Search found 36 matches

by Àdhamh Ó Broin
Tue Nov 26, 2013 12:50 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

Bha mi a' coimhead uaireigin air bhideo Youtube far an robh thu a' bruidhinn ri dithis bhoireannach ann an Eurabol an tac an teine. Bha siud math. A rèir dhòmhsa co-dhiù, bha am blas cho coltach ri blas mo sheana-phàrantan a bhuineadh do Ratha, Dùthaich MhicAoidh, ged a tha Eurabol astar math air f...
by Àdhamh Ó Broin
Fri Nov 22, 2013 6:13 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

Niall's definition of "native speaker" is this I guess [*from thefreedictionary.com]: native speaker a person who has spoken a particular language ever since he was able to speak at all. In the case of Gaelic, some people we think of as Gaels would not be classed as native speakers, using the defin...
by Àdhamh Ó Broin
Fri Nov 22, 2013 6:07 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

True. You didn't say "native", you said "more native than..." and I didn't catch the rest of it because there was a lot of people talking at the time. I was kind of stunned by that When did I say that? This is what I said: "I speak it to the same ability as most native speakers I've met with the ex...
by Àdhamh Ó Broin
Thu Nov 21, 2013 1:15 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

Of course not. I am a native speaker of English, because I have been hearing it since birth (and some would say before that) and speaking it since my first word. And crucially I learned it from exposure to native speakers who had learned it in turn from exposure to native speakers. OK, so I didn't ...
by Àdhamh Ó Broin
Wed Nov 20, 2013 12:14 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Pronunciation of letter I/i
Replies: 7
Views: 2309

Re: Pronunciation of letter I/i

Tha 'i' ann an tir mór Arra-Gháidheil air fad air fhuaimneachamh /ee/ fios /fis/ sin /ʃin/ mise /miʃə/ Tha mi am beachd nach ann mar sin a tha e an Éireann glé cheart, ach an Arra-Gháidheal air fad 's Sgìreachd Pheàirt cha chreib mi cuideachd, their sinne /ee/ Gu dearbh, tha mo nighean bitheanta feò...
by Àdhamh Ó Broin
Wed Nov 20, 2013 12:01 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

A ghràidh, na gabh thusa dragh! Tha a' Ghàidhlig a th' aig a' chuid as motha de dh'oileanaich às an t-Sabhail Mhór truagh air fad ;)
by Àdhamh Ó Broin
Tue Nov 19, 2013 8:22 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

After you've got a hold of basic conversational Gaelic, stop thinking of yourself as 'a learner'; think of yourself as a fledgeling Gaelic speaker . If you spend the whole time thinking of yourself as a learner, it can be difficult to ever leave that mindset. There is no-one, as the cliché goes, wh...
by Àdhamh Ó Broin
Sun Jan 01, 2012 11:55 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 54857

Re: Top tips for new Gaelic learners?

Without any shadow of a doubt, the key is to keep a keen eye on what you know, not what you don't know. It's so easy to stare blankly into the vastness of the language and think that you'll never get it. But it is eminently possible. Just look at the people above here who have all learned to fluency...
by Àdhamh Ó Broin
Sat May 23, 2009 11:46 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceòl 's Craic 30mh An Cèitean....
Replies: 1
Views: 658

Ceòl 's Craic 30mh An Cèitean....

Bidh an oidhche againn ann an Glaschu a' dol air doigh a-rithist, am mios seo le: Leabhar 's Craic: Tormod Caimbeul agus Catriona Lexy Caimbeul Ceòl: Na Caimbeulaich agus Còmhlan-cèilidh 'Haudyerlugs'.... C.C.A. Sraid Sauchiehall Meadhan a' bhaile Glaschu 19:00 gu anmoch.... £8/£5 (agus £5 cuideachd...
by Àdhamh Ó Broin
Mon Apr 27, 2009 11:23 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: April 09 Ceòl 's Craic - Mary Jane Lamond + Brendan Campbell
Replies: 1
Views: 801

Abair gu robh e sàmhach! Ach snog mar as abhaist a' faighinn an cothrom beagan Gàidhlig a bhruidhinn!
by Àdhamh Ó Broin
Tue Feb 10, 2009 10:31 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC - cor na Gàidhlig aca a' faighinn dubh càineadh!
Replies: 19
Views: 3329

I agree with Murdo Macleod completely Tha mi ag aontachadh leis cuideachd. Ma dh' iarras tu Beurla, bruidhinn Beurla, chan eil cail riatanach ri fhaotainn bho toirt gnaiths-cainnt Sasannach a-staigh na Gàidhlig. Feumaidh Gàidhlig a bhith doigh tro bheil sinn a' bruidhinn mun rudan Albannach, doigh ...
by Àdhamh Ó Broin
Mon Jan 19, 2009 12:15 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 26285

adhamh-o-broin

Cha bhi mi ga chleachdadh gu tric, ach airson Gàidhlig a bhruidhinn, 's docha gun atharraich sin!
by Àdhamh Ó Broin
Sun Jan 18, 2009 11:28 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Dwelly air loidhne..Toradh sàr ghaisgich..Dwelly air loidhne
Replies: 20
Views: 4202

math dha-riribh a charaid! Bidh cuine agad ceart gu leòr gu robh mi aig an taigh agad a' gearran mun dè cho gann a bha fiosrachadh air Gàidhlig Gallaibh! Bha mi air a bhith toiseachadh a' dol tron leabhar gu lèir, facal air fhacal airson rudan gallabhach!!! Ach rinn thusa 's do charaid an gnothach a...
by Àdhamh Ó Broin
Sat Jan 17, 2009 9:46 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Dwelly air loidhne..Toradh sàr ghaisgich..Dwelly air loidhne
Replies: 20
Views: 4202

Gallaibh!!!!!!!!!!

Tha seo direach miorbhaileach!!! Mìcheal còir! 's e seòrsa obair as fheàrr a th' ann gu dearbh! Cait am bithinn gun obair seo? mu dheireadh thall, tha uinneag agam air ais dhan Ghallaibh agus an doigh-labhairt a bh' aig mo chuideachdsa! Chan eil smuain aig duine idir dè tha seo a' ciallachadh dhomh!...
by Àdhamh Ó Broin
Mon Jan 05, 2009 9:01 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 150399

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

'S mise GunChleoc agus tha mi às a Ghearmailt. Thòisich mi air ionnsachadh Gàidhlig deireadh 2005 :D I am GunChleoc and I'm from Germany. I started learning Gaelic at the end of 2005. Duilich, ach thàinig sin air m'aire! Thoisich mise Gàidhlig ionnsachadh aig an aon àm. Thoisich mo bhean 's mo char...