Search found 147 matches

by yellow-ceitidh
Thu Mar 27, 2008 10:44 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Tha mi a' dol a 'Boppard' anns an Rhineland. Am Bheil Runrig is Punc Gàidhlig coiteanta ann an Ghearmailt (tha Attomgevitter a Ghearmailt, chan eil iad?)? :D

I am going to 'Boppard' in the Rhineland. Is Runrig and Gaelic Punk popular in Germany (Attomgevitter are from Germany, aren't they?)?
by yellow-ceitidh
Tue Mar 25, 2008 8:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

S' toigh leam Gearmailtis. Bha leasan Gearmailtis agam an-diugh ... bha e glè ùidheil. Tha mi a'dol a Gearmail le mo sgoil am Foghar. Tha mi dèanadh Gearmailtis air GSCE. :D I like German. I had a lesson today ... it was very interesting. I am going to Germany with my school in the Autumn. I am doin...
by yellow-ceitidh
Mon Mar 24, 2008 8:14 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Happy Easter in Gaelic
Replies: 2
Views: 6876

Tha Mini Eggs agam!

S' toigh leam Mini Eggs! :P

I have Mini Eggs!

I like Mini Eggs!
by yellow-ceitidh
Mon Mar 24, 2008 12:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Seo mo òran air Rapal: Tha Gàidhlig bèo. Tha ar canan bèo. Tha sinn bèo. Tha sinn bèo. Thuirt iad 100 bliadhnna bho chian 'tha Gàidhlig doomed' An robh? Chan robh! Thuirt iad 10 bliadhnna bho chian 'tha Gàidhlig doomed' An robh? Chan robh! Tuirt iad a-nis bho chian 'tha Gàidhlig doomed' Bheil i? Ch...
by yellow-ceitidh
Fri Mar 21, 2008 9:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Gabh cheum mi 4 mìlean an-diugh. Dhèan mi mo obair-dachaig Gearmailtis. Anàs dèidh sin, bhruich mi dinnear - bùntatan, paidh is cearbachan. Bha i blasda. A-nis, tha mi cùm sùil air De a-nis agus a' bruidhinn air MSN le mo bana-charaid ... ann Gearmailtis! :D I walked 4 miles today. I did my German h...
by yellow-ceitidh
Fri Mar 21, 2008 9:13 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: A bheil cuimhne agad air 'Can Seo?'
Replies: 6
Views: 2540

I couldn't get the book file to open properly... :(
by yellow-ceitidh
Sun Mar 16, 2008 9:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209432

Tha i fluich agus gaothach an-seo. Tha mo bana-charaid a' campadh. Bidh i glè fhluich.

:uisge:

It is wet and windy here. My friend has gone camping. She will be very wet.
by yellow-ceitidh
Fri Mar 14, 2008 8:24 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: agus/is
Replies: 33
Views: 8027

neoni wrote: i think it is dialectical, i have heard both ways - but people are going to pick up what you mean by your tone really, so use whichever you like :P
Runrig (from Skye) often use it with a 'd', sometimes omitting the A, but I'm not sure whther that's got something to do with gramar or not. :D
by yellow-ceitidh
Wed Mar 12, 2008 7:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Tha mi cluichadh le mo 'MP3 Player' ùr. Tha Runrig, Mill a h-Uile Rud, Peatbog Faeries and Julie Fowlis air i mar thà. :fead:

I am playing with my new MP3 player. Runrig, Mill a h-Uile Rud and Julie Fowlis are on it already.
by yellow-ceitidh
Tue Mar 11, 2008 6:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209432

An seo? Uill, tha mi a' smaoineachadh gu bheil i fluich agus tlàth a-nochd. Here? Well, i think it is wet and mild tonight. Thuirt mo seanmhair, cò a' fuireach amm an Eilean Bhoid bha i ciùin agus pàiteach cait bha e. An-seo, an-dràsta, tha i fluich ... bha clach-mheallain againne! My grandmother, ...
by yellow-ceitidh
Sun Mar 09, 2008 10:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209432

Tha i glè fhluich ach gaothan mhòr ... fòs! Tha an-sinsiud 'Weather Warning' ged.

:uisge:

It is very wet, but no gales ... yet! There is a weather warning though.
by yellow-ceitidh
Fri Mar 07, 2008 10:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Tha mi sgrìobhadh an òran ann am Gàidhlig. Tha mi ag iarrachd a'cuir i gu Rapal (Tha iad dèanadh an co-fharpais òran-sgrìobhadh). :fead:

I am writing a song in Gaelic. I want to send it to Rapal (They are holding a song writing competition).
by yellow-ceitidh
Mon Mar 03, 2008 6:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Mar an ceudna tha an abhcaid agam le mo obair Gearmailtis. Cuir mi facalan Gàidhlig ann mo sgrìobhadhan, cho òranan Runrig -'An Toll Dubh' neo 'Dusig mo Run', neo gnothachan cho 'Sabhal Mòr Ostaig' neo 'Glashchu' neo 'Eilean Bòd' (Chan eil mi ag iarrachad mo tidsear aithneachdail cait mo seanair a' ...
by yellow-ceitidh
Mon Mar 03, 2008 6:03 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209432

Tha sneachd dèan amas roimh a-màireach an-seo. Tha mi dòchas bidh mo sgoil dùinte - tha matamataigs le Mgr B agam a-màireach! S' toigh leam matamataigs le Mgr H, ach cha toig leam i le Mgr B. :gunbheachd: Snow is forecast for tommorrow here. I am hopeful my school will be shut - I have maths with Mr...
by yellow-ceitidh
Sun Mar 02, 2008 10:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261981

Tha mi thoir oidhirpadh air leugh An Litir Beag. :D

[/i]I am trying to read An Litir Beag.