Page 14 of 23

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Apr 28, 2012 2:29 am
by carrie
Hi all!

I just joined and I thought I'd pop in and say hey. I came across this forum via a Bing search for a phrase actually but I'm glad I did! Most places I've come across so far don't get much traffic so it was a bit frustrating.

I live in the southern US so my direct contact with other gàidhlig speakers is pretty much nonexistent. Thus, I'm trying to make the best of it by what I can find in print and online.

It's good to meet you all and I look forward to learning!

Carrie :)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Apr 28, 2012 10:58 am
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort! :smeid:

Do you know of An Comunn Gàidhealach Ameireaganach? They might know if there is somebody else in your area. http://www.acgamerica.org/

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat May 05, 2012 2:51 am
by Susy
Halò,
´S e Susy an t-ainm a th´orm. Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig agus is toil leamsa gu mòr.
My name is Susy. I´m learning Gaelic and I like it very much.

Tha mi a´sgrìobhadh ann am fòram eile cuideachd, oir tha Gearmailtis agam nas fheàrr na Beurla agam. Sin agad e !
I also write in another forum, because my German is better than my English. So it´s just!

Tha mi an dòchas gun cuiridh sibh post-dealain thugam. Bhithinn glè thoilichte oir is toil leamsa na teachdaireachdan agaibh a leughadh an seo. :D
I hope, you send me an e-mail. I would be very happy, because I like your messages/posts to read here.

Ach na dìochuimhnichibh gum feumaidh mi dà thuras eadar-theangachadh.
But don´t forget, that I have to tr*nsl*t* twice.
( Why does the computer make these little stars ?) Is beag air am facal. It hates the word. :spors:

Tha mi a´smaoineachadh gu bheil sibh coingeis nuair a tha beagan mearachdan anns an t-eadar-theangachadh ann.
I think, that you don´t care if there are small mistakes in the tr*nsl*t**n.

Tha mi an dòchas gu bheil sibh gam thuigsinn. :priob:
I hope, you understand me.

Tìoraidh/Bye
Susy

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat May 05, 2012 8:06 am
by GunChleoc
Tha, tha mi gad thuigsinn :)

I do understand you

The stars are there to prevent Google from leading people here who want something in Gaelic engraved into their skins ;)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat May 05, 2012 4:26 pm
by faoileag
Fàilte bhuamsa cuideachd! :D

Willkommen an Bord! :lol:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sun May 06, 2012 3:21 am
by Susy
A fhaoileag,
tapadh leat !

A GhunChleoc,
Tha na daoine cho gòrach. Tha iad a´sàth an fhacail fon chraiceann an toiseach. An uair sin tha iad a´faicinn gur e mearachd a th´innte a-staigh agus tha iad ag iarraidh an imeachdan laghail ris am fòram a thòiseachadh. A bheil sin ceart ? Cha chreid mi gu bheil. Tha iad ro chraicte. Abair saoghal! :roll:

These people are so silly. First, they pierce the word under the skin. Then they see, that it´s a mistake inside and want to start a process against the Forum. Is that correct?
I don´t think so. They are too stupid. What a world!

Tìoraidh
Susy

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue May 08, 2012 10:05 am
by GunChleoc
We haven't been sued. We just don't want the real conversations to under ;)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue May 08, 2012 11:13 pm
by Gillebride
Halo, is mise Gillebride. Toisich mi ag ionnsachadh Gaidhlig o chionn tri mhiosan an diubh. Tha mi a' fuirich anns a Chill Rimhinn.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed May 09, 2012 1:07 am
by faoileag
Halò, a Ghillebride agus fàilte chridheil ort!

Tha thu ag ionnsachadh glè mhath! :D
A bheil thu a' dol do chlasaichean-oidhche? No a bheil Gàidhlig agad anns an sgoil?
Nach sgrìobh thu rudeigin anns an roinn Gàidhlig2012? Tha mòran luchd-tòiseachaidh eile an sin!


A warm welcome to you! You're learning well!
Are you going to night-classes, or do you have G. in school?
Won't you write soemthing in the Gaelic2012 section? There are lots of other beginners there.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed May 09, 2012 5:37 pm
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort! :smeid:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Thu May 10, 2012 5:41 pm
by Gillebride
Tapadh leibh, a GhunChleoic. Bidh mi a sgriobhadh air a bhord seo!

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon May 14, 2012 6:38 am
by GunChleoc
A Ghillebrìde, do you know how to add accents when you write? If not, you can find help here: http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... ?f=12&t=32

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sun May 20, 2012 5:32 pm
by Adelheid
Halò !

Is mise Elke.
My name is Elke.
Tha mi a ' fuireach ann am baile beag faisg air Dresden.
I live in a small village near Dresden.
Tha e glè shàmhach an seo.
It`s very quiet here.
Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig bho chionn trì mìosan.
I 've been learning Gaelic for three mounth.
Tha mi a' leughadh anns an fhòram (gràmar is gnàths) tric.
I often read in the forum (grammar and expressions).

Tìoraidh
Elke

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon May 21, 2012 12:17 am
by faoileag
Halò Adelheid / Elke!

Fàilte an seo! :D
Tha thu a' dèanamh glè mhath!
Tha cuspairean inntinneach anns an roinn "Gaelic 2012" cuideachd.

Welcome!
You're doing very well!
There are interesting topics in the section "Gaelic 2012" too.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon May 21, 2012 3:58 pm
by GunChleoc
Is math d# fhaicinn an seo! :D

Good to see you here