Search found 57 matches

by Fear Gallta
Fri Feb 22, 2008 4:33 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275552

Tha i gu math garbh ann an taobh siar na h-Alba an-diugh.
It's fairly wild in the west of Scotland today.
by Fear Gallta
Thu Jan 31, 2008 2:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275552

Tha i a' cur sneachda an-dràsda.
It's snowing right now.
by Fear Gallta
Mon Jan 21, 2008 8:09 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275552

Neas Olc wrote:
Any snow over there in Scotland?
Tha an sneachda air na beanntan. Ach chan eil sgeul air far a bheil mi-fhin air a' Ghalltachd.

There's snow on the mountains, but none where i am in the Lowlands.
by Fear Gallta
Sun Jan 20, 2008 8:15 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: An t-òran as fheàrr leibh?
Replies: 33
Views: 14271

Chan eil mi uabhasach measail air Status Quo, ach 's toil leam "You're in the army now" feumaidh mi aideachadh
by Fear Gallta
Sun Jan 20, 2008 8:03 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275552

Tha i air a bhith uabhasach fluich o chionn ghoirid. Ach tha i tioram an-diugh.
It's been very wet lately, but it's dry today.
by Fear Gallta
Tue Dec 18, 2007 8:22 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341846

Am bi bùth sam bith sàmhach aig an àm seo dhen bhliadhna? :lol:
Is any shop quiet at this time of year?

Ma bhios, cuiribh fios thugam-sa cà' bheil e! :priob:
by Fear Gallta
Tue Dec 11, 2007 1:00 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Celtic Connections 2008
Replies: 3
Views: 3044

Tha mi airson Moving Hearts fhaicinn aig Talla-ciùil Rìoghail Ghlaschu.
by Fear Gallta
Sun Dec 09, 2007 12:11 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275552

Bha i a' cur an t-sneachda an-seo an-dè. Ach cha do mhair e fada idir agus rinn e turadh gu math luath.
It was snowing here yesterday, but it didn't last and dried up fairly quick.
by Fear Gallta
Sun Dec 09, 2007 8:36 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Ciamar a tha sibh uile ag ionnsachadh
Replies: 30
Views: 10954

Uill Fheair Gallta, Bi mi a'fuireach ann an Eirinn Faoilleach!
Glè mhath, dè 'm bad de Eirinn?
by Fear Gallta
Fri Dec 07, 2007 9:18 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Ciamar a tha sibh uile ag ionnsachadh
Replies: 30
Views: 10954

Cait' a bheil thu ga choimhead? Oh.. tha thu 'san Alba nach eil?
Tha, tha sin ceart a charaid. 's ann à Alba a tha mi.
by Fear Gallta
Fri Dec 07, 2007 11:01 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Ciamar a tha sibh uile ag ionnsachadh
Replies: 30
Views: 10954

Tha mi-fhin ag ionnsachadh na cànain le leabhraichean mar TY Gaelic, Facal air an fhacal is Leabhar nan Litrichean còmhla ris an DVD. Bidh mi cuideachd ag èisteachd ris an rèidio no a' coimhead Tbh air oidhche Ardaoin. Agus tha agam ri ràdh gur e goireas air leth a th' ann anns an Eadar-lion cuideac...
by Fear Gallta
Fri Nov 30, 2007 12:00 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: TBh - Gaelic Digital Service
Replies: 39
Views: 10979

Seo na sgrìobh mi - 'sa Ghàidhlig :spors: A chàirdean, ged nach e Albannach a th’ annamsa, is dòcha gum bi na beachdan agam feumail dhuibh. Thòisich mi nam Ghàidhlig ionnsachadh dà bhliadhna air ais. Tha mi a’ fuireach fad air falbh, agus mar sin chan eil cothrom ann dhomhsa airson dol a chlasaiche...
by Fear Gallta
Mon Nov 26, 2007 8:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275552

Bha i sgòthach an-diugh le corra fhras an-dràsda 's a-rithist.
It was cloudy today with an occasional shower now & again
by Fear Gallta
Mon Nov 19, 2007 9:05 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: hallo, 'S mise sarah please tell me you can understand this
Replies: 7
Views: 4844

Cha bhi thu nad aonar - You won't be alone
Chan eil thu nad aonar - You aren't alone


Co-dhiù, Fàilte bhlàth bhuamsa cuideachd.
by Fear Gallta
Sat Nov 17, 2007 11:37 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341846

chunnaic mi iad air Tbh a-raoir, còmhla ri Jackie Bird a' dannsadh! Bha Arm an Tartain ann an deagh shunnd cuideachd. Tha mi 'n dòchas gu bi iad fhathast air an dòigh a-nochd. :D I saw them on tv last night together with Jackie Bird dancing! The tartan army were in a good mood too. Hope they're stil...