Search found 71 matches

by Fionnlagh
Wed Aug 19, 2009 9:12 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: New generation of Gaelic speakers
Replies: 69
Views: 16549

If the urban environment is not there at present then create one.

There is no lack of native Gaelic speakers in Glasgow, Edinburgh, Inverness, Oban, Fort William, Aberdeen, Cumbernauld, East Kilbride, Stirling, Perth, Leith, Livingston, Dingwall and many more places.
by Fionnlagh
Mon Aug 17, 2009 6:48 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo I'm new
Replies: 12
Views: 5442

There are many other things you will need to take into consideration and watch out for. If those around happen to use Tha at the beginning of most sentences then you can be certain they are still tr*nsl*t*ng and thinking in English while trying to construct Gaelic conversation. It is easy to avoid t...
by Fionnlagh
Mon Aug 17, 2009 5:56 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo I'm new
Replies: 12
Views: 5442

Hello Lewis, It is good to see that you are interested in learning Gaelic. Can I ask are you interested in learning to speak conversational Gaelic as native Gaelic speakers use it or as learners use Gaelic? Do you wish to use it as an everyday language with your family or is it the holiday videos va...
by Fionnlagh
Sat Jun 13, 2009 10:08 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Done and dusted? APC WHFP, 12.6.09
Replies: 9
Views: 1242

A Ghraisg Chi sinn cho mi-fhreagarrach sa tha modhanan ionnsachaidh aig na h-oilthighean agus seo le mion-chanan mar a Ghaidhlig a tha seargadh as, nuair nach eil iad a toirt oileanaich gu ire bruidhinn as deidh 4 bliadhna. De dha-riribh a tha seo ag innse dhuinn? Cosg airgiod gun fheum agus a di-mi...
by Fionnlagh
Fri Jun 12, 2009 1:31 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Done and dusted? APC WHFP, 12.6.09
Replies: 9
Views: 1242

Carson a bhitheadh duine sam bith ag iarraidh Gearmailtis troimh mheadhan na Gaidhlig seach Gearmailtis fhein?
by Fionnlagh
Wed Jun 10, 2009 9:09 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2753

'S math a rinn thu agus tha moladh mor a dhith ort. Ach mar a thubhairt mi se gle, gle bheag do pharantan a tha toirt a' Ghaidhlig seachad dhan cuid chloinne an Albainn. Agus mar a tha mi a nis a cluinntinn se gle bheag a tha deanamh an aon ni anns a' Chuimrigh agus ann an Eirinn mur a robh co dhui ...
by Fionnlagh
Mon Jun 08, 2009 5:54 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2753

Ma sheallas sinn gu laidir air leasachadh canan chi sinn gu bheil da roinn ann a bhitheas ri dol truaillidh gle thric agus s'iad sinn nach eil dealachadh air a dheanamh eadar eifeachd agus buanachd. Faodar aireamhan a thogail ameasg inbhich do luchd na Gaidhlig adh' ionnsuicheas na Gaidhlig ach a bh...
by Fionnlagh
Mon Jun 01, 2009 5:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2753

Seonaidh

De a tha thu fhein a deanamh airson a Ghaidhlig fhaighinn a-steach dhan na Sgoiltean ann am Fiobha?

Faodar ioma ceum a ghabhail an drasda fhein.
by Fionnlagh
Mon Jun 01, 2009 5:34 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Mion-chànain - sealladh Indiana - Indiana perspective
Replies: 7
Views: 1026

It is clear that the vast majority of older native Gaelic speakers feel completely outside the developments that are happening today as they are expected to participate in language learning which has little in common with adults who are unable to write their own language. The second part of this who...
by Fionnlagh
Mon May 25, 2009 12:51 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fionnglagh a' dol gu cnag na cùise?
Replies: 7
Views: 1267

Nach e bhitheadh fior mhath ma b'urrainn dhut cudtrom a chur air foghlam troimh mheadhon na Gaidhlig an ceann uidhe seo a ruighinn. Ach gu mi-fhortanach chan urrainn fius le Sgoiltean lan Gaidhlig an aite Aonadan, leis mar a bhitheas a chlann a bruidhinn na Bheurla nam measg fhein. Feumar freagairte...
by Fionnlagh
Thu May 21, 2009 4:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Cothroman Spors
Replies: 4
Views: 1050

Am bi gach Spors neo luth-chleas air a chumail gu tur as a Ghaidhlig neo am bi iad da-chananach neo le beagan Gaidhlig ach air an cuairteachadh leis a Bheurla.
by Fionnlagh
Thu May 21, 2009 9:35 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fionnglagh a' dol gu cnag na cùise?
Replies: 7
Views: 1267

'S mi tha duilich nach tainig duine sam bi air ais thaobh na chaidh a sgriobhadh a seo airson an deasbaid a thogail, leis mar a bhitheas an cuspair seo aig barr leasachadh na Gaidhlig thairis air na bliadhnachan tha romhainn. Chi sinn gach cuid ann an Eirinn agus anns a Chuimrigh nach eil iad air na...
by Fionnlagh
Thu Mar 26, 2009 9:05 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Litir de Ameireaca (uill, mu dheidhinn Hawaii)
Replies: 5
Views: 1288

How is it that it is so very difficult to understand that out of the whole Hawaiian population only 900 to 1200 people could speak the Hawaiian language fluently in 1982. Now the population of fluent Hawaiian speakers has gone up to between 9000 and 14,000 speakers. which is a major achievement. I d...
by Fionnlagh
Tue Mar 24, 2009 10:28 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Cursa TIP
Replies: 9
Views: 3527

Let me invite both Akerbeltz and Niall Beag to the TIP Course in Nairn from the 6th to 17th July for them to see for themselves how these courses work. Could anyone be fairer than that? Incidentally, I understand that a Total Immersion Spanish Course for learners is now taking place at Glasgow Unive...
by Fionnlagh
Wed Mar 18, 2009 5:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic students off to Scotland to practise what they’ve lea
Replies: 6
Views: 1250

Gabh mo leisgeul 's mise rinn a mhearachd.