Search found 17 matches

by Susy
Mon Apr 01, 2013 3:26 am
Forum: Geamannan
Topic: An Crochadair
Replies: 7
Views: 7813

Re: Geama: An Crochadair

Tha mi ag aontachadh leat, ´s e geama feumail is snog a th´ann ged a mhothaich mi sa bhad gu bheil tòrr fhaclan a dhìth orm fhathast.
Is dòcha gum bu chòir dhomh a chluich nas trice. :P
by Susy
Thu Jun 14, 2012 1:21 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262058

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a’ leughadh leabhair an-dràsta. ´S e „An claigeann aig damien hirst“ an t-ainm a th´air. I´m just reading a book. It´s called "The skull of Damien Hirst." Ich lese gerade ein Buch. Es heißt „Der Schädel von Damien Hirst.“ ( Tha fios agam nach fheumsa mi a' ghinideach a chleachdadh) ´S e fìor ...
by Susy
Tue May 29, 2012 3:06 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 44791

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Carson a chanas e an seo: „ pàircean b rèagha“? Tha am facal na shuide san iolra, ach tha e boireann cuideachd, nach eil ? Chan eil mi ga thuigsinn. Why does it mean here: "pàircean b rèagha"? The word is plural, but it´s also female, or not? I don´t understand it. Warum heißt es hier: „pàircean b r...
by Susy
Tue May 22, 2012 4:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 44791

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Tha mi a´fuireach agus tha mi ag obair ann am Frankfurt. I live and I work in Frankfurt.[ Ich wohne und ich arbeite in Frankfurt. Tha iomadh seann taigh, taighean-tasgaidh inntinneach, pàircean bhrèagha is cultar, msaa an seo. Here are many old buildings, interesting museums, beautiful parks and cul...
by Susy
Sat May 19, 2012 5:54 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262058

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Agus mi fhìn, tha an t-eagal orm, oir thuit mo mhac an staidhir a-nuas agus tha mi dhen bheachd gun robh a chnàimh ( dhan mhàs :roll: ) briste. Tha fios agam nach urrain dhuinn dèanamh idir, ach is beag orm sin gu dearbh. :gulach: And myself ? I'm scared because my son has fallen down the stairs and...
by Susy
Fri May 18, 2012 12:36 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262058

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

I think you should actually write: an leabhar agam. It´s your property, but your book isn´t connected to the rest of your body. :priob:
Is that correct ?
Tìoraidh
Susy
by Susy
Tue May 15, 2012 1:33 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262058

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi uabhasach trang an t-seachdain sa chaidh. Ich war schrecklich beschäftigt in der vergangenen Woche. I was terribly busy in the last week. ´S e sin as adhbhar gun do dh´feith an sgudal rium an-diugh. Das ist der Grund, warum der Müll heute auf mich wartete. That´s why the waste was waiting for...
by Susy
Sun May 13, 2012 1:01 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 24098

Re: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Good idea! :D Thank you for your detailed comment. I´ll be waiting, what others say. Of course, Gaelic is the most important thing, if we write. My idea : I post and write in three languages and write the English and German text very small. I write so small, that no large text results. Then all will...
by Susy
Sat May 12, 2012 2:20 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 24098

Re: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

´S e neach-lagha a th´annam. I´m a lawyer. Tha mi ag obair aig banca. I work at a bank. Nach urrain dhuibh na fiachan agaibh a phàigheadh ? You can´t pay your debts? Is truagh sin, ach an uair sin, tòisichidh an obair agam. It's sad, but then starts my work. Feumaidh mi an càr, an taigh, a´chompanai...
by Susy
Fri May 11, 2012 1:38 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 41206

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Uill, an uair sin tha mi airson a thòiseachadh leis a´mhìneachadh. Well, then I would start with the interpretation. ´S aithne dhomh an òran, ach chan eil mi eòlach air anns na ceòladairean gu math. I know the song, but I don´t know the musicians well. ´S e òran brèagha, ach truagh cuideachd, a th´a...
by Susy
Thu May 10, 2012 12:51 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 41206

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Seadh! Tha sin ceart. :priob: Bha mi a´ciallachadh an òrain. Bidh mi ag èisteachd ri „Canan nan Gàidheal“.
Yeah! That´s right. I meant the song. I ´ll listen to „Canan nan Gàidheal“.
by Susy
Wed May 09, 2012 2:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 36780

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Is toil leam a bhith a´dannsadh ( I like to dance ). Is toil leam an fhìdeag agam ( I like my flute ). Is toil leam am biadh Gearmailtis, ach is fhèarr leam am biadh Eadailtis ( I like German food, but I prefer Italian food ). Nuair a dh´ith mi am biadh blasta, is beag orm an sgèile agam. Chan urrai...
by Susy
Mon May 07, 2012 11:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262058

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a´faighinn cadal gu leòr.
I get enough sleep.
Tha mi nam chadal còig uairean san oidche.
I sleep at night five hours.
´S math dh´fhaoidte gur is mise neònachas. :roll:
Maybe, I´m an strange bird (curiosity).
An tusa cailleach-oidche ? Nach tu ?
Are you a night owl ? No ?

Tìoraidh
Susy
by Susy
Mon May 07, 2012 1:05 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 41206

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

A bheil sibh a´bruidhinn ri Alba fhathast?
Talk you still about Alba?

Dè mu dheidhinn rudeigin eile ? :priob:
What about something else?

Tìoraidh
Susy
by Susy
Mon May 07, 2012 12:38 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262058

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Uill, mar as àbhaist ionnsaichidh mi Gaìdhlig eadar dà uair is ceithir uairean sa mhadainn. :roll: Well, usually I learn Gaelic between two and four o´clock in the morning. Barrachd air sin, tha mi ag èisteachd ri „The Band from Rockall“ an-dràsta. Is toil leamsa gù mor, ged a tha iad nas sèimhe na ...