Search found 147 matches

by yellow-ceitidh
Tue Aug 26, 2008 8:33 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC Alba - 19/09/08 9pm
Replies: 47
Views: 9763

Hù-Radh! :D

(Seadh, tha mi air ais a' Alba a-nis!)
by yellow-ceitidh
Wed Jul 30, 2008 7:53 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303347

Tha mi a dol gu Taigh a' Bhealaich a-maireach, anns a' Dhal Riada, Earra Ghàidheal. Tha mo pharantan uabasach thrang le an bhan, ach bidh mi is mo phiuthar a' cadal anns teant oir tha an bhan ro bheag a-nis. I'm going to Tayvallach tomorrow, in Dal Riada, Argyll. My parents are terribly busy with th...
by yellow-ceitidh
Sun Jul 27, 2008 9:09 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244819

Bha i uabasach fhuar agus sgothach an-diugh. Chan eil an seo! Bha 30c anns Northampton an-diugh, ach tha i a' uisge a-nis.

It was really cold and snowy today. Not here! It was 30c in Northampton today, but now it's raining.
by yellow-ceitidh
Sat Jul 26, 2008 9:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244819

Bha i uabasach teth anns a Peak District an-diugh.

It was really hot in the Peak District today.
by yellow-ceitidh
Fri Jul 25, 2008 10:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244819

'S an là teth is grianach a th'ann.
It's a hot and sunny day today.
by yellow-ceitidh
Fri Jul 18, 2008 9:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303347

Tha mi a' coimead air Na Dódaí air BBC iPlayer. Tha i anns a Ghaelige Eireanneach ach tha mi ga tuigsinn. :mc: Tha an t-acras aca, ach chan eil càil bidh aca idir, agus falbh iad dhan bhùthan. Tha mi ga coimhead oir chan eil càil prògraman Gàidhlig. :gulach: I'm watching Na Dódaí on BBC iPlayer. It'...
by yellow-ceitidh
Thu Jul 17, 2008 5:27 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244819

Tha mo charaid a' dol dhan Gearmailt a-maireach.
An-seo tha i blàth ach fluich.


My friend is going Germany tomorrow.
Here it's warm but wet.
by yellow-ceitidh
Wed Jul 16, 2008 9:16 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 349
Views: 180913

Halo Annie!
:D
by yellow-ceitidh
Wed Jul 16, 2008 7:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303347

Am bheil sibh aig HebCeltFest? Are you at HebCeltFest? An-dè, chaidh mi dhan Science Museum anns an Lunnain comhla ri mo chlas eolas. Bha i uabasach mhath, ach glè thrang. An-diugh, tha mi a'dol gu sgoil. Tha i Làtha-Spòrs an-diugh agus tha mi a' dean snamh is ball-lìn. :) Yesterday I went to the th...
by yellow-ceitidh
Mon Jul 14, 2008 9:01 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Peatbog Faeries aig Fèis Spratton
Replies: 7
Views: 3748

Re: Peatbog Faeries aig Fe'is Spratton

An-dè, chaidh mo phiuthar 's mi-fhìn gu Fèis Spratton. Chaidh sinn anns a chàr agus choiseach dhan Fhèis . Bha comhlan a' cluich òrain Runrig ach chan e e Runrig a fhè bh'annta ge-tà . Cha do iad cluich gin orain Gàidhlig oir bha iad a' Sassan. Chluich iad Pride of the Summer aus the Engine Room agu...
by yellow-ceitidh
Sun Jul 13, 2008 11:49 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Welsh and Gaelic are official EU tongues" - Times
Replies: 2
Views: 1053

Dè mu a dheidhinn air an fhòn? :?

A bheil caime gu leòr sa bhanana ud airson riaghailtean an EU?

:D
by yellow-ceitidh
Sun Jul 13, 2008 11:14 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Peatbog Faeries aig Fèis Spratton
Replies: 7
Views: 3748

Peatbog Faeries aig Fèis Spratton

An-dè, dh'fhalbh mi comhla ri mo phuituar gu Feis Spratton. Dh'fhalbh sinn anns a char agus a' coisicheadh dh'an Feis bha neach a' cluich cèol Runrig (cha do i Runrig ged), ach seinn mi comhla ri iad. Cha do iad cluich gin orain Gàidhlig ged. Chluich iad Pride of the Summer aus the Engine Room. Chlu...
by yellow-ceitidh
Sat Jul 05, 2008 8:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303347

Tha mi a' coimhead RAAM (Race Across America) air TBh. Tha i glè ùidheal. Tha mi a' rothaireachd 100 mìlean a-maireach, agus tha mi a' smaoinicheachd tha sin fada, ach 3000 mìlean? I'm watching RAAM (Race Across America) on TV. It's very interesting. I'm riding 100 miles tomorrow, and I think that's...
by yellow-ceitidh
Tue Jun 24, 2008 9:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244819

Bha an t-side teth an-diugh, ach bha i sgothach. Agus bha an t-uisge beagan againn cuideachd.

The weather was warm today but it was cloudy. We also had a little rain.
by yellow-ceitidh
Sat Jun 21, 2008 10:02 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303347

Tha mi ag èisteachd ri Nos Ur air an t-eadar lìon. Listening to Nos Ur on the net. Mise Cuideachd. Chan do am conbhallach glè mhath ged, agus tha i dìreach cèol a-nis... Peatbog Faeries? Ma tha i am cd ùr(ish), s' toigh leam i. :D Me too. Their sound wasn't good [technically] though, and it's just ...