faicinn "rannsachadh facal san fhaclair". Thanks. Marc. I have to admit that "coimhead suas" was a guess. And thanks for the link. I see "look up a word in the dictionar...
by iolair
Wed Jan 06, 2016 6:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Choimhead mi suas "brass monkeys" a-raoir. Hah!
Bidh mi ag ionnsachadh rudeigin ùr gach latha!

I looked up "brass monkeys" last night. Hah!
I learn something new everyday!
by iolair
Tue Jan 05, 2016 11:18 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Cha chuala mi an abairt "brass monkeys" riamh! Bha e fuar an-seo an-diùgh, an latha as fhuaire sa gheamhradh seo. Ach ged a tha e fuar, tha an geamhradh air a bhith an ìre mhath tiorram thuige seo. I've never heard the phrase "brass monkeys". It was cold here today, the coldest day this winter. But ...
by iolair
Tue Jan 05, 2016 8:53 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cèist mu "leth"
Replies: 3
Views: 1941

Re: Cèist mu "leth"

Deagh smuain, ach gu mi-fhortanach chan eil mi ga lorg. Sgrìobh mi notaichean dhomhsa nuair a bha mi a' leughadh a' colbh agus chan eil mi a' lorg an seantans an-dràsta. Ach fhad 's a bha mi a' sireadh, chunnaic mi eisimpleir eile: "leth dhen ùine"! (le an dearbh sgrìobhadair). 'S dòcha gun robh "le...
by iolair
Mon Jan 04, 2016 5:20 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cèist mu "leth"
Replies: 3
Views: 1941

Cèist mu "leth"

Madainn mhath,

Leugh me seo an lath roimhe: "leth dhan ùine".

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e ciallachadh rudeigin mar "half (of) the time".

A bheil "dhan" ceart gu leòr as dèidh an fhacail "leth"? Carson nach do sgrìobh an t-ughdar "leth dhen ùine" (half of the time).

Mòran taing!
by iolair
Fri Aug 29, 2014 7:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha e brèagha an seo an-diugh faisg air Boston. Tha e soillear agus tiorram. Chan eil e ro theth. Bidh e feasgar air leth math airson BBQ. Tha mi a' smaoineachadh nach robh an Lunastal am bliadhna cho teth ri bliadhna àbhaisteach. It is beautiful here today near Boston. It is clear and dry. It is no...
by iolair
Mon Aug 18, 2014 7:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341949

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

"Dè tha am facal as fheàrr leat sa' Ghàidhlig? " Ceist inntinneach. 'S fior thoil leam i. Tha agam ri beachdachadh a-nis! Dè mu dheidhinn "samhradh", air sgath 's gun robh e doirbh dhomh a mhineachadh do mo bhean (aig nach eil Gàidhlig) carson a sgrìobhas thu "samhradh" airson "sowroo"! :D What is y...
by iolair
Wed Aug 13, 2014 2:34 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275609

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Madainn mhath, An deidh grunn laithean le aimsir mhath tha an t-uisge gu leòr ann an-diugh. Thathar gum bi na raithdean cunnartach ann an àitechean feasgar. Nuair a bha mi a' draibheadh dhan oifis, cha robh e cho dona. Good morning, After several days of good weather there is plenty of rain today. T...
by iolair
Thu Aug 07, 2014 3:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341949

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi a' leughadh Litir do Luchd-ionnsachaid sa mhadainn an-diugh. Dh'ionnsaich mi facal ùr: feòrag. Tha sin facal feumail dhomh, far a bheil mi a' fuireach, air sgath 's gu bheil am facal a' ciallachadh "squirrel" agus tha mòran de fheòrag ann timcheall air an taigh againne. I was reading Litir do...
by iolair
Wed Aug 06, 2014 7:18 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341949

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi aig an obair agam an_dràsta, ach tha mi a' beachdachadh air rud a leugh mi an-dè. Leugh mi sgeulachd anns an WHFP, agus dh'ionnsaich mi facal ùr, agus 's e sin "gànrachadh". Tha am facal a' ciallachadh "making dirty". Bha an t-ùghdar a' bruidhinn air stuth ceimigeach ann am biadh. Tha mi toil...
by iolair
Wed Aug 06, 2014 3:21 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341949

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Madainnn mhath a Choempa,
Tha thu ceart. Chan àbhaist dhomh a bhith ag èisteachd ri ceòl mar sin. Tha an mineachadh agad glè innntinneach, ge-tà!Good morning,
You are correct. I don't usually listen to music like that. Your explanation is very interesting, however!
by iolair
Tue Aug 05, 2014 7:09 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341949

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

A Choempa,

Mòran taing airson do fhreagairt! Tha sin glè inntinneach gi dearbh.
Ach chan eil mi eòlach air a' cheòl sna laithean seo gu mi-fhortanach.


Thanks for your answer! That is interesting indeed.
However I am not knowledgeable about current music unfortunately.
by iolair
Mon Aug 04, 2014 7:20 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341949

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

A Choempa,

A bheil thu a' seinn sa Ghàidhlig? Chan urrainn dhomhsa seinn idir!

Coempa,

Do you sing in Gaelic? I can't sing at all!