Search found 935 matches

by poor_mouse
Thu Jun 22, 2017 12:04 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169814

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i gu math fuar an-seo; 's dòcha nach bi samhradh air tighinn idir am bliadhna. :(

It's rather cold here; perhaps the summer will not come this year at all.
by poor_mouse
Thu Jun 15, 2017 11:28 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

akerbeltz wrote:Mòran taing... bha biadh a dhìth orm, seach dìreach cofaidh :naire:
Tha an dòigh-ithe seo gu math cruaidh!
by poor_mouse
Thu Jun 15, 2017 8:31 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

I do like this structure with "do" because it's dative, and so it is partly similar to the "дательный самостоятельный" (independent dative) in Church Slavonic, i.e. (past participle + subject) in dative = adverbial phrase: И влезшу ему в корабль, по нем идоша ученицы его (Matthew 8:23 - And when he ...
by poor_mouse
Wed Jun 14, 2017 3:26 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

Mòran taing!

Agus tha mi an dòchas gum bi thu slàn fallain a dh'aithghearr, Akerbeltz!
by poor_mouse
Wed Jun 14, 2017 11:29 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

I understand now; it's like "an dèidh do X" [+ object] + verbal noun.
This "air" = "an dèidh".
So, it seems that my questions:
Is it very old-fasioned? Is it quite understandable now or not?
are unswered. Yes, it is very old-fasioned and not very easy understandable now.

A bheil me ceart?
by poor_mouse
Wed Jun 14, 2017 11:01 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

O, no. I think it's not the past tense "do".
Here it's quite clear:
Agus air dha breith air a làimh dheis, thog e suas e (3:7)
Air dhaibh a bhith fo dhoilgheas gu robh iad a’ teagasg an t‑sluaigh (4:2)
Agus air dhaibh iadsan a chur anns a’ mheadhon, dh’fheòraich iad (4:7)
by poor_mouse
Wed Jun 14, 2017 10:54 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

Mòran taing!
It's more interesting than I thought.
akerbeltz wrote:...it does not mean "Peter can look". It really is the past tense do before the name.
Yes, I didn't think that it was "can".

Is is possible to read anywhere about it? I mean "do" of the past tense not before the verb.
by poor_mouse
Wed Jun 14, 2017 10:11 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

It's quite different construction, I think: "air do Pheadar sealltainn" vs "nuair a bha Peadar air sealltainn". Yes, there is 'air' in both cases... It seems that "air do X sealltainn" is rather similar to "is urrainn do X sealltainn" etc, only "air" (instead of "is urrainn") indicates the adverbial...
by poor_mouse
Tue Jun 13, 2017 11:28 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Replies: 12
Views: 2245

Am Bìoball Gàidhlig 1992

Tha mi a' leughadh Gnìomharan nan Abstol an-seo Agus air do Pheadar sealltainn gu geur air, maille ri Eòin, thubhairt e, Amhairc oirnne (3:4) And fixing his eyes on him, with John, Peter said, “Look at us.” Agus air dha breith air a làimh dheis, thog e suas e (3:7) And he took him by the right hand ...
by poor_mouse
Fri May 05, 2017 1:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169814

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Glè mhath! Tha thu soirbh-dhùileach gu dearbh, fhaoileag chòir!
Agus tha dùil agam gun tig an samhradh mu dheireadh thall.
:)
Good! You are really optimistic, dear faoileag!
And I hope that the summer will come after all.
by poor_mouse
Tue May 02, 2017 8:38 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169814

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha an t-earrach glè fhuar an-seo am bliadhna. Bha i fliuch no sneachdach agus gaothach gus an tàinig an Cèitean; tha i grianach, ach fuar fhathast. Tha na sràidean salach agus smùirneanach às dhèidh a' Gheamhraidh, le gainmheach sgapte air feadh nan cas-cheuman (an aghaidh tuisleachaidh air a' dhei...
by poor_mouse
Thu Jan 05, 2017 9:08 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169814

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Seo an seanfhacal Ruiseach: "Никто не любит слишком умных" - "Cha toigh le duine beò am fear a tha ro ghlic". Bidh sin ceart airson fèin-cheartachaidh cuideachd. :D There is a Russian proverb: "Никто не любит слишком умных" - "Nobody likes those who are too clever". It's right for autocorrect also.
by poor_mouse
Thu Jan 05, 2017 12:38 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169814

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

GunChleoc wrote: blàr -> blàth

A bheil fèin-cheartachadh na Gàidhlig aig an fhòn-làimhe agad? :P
'S dòcha gur ann agamsa a tha fèin-cheartachadh, ach tha e briste! :naire:
by poor_mouse
Wed Jan 04, 2017 7:28 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169814

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha i blàr blàth agus fliuch an-seo (St-Petersburg, an Ruis) gus an tàinig ceann na bliadhna, agus an dèidh sin dh'fhàs i uabhasach fuar!

It was warm and wet here (St-Petersburg, Russia) until the end of the year came, and after that it became terribly cold!
by poor_mouse
Thu Nov 24, 2016 6:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 24901

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

22480 Sin an fhìrinn Poor Mouse. A bi thu a' snàmh gu tric? Chaidh mise an-dè. Bha e fuar an seo a-raoir ach bha an t-amar-snàmh na bu bhlàithe na a-muigh. That's the truth Poor Mouse. Are you swimming often? I went yesterday. It was cold here last night but the swimming pool was warmer than outsid...