Search found 1476 matches

by faoileag
Mon Nov 24, 2008 5:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

Cèid: No. 17

'fios' means 'information', so not used about knowing a person or language. I would say 'eòlach air' = familar with, knowing

...leis an aon abairt air an robh mi eòlach ....
by faoileag
Sun Nov 23, 2008 12:26 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

15. Ach bha i air fichead not a chur thugam, mar sin 's math nach do thilg mi air falbh e. Cha robh agam ach ri lorg a-nis.
by faoileag
Sun Nov 23, 2008 12:06 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

An turas mu dheireadh a fhuair mi fìor litir, (is 's e) tè bho mo ghranaidh (a bh' ann), theab mi a tilgeil (no: tilgeadh) a-steach dhan bhiona, air sgàth 's nach b' àbhaist dhomh càil ach post-sgudail fhaighinn.

(No guarantees! :spors: )
by faoileag
Sat Nov 22, 2008 9:50 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 12450

Bidh gach fear ag ionnsachadh air doigh - agus aig astar - eadar-dhealichte. 'S e aon eileamaid a th' anns am 'motovation' gu dearbh; tha tàlant, aois, cothrom is eile ann cuideachd. Saolidh mi gum bi thusa, neoni (m.e.), gu math òg, agus air ionnsachadh làn-ùine aig SMO, nach bi? Sin seòrsa 'immers...
by faoileag
Sat Nov 22, 2008 9:12 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

11. Bhrùth am post(a) clàg an dorais le litir chlàraichte is mise nam leabaidh fhathast. 12. Dh'èirich mi is chaidh mi dhan doras. Cò bhiodh a' cur litreach clàraichte thugamsa? 13. Dh'fhosgail mi a' chèis-litreach nam fheadail. Nach bochd gur e litir bho creideasaiche a bh' ann. Carson nach faigh m...
by faoileag
Sat Nov 22, 2008 1:34 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

11. The postie rang the doorbell with a registered letter while I was still in bed!

:spors:
by faoileag
Tue Nov 18, 2008 8:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

10. Nach còrd e rinn gun a bhith a' cumail ris na riaghaltan! 8-)
by faoileag
Sun Nov 16, 2008 6:55 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help, again! (sorry guys)
Replies: 29
Views: 11197

'S e am facal 'dogh' (freumh) a tha 'obsolete' a-rèir C. Mark, chan e 'dòcha' fhèin.

''obsolete adj dogh ''
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 10:02 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

5. Hithero, every form of society has been based, as we have already seen, on the antagonism of oppressing and oppressed classes. Here we go: 5. Gu ruige seo tha gach gnè sòisealtais air a stèidheachadh - mar a chunnaic sinn roimhe/mu thràth - air an nàimhdeas eadar na seòrsan a' ceannsachadh is fe...
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 9:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

Abair raising the stakes, mo chreach! :mc:

(Agus tha thu ceart le 'na bu shine' ann an seantans 1 - mearachd ghòrach :naire: )

I'll have to come back to number 4 when I have more time and brain cells! :lol:
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 9:26 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help, again! (sorry guys)
Replies: 29
Views: 11197

Nach e seòrsa 'is toil leam' a th' ann?

Tha mi eòlach air tro òrain (puirt-a-beul), m.e.

Sile, Sile, ’s i bu docha leam
Sile, Sile, am boireannach còir;
Sile, Sile, ’s i bu docha leam
Peigi nighean Uilleim cha gabh mi ri m’ bheò


(bho 'Dh’fhalbhainn Sgiobalta Sgiobalta', C-A MacPhee)
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 8:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22927

Beachd snog - mòran taing! (But this will chain us even more firmly to our computers! 8-) ) I'm numbering the sentences for reference, in case the experts want to come on and comment/correct. 1. Nuair a dh'fhàs iad nas sine, dh'fhàg iad dachaigh a dhol dhan oilthigh. 2. Bha iad a' dèanamh fiughair ...
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 4:11 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help, again! (sorry guys)
Replies: 29
Views: 11197

Bhithinnse a' dol còmhla ri neoni le 'a cumail' agus còmhla ri Stìophan le 'faodaidh': faodhaidh tu a cumail. That's if simple permission is meant (may=are allowed to), rather than potential or possibility (may=might/could) or obligation/need (ought/have to) 'Dh'fhaodadh tu a cumail' would be to me,...
by faoileag
Thu Nov 13, 2008 1:04 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 245414

Gur math a thèid leat!

Cuir fios thugainn ciamar a tha e air dol!

:D
by faoileag
Tue Nov 11, 2008 11:18 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist: One by one...
Replies: 13
Views: 2511

Well, I don't think the examples contradict my theory, but I will relinquish terrier mode and leave the quibble be! Taing dhut airson do rannsachaidh.
Fàgamaid e an-dràsda! 8-)