Search found 1454 matches

by Gràisg
Sun Mar 03, 2013 10:04 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach
Replies: 14
Views: 5166

Re: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach

Uill tha ruideigin ri radh agus tha mi caran fadallach. Tha mi mothaichail nach eil mi a' cleachdadh mo chuid Ghaidhlig tric agus ma sin tha mo chomasan sgriobhadh a' dol as an rathad gu math luath. An fhirinn innse ' s docha nach robh iad gu moran feum co-dhiu, fiu 's as deidh ceithir bliadhna aig ...
by Gràisg
Thu Feb 21, 2013 9:08 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gilleasbuig Aotrom
Replies: 13
Views: 5136

Re: Gilleasbuig Aotrom

Nan robh Gàidhlig fada na bu laidire saoilidh mi gum biodh fada a bharrachd bheachdan ri leughadh mar a tha ri fhaicinn ann an saoghal na Beurla. Feumaidh mi radh gu bheil gainneadh ann ach stuth a tha laidir 's e sin na tha tighinn as na bhuidhinn a tha an sas leasachaidh na Gàidhlig. Mar sin cha b...
by Gràisg
Fri Feb 08, 2013 6:13 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu
Replies: 5
Views: 3135

Sgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu

An anns na bailtean mòra a gheibhear prìomh àros na Gàidhlig san am ri teachd? Seo sanas naidheachd riaghlatas na h-Alba: "Sgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu 07/02/2013 Tha Riaghaltas na h-Alba air maoin £800,000 a chur ris an sgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu, chaidh fhoillseachadh an-diugh. Bidh a’ b...
by Gràisg
Fri Feb 01, 2013 1:50 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: PETITION! Sgoil Eòlais na h-Alba/School of Scottish Studies
Replies: 5
Views: 3271

Re: PETITION! Sgoil Eòlais na h-Alba/School of Scottish Stud

"put in storage" nach ann mar sin a tha a chuid as motha den stuthan co-dhiù agus tha agad ri bruidhinn ri cuideigin gus greim fhaighinn air teipaichean msaa? Gabh mo leisgeil ma tha sin cearr ach 's e sin a chuala mi la bregha air choireigin.
by Gràisg
Thu Dec 27, 2012 9:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Foghlam dà-chànanach - an taca ris a' Bhreatainn Bheag?
Replies: 0
Views: 2720

Foghlam dà-chànanach - an taca ris a' Bhreatainn Bheag?

Tha mi air a bhith a’ toirt sula air aithisg aig Oifis Publik Ar Brezhoneg – tha i a’ dol ris a’ chanar “L'enseignement bilingue en 2011” A-nis a chàirdean, seall air an dealbh a tha seo a tha sealltainn dhuinn far a bheil foghlam da-chananach aig ire bun-sgoil ri fhaighinn. Nan robh a leithid mapa ...
by Gràisg
Tue Dec 04, 2012 10:06 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: La sortie d'Harry Potter en breton
Replies: 9
Views: 5527

Re: La sortie d'Harry Potter en breton

Trugarez vras Alisdair.
by Gràisg
Tue Dec 04, 2012 9:57 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Mar a shoirbhich cho math le mygaelic.com"
Replies: 2
Views: 2081

Re: "Mar a shoirbhich cho math le mygaelic.com"

Saoilidh mi gur e twitter agus facebook a tha iad a-mach air, dè eile a th'aca?
by Gràisg
Tue Dec 04, 2012 10:48 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Mar a shoirbhich cho math le mygaelic.com"
Replies: 2
Views: 2081

"Mar a shoirbhich cho math le mygaelic.com"

Beachd aig Gilleasbuig Aotrom air ciamar a chaidh cùisean le mobheurla.com
http://iolairelochtreig.blogspot.co.uk/ ... hligs.html
by Gràisg
Fri Nov 30, 2012 2:20 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gilleasbuig Aotrom
Replies: 13
Views: 5136

Re: Gilleasbuig Aotrom

Bh'agam ri seann fhacail-faire ri lorg gus faighinn a-steach do twitterfeed agus tnamb.com gus an seoladh sin a chur ris a h-uile càil eile. Chan ann gu tric a tha blogaichean Gàidhlig ùra a' nochdadh.
by Gràisg
Wed Nov 28, 2012 3:33 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gilleasbuig Aotrom
Replies: 13
Views: 5136

Gilleasbuig Aotrom

Blog eile beò air loidhne

http://iolairelochtreig.blogspot.co.uk/
by Gràisg
Sun Oct 28, 2012 10:21 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Soidhnichean da-chànanach ann an Moireibh
Replies: 0
Views: 2606

Soidhnichean da-chànanach ann an Moireibh

Thathar a radh gum faighear crioch na Gaidhealtachd eadar Allt Eirinn (Siorrachd Narann) agus Farrais (Moireibh). Seadh gheibhear diofar eadar Beurla Inbhir Narann agus Beurla Gallta Farrais. Seall air an Cheil Meister air Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=jP9BtScBQaI Tha moran den bheachd gur...
by Gràisg
Thu Oct 18, 2012 9:04 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seeking Gaelic Head Teacher - A' Sireadh Ceannard Gàidhlig
Replies: 5
Views: 2718

Re: Seeking Gaelic Head Teacher - A' Sireadh Ceannard Gàidhl

Aig ceann an duilleag ud: Comann nam Parant ask do you support having a permanent fluent Gaelic speaking Head Teacher at BSGI (Inverness Gaelic Medium School) ? Nach eil sin airidh air sentains sa Ghàidghlig cuideachd? Saoilidh mi gum bi facal no dha aig feadhainn air an duilleag facebook sin gu h-a...
by Gràisg
Wed Oct 17, 2012 10:45 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seeking Gaelic Head Teacher - A' Sireadh Ceannard Gàidhlig
Replies: 5
Views: 2718

Re: Seeking Gaelic Head Teacher - A' Sireadh Ceannard Gàidhl

tha an càineadh sin beagan mì-chothromac
Ceart gu leor - ach sin am beachd a tha agamsa. Cait am faigh na sgoilearan coimhearsnachd gaidhlig ma tha a h-uile duine a' deasbad sa bheurla?
by Gràisg
Wed Oct 17, 2012 5:29 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seeking Gaelic Head Teacher - A' Sireadh Ceannard Gàidhlig
Replies: 5
Views: 2718

Seeking Gaelic Head Teacher - A' Sireadh Ceannard Gàidhlig

https://www.facebook.com/CnPCeannard
A' lorg ceannard Gaidhlig. Gheibhear deasbaid air an duilleag ud - a h-uile criomag dheth sa Bheurla.
by Gràisg
Wed Oct 17, 2012 5:21 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: La sortie d'Harry Potter en breton
Replies: 9
Views: 5527

La sortie d'Harry Potter en breton

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=27776

A bheil fios aig duine sam bith carson nach do thachair a leithid sa Ghàidhlig?