Search found 24 matches

by Magali
Sat May 14, 2011 2:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 265650

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Feasgar math! Bha mi ag obair gus meadhan-latha an diugh agus an dèidh, bha cùrsa na Gàidhlig agam. Agus nuair a bha e ùllamh, dh'ith mi lem dhuine aig taigh-bìdh. Bha sinn a dh'ithe "hamburger" ach b' e am fear as fhèarr. Good afternoon! Today, i was working until midday, and after i had a Gaelic c...
by Magali
Sat May 07, 2011 12:02 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 28786

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Tha mi a'dol leat! Chan e muc a th'annam! Tha mise fortanach, nach eil? Dh'ith sinn anns an taigh-dhealbh. Chi sinn air am film Thorr. Coisichidh e ann deich mionaidean. I agree with you. I am not a pig. Am not lucky? We ate in the cinéma. We Will see the movie Thorr! It Will be Begin in 10 minutes.
by Magali
Fri May 06, 2011 11:52 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 69253

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Tapadh leat agus tha e deich gu ochd uairean feasgar.

Thank you, and it is 6h50 pm
by Magali
Fri May 06, 2011 8:03 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 212984

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha e nas fheàrr an diugh. Tha latha breagha ann agus tha a grian a'dèarrsadh.

It's better today, it's a beautiful day an the sun is shining
by Magali
Fri May 06, 2011 7:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 265650

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Glé innteannach, tha gu dearbh! Tapadh leat.

Very interesting, indeed! Thank you
by Magali
Thu May 05, 2011 11:49 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 69253

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Chan eil, dhùisg orm aig cairteal gu sia uairean a h-uile latha na seachdainne ach deireadh na seachdainn.

No, i woke up at 5h45 every day except the week end!
by Magali
Thu May 05, 2011 11:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 212984

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Nach buidhe dhut! Tha uisge ann an-seo mar as àbhaist!

Lucky you! It's raining here as usual!
by Magali
Thu May 05, 2011 11:38 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 28786

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Dh'ith mi biadh lapanach cuideachd, chaidh sinn ann taigh-bìdh aig meadhan latha. Dh'ith mi cus mar muc. Chan eil mòran acrais orm a-nis.

I ate japanese food too. We went in a restaurant at midday. I ate too much like a pig. I am not much hungry now.

Tapadh leat!
by Magali
Wed May 04, 2011 11:48 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 69253

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Tha e cairteal gu seachd uairean sa mhadainn.

6h45 am
by Magali
Wed May 04, 2011 11:38 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 265650

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi an dòchas gum tig cuideachd. 's e an aon rud ann diugh na bha an dé.

I hope so also. It's the same thing today than yesterday.
by Magali
Wed May 04, 2011 12:40 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 28786

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Tapadh leat! Cha do dh'ith cus a-nochd, cha robh mòran an t-acras orm. 's dòcha gum bidh ag ithe nas anmoiche! Thanks! I didn't eat too much tonight, i wasn't very hungry! Maybe, i'll eat later. Merci! Je n'ai pas beaucoup mangé ce soir. Je n'avais pas très faim. Peut-être, je mangerai plus tard
by Magali
Wed May 04, 2011 12:27 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 69253

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Tha e dà air fhichead mionaidean an dèidh seachd uairean feasgar
by Magali
Wed May 04, 2011 12:18 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 265650

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha gu dearbh!

Tha uisge ann an diugh. Cait a bheil an t-earrach?

Il pleut aujourd'hui. Où est le printemps?

It's raining today. Where is sprint?
by Magali
Tue May 03, 2011 2:27 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 28786

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Chan eil an t-acras orm an dràsda!

Dh'ithe mi mu thràth! Dh'ithe mi buntata le uain!

I'm not hungry just now. I are potatoes and lamb.