Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Wed May 13, 2009 11:40 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Sin mi fhìn
Replies: 11
Views: 2395

Fàilte ort. Ged nach eil ach facal no dhà Ghearmailtis agam, tha an eadar-dhealachadh follaiseach nuair a cluinneas mi riutha. Chan eil fhios agam air an t-ainm. Eilbheis, 's docha ? A bheil an cùrsa gu math ? Tha mi a smaoineachadh air an-dràsda. Welcome. Though I have only a couple of words of Ger...
by AlasdairBochd
Sat May 02, 2009 11:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Phonetics
Replies: 4
Views: 1027

Saoilidh mi nach eil fuaimneachadh air an litir "i". Tha e ann direach airson am fuaimneachadh ceart air an litir "d".

I think that the letter "i" is not pronounced. It is there just for the correct pronunciation of the letter "d".

'S e sin, Seònaid = Shaw-natch.
by AlasdairBochd
Fri May 01, 2009 2:34 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Future tense
Replies: 4
Views: 2208

People often mistakenly call the Welsh language Gaelic. They are two quite separate languages, from different branches of the Celtic language tree and are not mutually intelligible. This is a Scottish Gaelic (Gàidhlig) language board and so unless someone here has any Welsh (Cymraeg) we can't help....
by AlasdairBochd
Thu Apr 30, 2009 3:57 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: carson a tha tbh gàidhlig cho dona
Replies: 16
Views: 5745

Tha sibh glè fhortanach prògraman Gàidhlig sam bi fhaighinn. Chan eil cail sam bi againn ann a sheo, ach cuid a chuir le daoine caoimhneil ann an Youtube. Bu mhath na prògraman a chunnaic mi. Tha mi an dòchas gum bi tuilleadh ann an Youtube cho luath 's a tha urrainn dhaibh. You're very fortunate to...
by AlasdairBochd
Sun Apr 26, 2009 10:54 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1124
Views: 160220

Tha sneachd a tuiteam 'sna Bheanntan Sneachda 400 Km iar deas bhuinn. Tha sin tràth am bliadhna.

Snow is falling in the Snowy Mountains 400 Km south west from us. It's early this year.
by AlasdairBochd
Fri Apr 24, 2009 10:11 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ma + future
Replies: 12
Views: 1916

Update
Bhon làrach-lìn Taic
"The relative future verb only exists for verbs which form their Future Tense in a regular manner."
Tha "ma nì mi" ceart ma-thà. Chuala mi "ma dhèanas" gu tric, ach tha e coltach gun chuala mi sin às na beòil luchd-ionnsachaidh mar mi-fhìn. :)
by AlasdairBochd
Fri Apr 24, 2009 9:52 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ma + future
Replies: 12
Views: 1916

Canainn-sa "ma dhèanas mi na mearachdan" air "if I make mistakes". Cha chuala mi "ma nì mi" a-riamh, ach tha e anns am Faclair aig Neil MacAlpine air an duilleag fhosglaidh xxx gu fior.
by AlasdairBochd
Fri Apr 24, 2009 11:57 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò
Replies: 15
Views: 3481

Mòran taing airson a'ceartachadh *Alasdair* ('S e ainm snog a th'ann ri taobh) . Tha mo leisg follaiseach :D
by AlasdairBochd
Fri Apr 24, 2009 11:01 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?
Replies: 25
Views: 4504

Seo duilleag eile bhon leabhar Gnàthasan -Cainnte TOG Tog an tigh, build the house. Tog an teine, kindle the fire. Tog am buntàta, lift the potatoes. Tog an lìon, haul the line. Tog a' phrìs, raise the price. Tog iad air gu, ... they accused him of ... Tog an acair, weigh the anchor. Thog a' ghaoth,...
by AlasdairBochd
Wed Apr 22, 2009 10:56 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò
Replies: 15
Views: 3481

Fàilte ort.

Welcome.

Tha baile snog ann. Dh'fhuireas mo bhrathair ann am Montréal cuideachd.

It's a nice town. My brother lives in Montréal also.
by AlasdairBochd
Thu Apr 16, 2009 11:58 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 229715

Bha mo mheòir nas luaithe na mo cheann.

Tha thu ceart deaghnighean, 's toigh leam an dàrna rosgrann.

A GhunChleoc, smuain mi gu robh "theab" cleachte ri 'past events' a-mhàin, m.e. theab mi tuiteam - I almost fell, ach dh'aidicheas mi, chan eil mi buileach cinnteach.
by AlasdairBochd
Thu Apr 16, 2009 5:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 229715

Tha mi faisg air aosda gu leòr a-nis airson mo h-uighean Chaisg fhèin fhalach.
I am nearly old enough now to hide my own Easter eggs. :?
by AlasdairBochd
Sun Apr 05, 2009 5:44 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?
Replies: 25
Views: 4504

Ceart ma-thà ! Bhon tòiseach tòisichidh 'an leabhar. Chleachd mi an t-seann litreachadh direach ás a leabhar airson dòigh-labhairt ceart. INTRODUCTORY Short Sentences and Phrases in Gaelic with English Equivalents CUIR Cuir am buntàta, plant the potatoes. Cuir an sìol, sow the seed. Cu an teine air,...
by AlasdairBochd
Sat Apr 04, 2009 7:52 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Preposition + mo, do,...
Replies: 4
Views: 1066

Chuala mi "ri mo sheanair" roimhe seo, 's mar sin, saoilidh mi "ri do iarrtas" nas fheàrr.
by AlasdairBochd
Fri Apr 03, 2009 10:34 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?
Replies: 25
Views: 4504

Thoir mi maitheanas dhut airson a Bheurla. Tha i air feadh an t-àite sna laithean seo. :D
Thèid mi air adhart le earbsa orm ma-thà.