Search found 642 matches

by An Gobaire
Tue Dec 11, 2018 3:51 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: uamhraidh (fearful / gloomy)
Replies: 1
Views: 511

uamhraidh (fearful / gloomy)

"àite uamhraidh" sounds fine for "a gloomy fearful place" as far as I can tell - though I am aware of examples using "aognaidh" for gloomy, rather than "uamhraidh". I think it would work fine for a collocation like: "àite uamhraidh, uaigneach"* As Dw...
by An Gobaire
Wed Sep 12, 2018 6:02 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Are we allowed to talk about swear words?
Replies: 4
Views: 247

Are we allowed to talk about swear words?

It's probably

Tòrr caca.

A load of shite.
by An Gobaire
Sat Jun 23, 2018 9:33 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Faclan Fada
Replies: 7
Views: 1226

Faclan Fada

A bheil faclan fillte no ainmean-àite air an ceadachadh?
by An Gobaire
Fri Oct 13, 2017 10:33 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 15541

Faclan neònach

Gealbhan

Facal earra-gháidheal air “teine”.

Gealbhonn - sin an t-eun
by An Gobaire
Sat Sep 30, 2017 2:32 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: stall - location, position, site
Replies: 3
Views: 749

stall - location, position, site

Bha mi ag èisteachd ri mòran chlàran gu cabhagach air an trèan, mar sin, cha do ghlèidh mi tiotal a' chlàir 'nam chuimhne. Ach, tha cuimhn' a'm air na thuirt e mu "stall an àite".

"thill iad sa chàr gu 'stall an àite' sam (air neo "far am") faca i (no e) an solas"
by An Gobaire
Sun Sep 24, 2017 10:34 am
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: stall - location, position, site
Replies: 3
Views: 749

stall - location, position, site

STALL - Ged a tha faclan coltach ri seo 'nan cruth is litreachadh, chan eil na faclairean a' toirt eisimpleirean den chiall as cumanta a tha air an fhacal STALL . Ann an leabhar Sheonaidh Ailig nach maireann, "Steall à Iomadh Lòn", bidh am facal seo a' nochdadh grunn thriopan. Tha e air a...
by An Gobaire
Sun Sep 24, 2017 10:08 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Taboo or??
Replies: 19
Views: 7684

Taboo or??

It would be more common among native Gaels to put it in a sort of vocative case.
It would also be more common to hear it after a mistake is made. E.g. a singer fluffing their lines or something like that.

"A chaca!"
by An Gobaire
Sat Sep 23, 2017 5:26 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Cupa cofaidh air mo bhois
Replies: 1
Views: 856

Cupa cofaidh air mo bhois

An robh cabhag ort a-riamh, ach thu gus tiachadh leis a' phathadh aig an aon àm? Have you ever been in a hurry, but dying of thirst at the same time? No, dh'fhaoidte gun robh thu air do chois tràth sa mhadainn, agus dh'fhàg thu an taigh gun srùbag a ghabhail idir. Or, perhaps you were up early in th...
by An Gobaire
Mon Aug 21, 2017 11:18 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling a surname in Gaelic?
Replies: 8
Views: 1028

Spelling a surname in Gaelic?

Any name can have a Gaelic pronunciation as much as it can an English pronunciation. Do names always have to mean somthing? No. A bheil mi coma co-dhiù? Tha.
by An Gobaire
Mon Aug 21, 2017 10:44 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling a surname in Gaelic?
Replies: 8
Views: 1028

Spelling a surname in Gaelic?

Fearghasdan doesn't mean 'anything' to a native speaker who doesn't know that it comes from ..'son. But it's a well-established Gaelic name.
by An Gobaire
Sun Aug 13, 2017 9:23 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling a surname in Gaelic?
Replies: 8
Views: 1028

Spelling a surname in Gaelic?

Many surnames now considered Gaelic names were not Gaelic originally. MacLeòid was not a Gaelic name, until the Gaelicisation of the Norse settlers. Neither of course were all the Norman origin names such as the Siosalaich, Frisealaich, Moirich, Fearghasdanaich, Moireasdanaich, Stiùbhartaich and so ...
by An Gobaire
Tue Jul 25, 2017 1:48 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: 'S mise YùKa agus tha mi às an t-Seapan
Replies: 3
Views: 870

'S mise YùKa agus tha mi às an t-Seapan

Fàilt' ort, Yùka.
by An Gobaire
Mon May 29, 2017 5:29 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Taboo or??
Replies: 19
Views: 7684

Taboo or??

a chaca, in the vocative case, yes.
by An Gobaire
Sun Apr 02, 2017 2:31 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Lenition of personal names
Replies: 21
Views: 2975

Lenition of personal names

cat Mhurchaidh - yes
cat Mòraig - yes

cat Mhòraig - no

feminine personal names are not lenited in the possessive.