Search found 104 matches

by EowynAnduin
Wed Nov 07, 2012 2:10 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 340462

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Happy Birthday poor_mouse :) I am not sure how to say it in Gàidhlig. Here goes :)

co-là breith sona dhut!

:) I used the dictionary ...
by EowynAnduin
Tue Nov 06, 2012 7:03 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 274612

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i fuar an-duigh. Bidh i sneachd cha bu luaithe na t-àm
It is cold today. It will snow soon.
by EowynAnduin
Thu Nov 01, 2012 4:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 340462

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' sgrìobhadh a sgrìobhans mu sàbhailteachd do stiùireadh. Tha mi an earbsa chan eil e mar bhuille air iarann fuar

I am writing a paper on Security for upper management. I trust it is not a waste of time ;).

Kim
by EowynAnduin
Mon Oct 29, 2012 1:46 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cànan agus Òran Gaelic workshop - Toronto
Replies: 0
Views: 2965

Cànan agus Òran Gaelic workshop - Toronto

I am thinking about attending. Has anyone any inside info? The good the bad? Is anyone else attending? I have more info if anyone likes. I just was unclear where to post or if it is allowed. Mòran Taing Kim Cànan agus Òran Gaelic workshop - Toronto The Gaelic Society of Toronto and the University of...
by EowynAnduin
Fri Oct 26, 2012 1:20 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 13412

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Mo tùrn.
My turn.

An dèan thu tì mus an tèid sibh dhan leabaidh?
Do you make tea before you will go to bed?

Chan eil, tha mi a dh' òl uisge mus leabaidh.
No, I drink water before bed.

An toigh leibh grain ag èirigh ochd uairean sa mhadainn?
Do you like the sun rising at 8:00 in the morning?
by EowynAnduin
Mon Oct 22, 2012 3:05 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hallo!
Replies: 5
Views: 3487

Re: Hallo!

Glè mhath a Sheònag.

Nice to see you here :) ...

Kim :)
by EowynAnduin
Sun Oct 21, 2012 12:01 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Tràth Caithte (PastTense) Geàrr is Milis (Short&Sweet)
Replies: 5
Views: 3966

Re: Tràth Caithte (PastTense) Geàrr is Milis (Short&Sw

5. How were you yesterday? Ciamar an robh sibh an-dè? 6. Wasn't it raining today? Nach robb i uisge an-duigh? 7. We were very pleased. Bha sinn glè thoilichte. 8. You (plural) were so wet and cold. Bha sibh cho fluich agus fuar. 9. Were we in the rain? An robh sinn anns a t-uisge? 10. Wasn't it sunn...
by EowynAnduin
Fri Oct 19, 2012 5:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Tràth Caithte (PastTense) Geàrr is Milis (Short&Sweet)
Replies: 5
Views: 3966

Re: Tràth Caithte (PastTense) Geàrr is Milis (Short&Sw

1. He was short.
Bha e gearr

2. She wasn't happy at all.
Cha robh i toilichte idir.

3. Weren't you busy?
Nach robh thu trang?

4. They were too tall and too happy.
Bha iad ro àrd agus ro thoilichte.

Would this become: "bha iad r' `ard" or a different form?
by EowynAnduin
Fri Oct 19, 2012 2:51 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Tràth Caithte (PastTense) Geàrr is Milis (Short&Sweet)
Replies: 5
Views: 3966

Tràth Caithte (PastTense) Geàrr is Milis (Short&Sweet)

Tràth Caithte (Past Tense) - Geàrr is Milis (Short and Sweet) Fàilte oirbh uile (All are welcome) Beurla 1. He was short. 2. She wasn't happy at all. 3. Weren't you busy? 4. They were too tall and too happy. 5. How were you yesterday? 6. Wasn't it raining today? 7. We were very pleased. 8. You (plur...
by EowynAnduin
Thu Oct 18, 2012 6:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 340462

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

I am listening to Gàidhlig music and doing local network device inventory at work.

Tha mi ag èisteachd cèol Gàidhlig agus a’ dèanamh maoin-chunntas inneal lionra ionadail ag obair. (word order?)
by EowynAnduin
Thu Oct 18, 2012 5:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 274612

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

That's okay. I like a little rain.

Tha sinn ceart :) ... 'S toigh leam uisge beag.
by EowynAnduin
Thu Oct 18, 2012 2:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 274612

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i grainach agus blàth madainn seo. Tha mi gràdhaicheam aimsir seo.

It is sunny and warm this morning. I love this weather.
by EowynAnduin
Tue Oct 16, 2012 7:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Just doing it too...
Replies: 2
Views: 3244

Re: Just doing it too...

glè mhath.

Looks like it is catching on :)