Search found 13 matches

by taic
Sat Oct 17, 2020 7:10 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Genitive - lenition wthout article
Replies: 7
Views: 2995

Re: Genitive - lenition wthout article

In the noun-noun compounds mentioned you have a break from normal word order. The second noun would conventionally be in the genitive, e.g. : beinn fhraoiche > fraoch-bheinn ; cleas lùtha > lùth-chleas This is analogous to adjective-noun compounds : beinn mhòr > mòr-bheinn In both cases the second e...
by taic
Tue Aug 18, 2020 12:42 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: bhitheas vs bhios and bithidh vs bidh
Replies: 29
Views: 33348

Re: bhitheas vs bhios and bithidh vs bidh

Cluinnear gu tric an cruth giorraichte: anns am bi > sam bi Gheibhear cuideachd e le na tràthan eile: anns a bheil > sa bheil; anns an robh > san robh; anns am biodh > sam biodh Chan fhaicear tric e ann an sgrìobhadh foirmeil The shortened form is frequently heard : anns am bi > sam bi It can also ...
by taic
Thu Apr 26, 2018 8:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Conditional tense - 'am bitheadh?' vs 'am bithinn'/'am biodh?'/'am biomaid?', what's the difference?
Replies: 8
Views: 6889

Conditional tense - 'am bitheadh?' vs 'am bithinn'/'am biodh?'/'am biomaid?', what's the difference?

Bhitheadh / Am bitheadh? are considered emphatic forms of the more commonly used Bhiodh/Am biodh? Whichever you choose to use, these are used by second and third persons singular and plural: Bhiodh tu, Bhiodh e/i, Bhiodh sibh, Bhiodh iad. Unlike other tenses, we still have synthetic forms for the fi...
by taic
Sun Apr 15, 2018 11:02 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 17791

Access to taic.me.uk website for learners?

Air sgàth 's gum feumar a-nis facal-faire a chleachdadh, tha mi a' moladh gun cleachdar an làrach thèarainte air : https:// an àite http://

Tha mi an-dràsta ri a sgioblachadh (is a leudachadh - uill a' lìonadh bheàrn) agus a' toirt sùil ùr air cuid de na mìneachaidhean gràmair.
by taic
Sat Feb 10, 2018 10:19 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 17791

Access to taic.me.uk website for learners?

Taing airson an fhiosrachaidh. Cha robh mi eòlach air 'robots.txt'. Cha robh fhiosam gun robh a leithid ann.
Ach , an-dràsta tha mi ri sgioblachadh na làraich agus an dùil a dìon fo fhaclan-faire.
by taic
Mon Feb 05, 2018 8:12 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 17791

Access to taic.me.uk website for learners?

Tha mi a' dol leat 's gur e rud mìorbhailteach feumail a tha ann an tasglann. Bheir mi sùil eile air feuch nach e dearmad agam fhìn a tha ann nach do mhothaich mi aithneachadh do dh'ùghdar. Chan e gu bheil e a' cur dragh orm gu bheil lethbhreac dhen làraich ann. 'S e an rud, a bharrachd air faidhlic...
by taic
Mon Feb 05, 2018 2:37 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 17791

Access to taic.me.uk website for learners?

Dhan fheadhainn nach eil cho fileanta - To those not so fluent: Taic website is changing - mostly structure and some limited content. I will probably be a week or two trying out various changes. In the meantime if you are really desperate to access then use: username: protected1 password: !deifir3JA...
by taic
Mon Feb 05, 2018 2:22 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 17791

Access to taic.me.uk website for learners?

Is inntinneach fhaicinn an uiread de dh'ùidh am measg luchd-ionnsachaidh a dh'adhbharaich call na làraich agam fiùs às dèidh aon là. Tha mi ag obair oirre an-dràsta agus an dùil gum bi i air a sgioblachadh an ceann seachdain no dhà. Ma tha cruaidh-fheum aig duine a bhith oirre fhad 's a tha mi ri h-...
by taic
Thu May 17, 2012 8:06 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: TAIC #6 Question
Replies: 3
Views: 2659

Re: TAIC #6 Question

Tha fhios agam gu bheil dearmad an siud 's an seo fhathast. Taing don luchd-chleachdaidh gheur-shùileach a tha gan comharrachadh dhomh.

I know there are still some typos. Thanks to those eagle-eyed users who point them out to me.

Taic
by taic
Sat Nov 05, 2011 2:32 pm
Forum: Bathar-bog sa Ghàidhlig / Gaelic language software
Topic: Microsoft Gaelic 'clip' - too little too late?
Replies: 4
Views: 11523

Re: Microsoft Gaelic 'clip' - too little too late?

Chuir mi am prògram seo dhan t-sitig cho luath 's a mhothaich mi dà mhearachd litreachaidh anns an eadar-theangachadh.
by taic
Wed Nov 02, 2011 11:47 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: New Gaelic qualifications launched by SQA at the Mod
Replies: 21
Views: 7822

Re: New Gaelic qualifications launched by SQA at the Mod

¡Agus seo mise a' smaointinn gun deach a chur às dha mu thràth!
by taic
Wed Aug 03, 2011 7:08 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Query about Prepositions
Replies: 10
Views: 2921

Re: Query about Prepositions

Taing dhuibh airson comharrachadh sin dhomh. Chì mi anns na leasain tràth nach eil an seagh 'to' cho soilleir. Thanks for pointing this out. I can see from earlier lessons that the meaning 'to' is not clear. Tha mi 'n dòchas gun tuigear fiamh an fhacail à leasain eile: Later lessons delve wee bit de...
by taic
Tue Jan 11, 2011 9:46 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A bheil?, Am bheil and Eil?
Replies: 11
Views: 3555

Re: A bheil?, Am bheil and Eil?

A bheil? is the standard written form.
In spoken language Eil? is not an uncommon contracted form.
I've only ever heard Am beil? in Lewis and with strong eclipsis where it sounds as A meil?